Особливості становлення та розвитку англо-американської правової системи

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті проводиться аналіз англо-американської правової системи. Розглядається теоретична і практична значущість наукового аналізу правових систем, зокрема англо-американської. Досліджується роль правових систем, їхня класифікація, основні риси сучасної англо-американської правової сім’ї, визначаються основні її проблеми. Класифікація правових систем на національні й наднаціональні має за мету розкрити природу цього утворення, не замкненого в межах однієї держави. На правовій карті сучасного світу необхідно розрізняти правові системи національні (до складу яких можуть входити субнаціональні) й наднаціональні (міжнародні й релігійні), що існують, конкурують між собою й дотримуються міжнародного правопорядку. Причинирізноманітності правових систем полягають перш за все в тому, що на їхні форму та зміст впливають безпосередньо історичні традиції, умови виникнення і становлення конкретної держави і права, а також специфіка їхньої еволюції. Правові системи можуть виникати під дією одних історичних чинників, а вже трансформуватися під впливом інших, що вплинули на хід їх розвитку й функціонування. Також аналізується та порівнюється англо-американська правова сім’я з іншими правовими сім’ями, визначаються її переваги та недоліки. Дослідницький інтерес учених-правників до проблеми групування національних правових систем у сім’ї відповідно до їхніх спільних характеристик був одним із вагомих факторів виникнення порівняльного правознавства (на макрорівні) як такого. Еволюція правничої компаративістики впродовж ХХ-го сторіччя, збагачення порівняльноправової доктрини даними практики, виникнення нових правових систем, їхня активна багатоаспектна взаємодія, взаємне зближення та віддалення, здійснення активних уніфікаційних заходів тощо завжди корелювали зі способом постановки проблеми класифікації правових систем та рівнем наукової обґрунтованості підходів до її розв’язання. У цьому контексті результати класифікації мають не тільки пізнавальнодидактичну цінність, адже поглиблюють, збагачують уявлення про правову «мапу» світу, про генетичну спорідненість та, навпаки, несхожість певних правових систем, їх взаємозв’язок та взаємовплив тощо, але й практичну, оскільки опосередковують будьякий системний процес зближення правових систем, сприяючи уніфікації законодавства, уможливлюючи здійснення прогностичних оцінок щодо доцільності та ефективності рецепції того чи іншого правового засобу.
The article analyzes the Anglo-American legal system. The theoretical and practical significance of the scientific analysis of legal systems, in particular the Anglo-American one, is analyzed. The role of legal systems, their classification, the main features of the modern Anglo-American legal family are studied, its main problems are determined. The classification of legal systems into national and supranational aims to reveal the nature of this entity, which is not closed within one state. On the legal map of the modern world, it is necessary to distinguish between legal systems of national (which may include subnational) and supranational (international and religious), which exist, compete with each other and adhere to international law. The reasons for the diversity of legal systems are primarily that their form and content are directly influenced by historical traditions, the conditions of origin and formation of a particular state and law, as well as the specifics of their evolution. Legal systems can arise under the influence of some historical factors, and already be transformed under the influence of others that influenced the course of their development and functioning. The Anglo-American legal family is also analyzed and compared with other legal families, its advantages and disadvantages are determined. The research interest of legal scholars in the problem of grouping national legal systems in the family according to their common characteristics was one of the important factors in the emergence of comparative law (at the macro level) as such. The evolution of legal comparative studies during the twentieth century, the enrichment of comparative law doctrine with practice, the emergence of new legal systems, their active multifaceted interaction, mutual convergence and divergence, the implementation of active unification measures, etc. have always correlated with the problem of classification of legal systems. its solution. In this context, the results of classification have not only cognitive and didactic value, because they deepen, enrich the idea of the legal «map» of the world, genetic kinship and, conversely, the dissimilarity of certain legal systems, their relationship and interaction, etc., but also practical because mediate any systemic process of convergence of legal systems, promoting the unification of legislation, enabling the implementation of prognostic assessments of the feasibility and effectiveness of the reception of a remedy.

Description

Keywords

правова сім’я, англо-американська правова сім’я, романо-германська правова сім’я, «правосімейний» підхід, класифікація, legal family, Anglo-American legal family, Romano-German legal family, the legal families approach, classification

Citation

Корнелюк Ю. Особливості становлення та розвитку англо-американської правової системи / Юлія Корнелюк, Тетяна Кратко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 69–76.