Cтратегічне управління підприємствами в умовах циркулярної економіки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Львівська політехніка»

Abstract

Дисертацію присвячено розв’язанню завдання із розроблення теоретико-прикладних засад формування та вибору стратегій впровадження та розвитку циркулярної економіки на підприємствах. Актуальність наукового дослідження підтверджується тим, що у сучасних умовах нестабільності економічної системи, вичерпання природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, перевиробництва, надмірного споживання та інших глобальних викликів, виникає потреба у розробленні нових, більш сталих підходів до ведення господарської діяльності, одним з яких є концепція циркулярної економіки. Перехід від лінійного типу економіки до циркулярного є одним з пріоритетів розвитку підприємств ЄС, що підтверджується директивами Європейської комісії та проголошеними «Цілями Сталого Розвитку». На українських підприємствах стан впровадження та розвитку циркулярної економіки перебуває у зародковому стані, тому проблема стратегічного управління в умовах циркулярної економіки є особливо актуальною в контексті євроінтеграційних процесів та післявоєнного економічного відновлення. The dissertation is devoted to solving the task of developing the theoretical and applied principles of the formation and selection of strategies for the implementation and development of the circular economy at enterprises. The relevance of scientific research is confirmed by the fact that in today's conditions of instability of the economic system, depletion of natural resources, environmental pollution, overproduction, excessive consumption and other global challenges, there is a need to develop new, more sustainable approaches to economic activity, one of which is the concept circular economy. The transition from a linear type of economy to a circular one is one of the priorities of the development of EU enterprises, which is confirmed by the directives of the European Commission and the announced "Goals of Sustainable Development". At Ukrainian enterprises, the state of implementation and development of the circular economy is in its infancy, therefore the problem of strategic management in the conditions of the circular economy is particularly relevant in the context of European integration processes and post-war economic recovery.

Description

Keywords

циркулярна економіка, стратегічне управління, стратегія, сталий розвиток, переробка, зворотні матеріальні потоки, ресурси, відходи, circular economy, strategic management, strategy, sustainable development, recycling, reverse material flows, resources, waste

Citation

Злотнік М. Л. Cтратегічне управління підприємствами в умовах циркулярної економіки : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 073 – менеджмент / Марта Лазарівна Злотнік ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2023. – 259 с. – Бібліографія: с. 222–244 (203 назви).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By