Глобальне громадянське суспільство як феномен сучасного світу

No Thumbnail Available

Date

2021-06-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Проаналізовано глобальне громадянське суспільство як феномен сучасного світу та визначено перспективи його розвитку. Глобальне громадянське суспільство могло б стати новою моделлю розвитку, яка дала б змогу кардинально збільшити інвестування в людський потенціал і убезпечення соціального середовища зі зменшенням участі в цьому держави та залученням нових акторів; воно є бажаною формою всесвітньої асоціації людей, народів, транснаціональних спільнот. З огляду на невизначені перспективи інституціоналізації владних (централізованих) структур на глобальному рівні, можна прогнозувати, що на ньому оперуватимуть “м’які” форми регулювання – міжнародний клас експертів та інші форми організації громадянського суспільства. Але суб’єкти глобального громадянського суспільства, зокрема міжнародні неурядові громадські організації, залишаються маргінальними акторами, у кращому випадку з непрямим впливом на окремі аспекти (між)державного прийняття рішень. Політична сфера здебільшого закрита для недержавних організацій. Безумовно, під впливом глобалізації громадянське суспільство розширюється, утворюються транснаціональні співтовариства, транснаціональні неурядові організації, глобальні рухи, міжнародні наукові та професійні асоціації тощо. Тобто формується унікальний суспільний простір, удосконалюються основні загальні права, роблять спроби запобігти глобальним загрозам без участі держав. Але реалістична оцінка цього процесу свідчить про ще доволі нечітку перспективу генези феномену глобального громадянського суспільства, яка обтяжена численними гальмівними механізмами.
The article analyzes global civil society as a phenomenon of the modern world and identifies prospects for its development. Thus, global civil society could become a new model of development, which would dramatically increase investment in human resources and social security while reducing the participation of the state and attracting new actors; it is a desirable form of world association of peoples, nations, transnational communities. Given the uncertain prospects for the institutionalization of power (centralized) structures at the global level, it can be predicted that it will operate “soft” forms of regulation – the international class of experts and other forms of civil society. But the actors of global civil society, in particular international non-governmental organizations, remain marginal actors, at best with indirect influence on certain aspects of (inter) state decision-making. The political sphere is mostly closed to non-governmental organizations. Of course, under the influence of globalization, civil society is expanding, transnational communities, transnational non-governmental organizations, global movements, international scientific and professional associations, etc. are being formed. That is, a unique social space is being formed, basic universal rights are being improved, and an attempt is being made to prevent global threats without the participation of states. But a realistic assessment of this process indicates a still rather vague perspective on the genesis of the phenomenon of global civil society, which is burdened by numerous inhibitory mechanisms.

Description

Keywords

громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, держава, демократія, забезпечення особистих прав і свобод громадян, правова система, глобальне суспільство, civil society, civil society institutions, state, democracy, ensuring personal rights and freedoms of citizens, Legal System, global society

Citation

Шак Р. Глобальне громадянське суспільство як феномен сучасного світу / Роман Шак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 2 (30). — С. 108–115.