Change of drivers functional condition during dangerous goods transportation

Date

2022-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Дослідження ролі чинника людини в безпеці руху є відносно молодим науковим напрямком, який почав розвиватись за декілька десятиліть до появи масового автомобіля. Витоки транспортної психології та психофізіології водіїв здебільшого мали на меті створення максимально комфортних та безпечних умов руху за рахунок композиції автомобільних доріг. З часом надійшла потреба враховувати самі умови праці водія, а саме ергономіку рухомого складу. Найбільш пізні роботи вже враховували попередній досвід і розглядали питання технологічних процесів вантажних та пасажирських перевезень з урахуванням чинника людини. Серед об’єктів та предметів дослідження у попередніх працях розглядались процеси керування легковими автомобілями з різними ергономічними характеристиками та автобусами різної вмістимості, що створювало своєрідну матрицю випадків для планування експериментів. Якщо ж говорити про вантажні автомобілі, матриця випадків, які треба дослідити, має значно більші розмірності, оскільки до множин ергономічних та динамічних особливостей рухомого складу додається значно ширша за масштабами множина спеціалізації вантажів та рухомого складу. В такому випадку найбільш важливим є питання визначення впливу дорожніх умов на функціональний стан водіїв, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, що є метою цієї статті. У роботі під час досліджень використовувались: методи натурних досліджень для встановлення значень інтенсивностей руху транспортних потоків на автомобільних дорогах; методи камеральних досліджень для визначення значення пропускної здатності автомобільних доріг; електрофізіологічні методи для визначення зміни функціонального стану водіїв; методи системного аналізу для опрацювання результатів проведених досліджень та їх інтерпретації. В статті здійснено типування дорожніх умов за їх складністю, а також диференціацію водіїв за їхніми психологічними та професійними якостями. Проведено експериментальні дослідження зміни показників функціонального стану водіїв різних вікових та соціонічних груп за різної складності дорожніх умов під час перевезення небезпечних вантажів другого класу. Основні результати вказують на те, що при аналізі впливу умов руху на функціональний стан водіїв спостерігається різна динаміка зміни рівня психоемоційного напруження для людей, які характеризуються окремими типами нервової системи та відношенням їхнього віку до стажу роботи.
The study of the human factors in traffic safety is a relatively young scientific field that began to develop several decades before the mass car advent. The origins of transport psychology and psychophysiology were mostly aimed at creating more comfortable and safe driving conditions due to the design of highways. Over time, there was a need to take into account drivers working conditions, namely the ergonomics of vehicles. The latest works have already taken into account previous experience and considered the issues of freight and passenger transportation technological processes, including the human factor. Among the objects and subjects of research in previous works were considered the processes of driving vehicles with different ergonomic characteristics and buses of different capacities, which created a kind of case matrix for planning experiments. When it comes to trucks, the matrix of cases became much larger, as the set of ergonomic and dynamic features of vehicles adds a much wider set of specialization of cargo and truck types. In this case, the most important issue is to determine the road conditions impact the driver's functional condition, engaged in the transport of dangerous goods, which is the purpose of this article. The research used: methods of field survey to establish the values of traffic flow on highways; methods of in-house research to determine the value of road capacity; electrophysiological methods to determine changes in the driver's functional condition. The article describes the typing of road conditions according to their complexity, as well as the differentiation of drivers according to their psychological and professional qualities. Experimental studies of changes in driver's functional state of different age and socionic groups with different road conditions complexity, during dangerous goods transportation (second class of risk). The main results indicate that the analysis of traffic conditions' impact on the driver's functional state shows different dynamics of psycho-emotional stress change for people characterized by certain types of the nervous system and the ratio of their age to work experience

Description

Keywords

ергономіка рухомого складу, дорожні умови, соціонічне типування, функціональний стан водія, надійність роботи водія, ergonomics of vehicles, road conditions, socionic typing, driver's functional state, driver's reliability

Citation

Afonin M. Change of drivers functional condition during dangerous goods transportation / Maksym Afonin // Transport Technologies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 3. — No 1. — P. 55–64.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By