Джерела виникнення та наслідки функціонування управлінських конфліктів на підприємствах

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано можливі причини та наслідки дії управлінських конфліктів, що дало змогу виявити, що для цілісного дослідження процесу управління конфліктами необхідно пов’язати причини виникнення конфліктів, їх види та наслідки між собою. При цьому важливе значення має поділ усіх трьох складових на внутрішні та зовнішні. Також причини та наслідки можна поділити на функціональні та дисфункціональні. Враховуючи наведені у наукових працях класифікаційні ознаки та необхідність виокремлення причинно-наслідкових зв’язків між елементами конфлікту, побудовано мапу управлінських конфліктів із причинами та наслідками. Така мапа корисна для практичної діяльності підприємства, оскільки пошук адекватних методів вирішення та запобігання конфліктам часто вимагає побудови причинно-наслідкових зв’язків управлінського конфлікту. Запропоновано виділяти первинні причини управлінських конфліктів, що дасть змогу чітко встановити особливості управлінського конфлікту, підвищить рівень розуміння конфлікту його сторонами та адекватно підібрати методи щодо його управління. Для формування конкретних причин до кожного конфлікту потрібно сформувати спочатку первинні, або агреговані причини, а потім вторинні. Рівнів вторинних причин може бути кілька залежно від виду управлінського конфлікту. Аналіз діяльності підприємств та літературних джерел, присвячених проблемі управління конфліктами, дав змогу виокремити такі основні функції управлінських конфліктів: системоутворювальну, регулювальну, інноваційну, ідентифікаційну, мобілізуючу, накопичувальну. Наведено трактування усіх виокремлених функцій управлінських конфліктів. The paper explores possible causes and effects of management conflicts; such a study allows to reveal the fact that for comprehensive research of the conflict management process it is necessary to discover interrelation between causes of conflict, their types and effects. It is important to divide each of the three components into internal and external. Causes and effects can be also divided into functional and dysfunctional. Considering classifying characteristics presented in scientific literature, and the necessity to identify causal relationships between elements of a conflict, the authors have built up the map of management conflicts depicting their causes and effects. This map is useful in practical activities of an enterprise, since the search for adequate methods of resolving and preventing conflicts often requires building causal relationships of a management conflict. The article also suggests clarifying the primary causes of management conflicts that will make it possible to clearly define peculiarities of a management conflict, will increase the level of the conflict understanding by the parties and will allow choosing the adequate methods of conflict management. To identify particular causes of each conflict one should first identify its primary, or aggregated, causes and then secondary ones. There may be several levels of secondary causes, depending on the type of the management conflict. Analysis of the enterprises’ activities and of the literature dealing with conflict management has made it possible to distinguish the following basic functions of management conflicts: systemforming, controlling, innovative, identifying, mobilizing and accumulating. The interpretation of every of the identified functions of management conflicts is presented.

Description

Keywords

управлінські конфлікти, джерела конфліктів, наслідки конфліктів, ідентифікування конфліктів, management conflicts, causes of conflicts, effects of conflicts, conflicts identification

Citation

Подольчак Н. Ю. Джерела виникнення та наслідки функціонування управлінських конфліктів на підприємствах / Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 213–219. – Бібліографія: 6 назв.