α-unsaturated acids in Diels-Alder reaction

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Publishing House of Lviv Polytechnic National University

Abstract

The effect of reagents molar ratio and temperature, the amount of toluene as solvent and pyrogallol as inhibitor on the yield of alkylcyclohexene acids has been established at their production via Diels-Alder reaction using 2,3-dimethylbuta-1,3-diene and alkylacrylic acids. The structure and physico-chemical characteristics of the synthesized compounds have been determined. Досліджено вплив природи і кількості розчинника та інгібітора, молярного співвідношення реагентів і температури на вихід алкілциклогексенових кислот при одержанні їх за реакцією Дільса-Альдера, виходячи з 2,3-диметил-бута-1,3-дієну і алкілакрилових кислот. Встановлено будову та фізико-хімічні характеристики синтезованих речовин.

Description

Keywords

2,3-dimethylbuta-1,3-diene, α-acrylic acids, Diels-Alder reaction, 3,4-dimethyl-1-alkylcyclohexenic acids, 2,3-диметилбута-1,3-дієн, α-акрилові кислоти, реакція Дільса-Альдера, 3,4-диметил-1-алкілциклогек- сенові кислоти

Citation

Fedevych M. α-unsaturated acids in Diels-Alder reaction / Maria Fedevych // Chemistry & Сhemical Тechnology. – 2011. – Volume 5, number 4. – Р. 373–375. – Bibliography: 7 titles.