Становлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект

dc.citation.epage31
dc.citation.issue876
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
dc.citation.spage26
dc.contributor.affiliationНаціональний університет «Львівська політехніка»
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorТерлюк, Іван
dc.contributor.authorTerlyuk, Ivan
dc.contributor.authorТерлюк, Иван
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2018-06-14T13:42:17Z
dc.date.available2018-06-14T13:42:17Z
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.description.abstractДосліджено законодавчий аспект правового регулювання громадянства в українських національних державних формаціях 1917–1921 рр. Встановлено, що проблемі законодавчого регулювання інституту громадянства українські державні формації загалом приділяли недостатньо уваги, а недооцінка самого фактора громадянства в контексті забезпечення інтересів власне етнічних українців певною мірою призвела до того, що українці втратили власну національну державність.
dc.description.abstractWe examine the legislative aspect of legal regulation of citizenship in the Ukrainian national state formations of 1917–1921. There is an idea that Ukrainian state formations generally paid insufficient attention to the problems of legal regulation of citizenship Institute and the underestimation of the factor of nationality in the context of the interests of the ethnic Ukrainian to some extent contributed to the loss of the Ukrainian national state of their own.
dc.description.abstractИсследуется законодательный аспект правового регулирования гражданства в украинских национальных государственных формациях 1917–1921 гг. Установлено, что проблеме законодательного регулирования института гражданства украинские государ- ственные формации в целом уделяли недостаточное внимание, а недооценка самого фактора гражданства в контексте обеспечения интересов этнических украинцев в определенной степени стала причиной потери украинцами национальной государственности.
dc.format.extent26-31
dc.format.pages6
dc.identifier.citationТерлюк І. Становлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект / Іван Терлюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 26–31.
dc.identifier.citationenTerlyuk I. Formation of ukrainian national institute of citizenship during the revolution (1917–1921 y.): legislative aspect / Ivan Terlyuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 26–31.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/41828
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
dc.relation.references1. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Й. Грицак. – К.: Ґенеза, 2000. – 360 с.
dc.relation.references2. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали: довідник. У 2-х ч. / упоряд.: І. О. Кресіна (керівник), О. В. Кресін, В. П. Ляхоцький, В. Ф. Панібудьласка; за ред. В. Ф. Панібудьласки. – К.: Вища школа, 1997. – Ч. 1. – 583 с.
dc.relation.references3. Терлюк І. Я. Національне українське державотворення 1917–1921 рр.: історико-правовий нарис / І. Я. Терлюк. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2007. – 260 с.
dc.relation.references4. Шандала О. Закон про громадянство Української Держави: зміст та оцінка / О. Шандала // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. ХXІ звітної наук.-практ. конфе. (4–5 лютого 2016 р.): у 2-х ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 113–117.
dc.relation.references5. Шандала О. Правове регулювання громадянства в Українській Народній Республіці періоду Директорії / О. Шандала // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2-х ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 119–121.
dc.relation.references6. Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У 2 т. / ред. кол.: В. Верстюк (відп. ред.), О. Бойко, Н. Маковська, Т. Осташко, Р. Пиріг; упоряд.: Р. Пиріг (керівн.), О. Бойко, А. Гриценко, О. Кудлай, О. Лупандін, Н. Маковська, Т. Осташко, О. Щусь. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Т. 2. – К.: Темпора, 2015. – XХ + 412 с.
dc.relation.referencesen1. Hrytsak Ya. Narys istoriyi Ukrayiny: formuvannya modernoyi ukrayins’koyi natsiyi 19–20 cent. [Essay on the history of Ukraine: the formation of the modern Ukrainian nation of the 19th and 20th centuries]. Kyiv, Geneza Publ., 2000, 360 p.
dc.relation.referencesen2. Natsional’ni protsesy v Ukrayini: istoriya i suchasnist’. Dokumenty i materialy [National processes in Ukraine: history and modern times. Documents and materials. Directory. In 2 hours]. V. F. Panibud’lasky, organized by: I. O. Kresina, O. V. Kresin, V. P. Lyakhots’kyy. Kiev, high school Publ, 1997, 1 ed., 583 p.
dc.relation.referencesen3. Terlyuk I. Ya. Natsional’ne ukrayins’ke derzhavotvorennya 1917–1921 : istoryko-pravovyy narys [National Ukrainian statehood 1917–1921: historical and legal essay]. L’viv. Soroka Taras Publ., 2007, 260 p.
dc.relation.referencesen4. Shandala O. Zakon pro hromadyanstvo Ukrayins’koyi Derzhavy: zmist ta otsinka [Law on Citizenship of the Ukrainian State: content and evaluation]. Problemy derzhavotvorennya i zakhystu prav lyudyny v Ukrayini: materialy ХXІ zvitnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (4–5 Februar 2016 year). L’viv, Law Faculty of National Ivan Franko University of Lviv, 2016, 1 ed., 113–117 p.
dc.relation.referencesen5. Shandala O. Pravove rehulyuvannya hromadyanstva v Ukrayins’kiy Narodniy respublitsi periodu Dyrektoriyi [Legal regulation of citizenship in the Ukrainian People’s Republic during the period of the Directory]. Problemy derzhavotvorennya i zakhystu prav lyudyny v Ukrayini : materialy ХXІІI zvitnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (7–8 Februar 2017 y.). L’viv, Law Faculty of National Ivan Franko University of Lviv, 2017, 1 ed., 119–121 p.
dc.relation.referencesen6. Ukrayins’ka Derzhava (April – December 1918 year). Dokumenty i materialy [Ukrainian State (April–December 1918). Documents and materials. 2 tons]. Kyiv, Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny Publ., 2015, 2 ed., 412 p.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
dc.rights.holder© Терлюк І., 2017
dc.subjectінститут громадянства
dc.subjectзаконодавство про громадянство
dc.subjectУкраїнська Центральна рада
dc.subjectУНР
dc.subjectДиректорія УНР
dc.subjectУкраїнська Держава
dc.subjectЗУНР
dc.subjectInstitute of nationality
dc.subjectcitizenship legislation
dc.subjectthe Ukrainian Central Council
dc.subjectthe UNR
dc.subjectthe Directory of UNR
dc.subjectUkrainian State
dc.subjectWUPR-union
dc.subjectинститут гражданства
dc.subjectзаконодательство о гражданстве
dc.subjectУкраинская Центральная рада
dc.subjectУНР
dc.subjectДиректория УНР
dc.subjectУкраинская Держава
dc.subjectЗУНР
dc.subject.udc34
dc.subject.udc[316.75 (4)]
dc.subject.udc32 (477) “1917/1921”
dc.titleСтановлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект
dc.title.alternativeFormation of ukrainian national institute of citizenship during the revolution (1917–1921 y.): legislative aspect
dc.title.alternativeСтановление украинского национального института гражданства в годы революции (1917–1921 гг.): законодательный аспект
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017n876_Terlyuk_I-Formation_of_ukrainian_national_26-31.pdf
Size:
585.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017n876_Terlyuk_I-Formation_of_ukrainian_national_26-31__COVER.png
Size:
350.94 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.99 KB
Format:
Plain Text
Description: