Типи жертв злочинів

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано типологію жертв злочинів. Проаналізовано найхарактерніші підходи до типології останніх. Вивчено думки провідних вітчизняних та зарубіжних науковців з цього питання. Підсумовуючи, можна констатувати, що незважаючи на значну різноманітність наведених вище підходів, вони не суперечать та не протиставляються один одному, а, навпаки, доповнюють один одного, з різних сторін характеризуючи такий складний кримінологічний феномен, як жертва злочину. Проанализирована типология жертв преступлений. Проанализированы наиболее характерные подходы к типологии последних. Изучены позиции ведущих отечественных и зарубежных ученых по этому вопросу. Подытоживая, можно констатировать, что не принимая во внимание значительное разнообразие вышеприведенных подходов, они не противоречат и не противопоставляются друг другу, а, наоборот, дополняют друг друга, с разных сторон, характеризуя такой сложный феномен криминологии, как жертва преступления. Summarizing, possible to establish that not having regard to the considerable variety of the above-mentioned approaches, they do not contradict and not matched against each other, and vice versa complement each other, from different parties, characterizing such difficult phenomenon of criminology, as a victim of crime.

Description

Keywords

жертва, потерпілий, тип, група, злочинець, жертва, потерпевший, тип, группа, преступник, victim, victim person, type, group, criminal

Citation

Марисюк К. Б. Типи жертв злочинів / К. Б. Марисюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 824. – С. 445–448. – Бібліографія: 9 назв.