Соціальна зумовленість доцільності криміналізації незаконного збагачення в Україні

Abstract
Досліджено зв’язок соціальної зумовленості та процесу криміналізації діянь. Систематизовано основні складові, що визначають соціальну зумовленість кримінального закону. З’ясовано зміст соціальних, економічних, організаційних, державотворчих та євроінтеграційних факторів, що впливають на доцільність кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в Україні. Наголошено на підвищеній суспільній небезпеці незаконного збагачення в сучасних умовах в Україні.
The article investigates the connection of the social determinants of the process of criminalizing acts. The main components determining the social precondition of the criminal law are systematized. The content of social, economic, organizational, state-building and European integration factors determining the expediency of criminal liability for illegal enrichment in Ukraine is determined. Emphasizes the increased social danger of illegal enrichment in modern conditions in Ukraine.
Исследовано связь социальной обусловленности и процесса криминализации деяний. Систематизированы основные составляющие, определяющие социальную обусловленность уголовного закона. Определено содержание социальных, экономических, организационных, государственных и евроинтеграционных факторов, влияющих на целесообразность уголовной ответственности за незаконное обогащение в Украине. Акцентируется на повышенной общественной опасности незаконного обогащения в современных условиях в Украине.
Description
Keywords
незаконне збагачення, корупція, соціальна зумовленість, криміналізація, суспільна небезпека, illegal enrichment, corruption, social conditionality, criminalization, social danger, незаконное обогащение, коррупция, социальная обусловленность, криминализация, общественная опасность
Citation
Гумін О. Соціальна зумовленість доцільності криміналізації незаконного збагачення в Україні / Олексій Гумін, Світлана Якимова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 22. — С. 185–190.