Принципи побудови програмних засобів системи налаштування інтегрованих плат

dc.citation.epage79
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleКомп’ютерні системи та мережі
dc.citation.spage68
dc.citation.volume2
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorПастернак, І. І.
dc.contributor.authorPasternak, I.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-04-20T12:35:43Z
dc.date.available2021-04-20T12:35:43Z
dc.date.created2020-03-01
dc.date.issued2020-03-01
dc.description.abstractВисвітлено функціональні можливості та зручність використання системи налаштування інтегрованих плат. Також визначено, що всі вони надають базовий функціонал для роботи апаратними продуктами і лише деякі дозволяють використовувати розширені можливості, що часто можуть бути потрібними. Наведено способи комунікації з цією програмою. Досліджено, що із використанням інтерфейса користувача проєкт є більш зрозумілим, гнучким та зручним для використання. Описано, який саме вплив мають такі кроки, як вибір мови і середовища програмування, програмних засобів, розроблення функціонального забезпечення, а також створення алгоритмів роботи тощо. Проаналізовано стан сучасних системних інтегрованих плат та визначено основний набір компонентів, що потрібен планам для коректного функціонування. Розроблено блок-схеми алгоритмів для визначення основних можливостей системи налаштування інтегрованих плат. Після діагностики інтегрованої плати з використанням різних сучасних систем виявлено такі незручності: якщо особисто не слідкувати за отриманням даних і не аналізувати їх, потім потрібно буде витратити багато часу для перечитування інформації, бо немає можливості скористатися пошуком; при тривалому з’єднання вікно не очищується, тому використання пам’яті стрімко зростає, після чого помітні затримки в роботі застосунку; неможливість використання кількох з’єднань водночас, що необхідно, якщо на плату встановлено кілька операційних систем, які працюють незалежно одна від однієї. Проаналізовано вибір середовища розробки сиестеми інтегрованих плат. Визначено актуальну проблему в середовищі використання, що потребує її вирішення з використанням системи для налаштування системних плат. Встановлено той факт, що область розроблення, діагностики та налаштування апаратних засобів стрімко розвивається і постійно потребує нововведень. Обґрунтовано, що всі програмні засоби, що розробляються, повинні поєднувати високу надійність, доступну ціну, невисокі апаратні затрати та точність наданих результатів. Визначено технічний засіб: периферійний інтерфейс для обміну інформацією. Вибір зроблено, враховуючи такі вимоги до нього: дуплексність, асинхронність, надійність, ціна, доступність реалізації. Вирішено використовувати інтерфейс UART.
dc.description.abstractThe article examined the functionality and convenience of the integrated circuit setup system. It is also determined that they all provide basic functionality for working with hardware products, and only some allow you to use advanced features that may often be required. And the ways of communication with this program are given. It is proved that when using the interface, the project is more understandable, flexible and better to use. It describes what effect such steps as the choice of a programming language and environment, software tools, the development of functional support, as well as the creation of work algorithms and more, have. The analysis of modern integrated system boards is carried out and the main set of components is determined; plans need for proper functioning. Algorithm flowcharts have been developed to determine the main capabilities of the integrated circuit tuning system. There was a diagnosis of the integrated board using various modern systems, the following inconveniences were identified: if you do not personally monitor the data and analyze it, then you will need to spend a lot of time to re-read the information, because there is no way to use the search; with a long connection, the window does not clear, so the memory usage is growing rapidly, after which there are noticeable delays in the operation of applications; the impossibility of using several connections at the same time, which is very necessary if the board has several operating systems operating independently of each other. The choice of the development environment for the integrated circuit siesta is analyzed. The actual problem in the environment of use is determined, which requires its solution using the system to configure motherboards. It has been established that the field of hardware development, diagnostics and tuning is rapidly developing and constantly needs innovations. It is proved that all the software developed should combine high reliability, affordable price, low hardware costs and the accuracy of the results provided. The definition of a technical tool - a peripheral interface to ensure the exchange of information. The choice is made, taking into account such requirements for it: duplex, asynchrony, reliability, price, availability. It was decided to use the UART interface.
dc.format.extent68-79
dc.format.pages12
dc.identifier.citationПастернак І. І. Принципи побудови програмних засобів системи налаштування інтегрованих плат / І. І. Пастернак // Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 2. — № 1. — С. 68–79.
dc.identifier.citationenPasternak I. Principles of building systems for installing integrated boards / I. Pasternak // Kompiuterni systemy ta merezhi. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2. — No 1. — P. 68–79.
dc.identifier.issn2707-2371
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56373
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofКомп’ютерні системи та мережі, 1 (2), 2020
dc.relation.references1. Pelezhko D. D. Object technologies C ++ 11 / D. D. Pelezhko, V. M. Teslyuk. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2013, 360 p.
dc.relation.references2. Melnyk A. О. COMPUTER ARCHITECTURE / Anatoliy Oleksiyovych Melnyk. – Lutsk: Volyn Regional Printing House, 2008, 470 p.
dc.relation.references3. Bilas O. E. Quality of software and testing / Orest Bilas. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2011, 216 p.
dc.relation.references4. Kravets P. O. Object-oriented programming / Petro Kravets. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2012. 624 p.
dc.relation.references5. Petrik M. R. Software modeling: scientific and methodical manual / MR Petrik, O. Yu. Petryk Ternopil: Ivan Pulyuy TNTU Publishing House, 2015. 200 p.
dc.relation.references6. Robert J. Oberg “COM Technology Fundamentals and Programming = Understanding and Programming COM: A Practical Guide to Windows 2000 First Edition”. M .: Williams, 2000. 480 р.
dc.relation.references7. McGregor J., Sykes D. “Testing object-oriented software”. K: Diasoft, 2002. 432 р.
dc.relation.references8. Tamre L. Introduction to software testing. M.: Williams, 2003. 368 р.
dc.relation.references9. Douglas Kamer, Devid L. Stevens // TCP / IP Networks, Vol. 3. Development of client / server applications. M.: Williams, 2002. 592 р.
dc.relation.referencesen1. Pelezhko D. D. Object technologies C ++ 11, D. D. Pelezhko, V. M. Teslyuk. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2013, 360 p.
dc.relation.referencesen2. Melnyk A. O. COMPUTER ARCHITECTURE, Anatoliy Oleksiyovych Melnyk, Lutsk: Volyn Regional Printing House, 2008, 470 p.
dc.relation.referencesen3. Bilas O. E. Quality of software and testing, Orest Bilas. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2011, 216 p.
dc.relation.referencesen4. Kravets P. O. Object-oriented programming, Petro Kravets. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2012. 624 p.
dc.relation.referencesen5. Petrik M. R. Software modeling: scientific and methodical manual, MR Petrik, O. Yu. Petryk Ternopil: Ivan Pulyuy TNTU Publishing House, 2015. 200 p.
dc.relation.referencesen6. Robert J. Oberg "COM Technology Fundamentals and Programming = Understanding and Programming COM: A Practical Guide to Windows 2000 First Edition". M ., Williams, 2000. 480 r.
dc.relation.referencesen7. McGregor J., Sykes D. "Testing object-oriented software". K: Diasoft, 2002. 432 r.
dc.relation.referencesen8. Tamre L. Introduction to software testing. M., Williams, 2003. 368 r.
dc.relation.referencesen9. Douglas Kamer, Devid L. Stevens, TCP, IP Networks, Vol. 3. Development of client, server applications. M., Williams, 2002. 592 r.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Пастернак І. І., 2020
dc.subjectплата
dc.subjectінтегрована плата
dc.subjectтестування інтегрованих плат
dc.subjectboard
dc.subjectintegrated board
dc.subjectintegrated board testing
dc.subject.udc004.382
dc.subject.udc004.384
dc.titleПринципи побудови програмних засобів системи налаштування інтегрованих плат
dc.title.alternativePrinciples of building systems for installing integrated boards
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v2n1_Pasternak_I-Principles_of_building_68-79.pdf
Size:
1.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v2n1_Pasternak_I-Principles_of_building_68-79__COVER.png
Size:
379.58 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.96 KB
Format:
Plain Text
Description: