Критичний погляд на правову соціалізацію: сублімоване рабство або проблема авторитарного підкорення особи в недемократичних державах

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті проаналізовано взаємозв’язок авторитаризму та правової соціалізації. Поняття “правова соціалізація особистості” є міждисциплінарним, тому в нашій статті ми розглянемо його, насамперед, з позицій права, психології та педагогіки. Зазвичай, аналіз правової соціалізації стосується позитивного впливу держави та суспільства, створення умов для кращого засвоєння суспільно-правового досвіду, норм і правил співіснування людей, розвитку позитивних цінностей. На противагу цьому ми намагаємось дослідити адаптаційні особливості авторитаризму з його авторитарним підпорядкуванням та агресією. Насамперед, виникла ідея – описати соціальне навчання, засноване на авторитарних психологічних процесах з високим рівнем співпраці людей у групі. Наші припущення щодо негативного впливу авторитаризму на різноманіття поглядів людей виправдалися. Авторитарний режим може бути описаний соціальною дискримінацією, що лежить в його основі. Тому він, зазвичай, сприймається як соціально проблематичний. Ми досліджували взаємозв’язок між авторитаризмом та правовою ідентичністю, правовою свідомістю, поведінкою. Ми переконалися й у наявності зв’язку між авторитаризмом та соціальною ізоляцією. Отримані результати свідчать про необхідність продовження наукових досліджень у цьому напрямі. Наукова спільнота має обговорити проблему авторитарного підкорення особи в сучасній державі. Регресійний аналіз виявив, що авторитарна агресія завжди пов’язана з орієнтацією на соціальне домінування. Людина в момент свого особистісного становлення й у подальшому, реалізує свій особистий потенціал у складних умовах. Це означає, що державі та суспільству доводиться протистояти деструктивним тенденціям, використовуючи арсенал прийомів, які б дозволили людині вибрати той тип поведінки, який бажаний суспільству.
. The article analyzes the relationship between authoritarianism and legal socialization. The concept of “legal socialization of the individual” is interdisciplinary, that is why in our article we will consider it primarily from the standpoint of law, psychology and pedagogy. Typically, the analysis of legal socialization concerns the positive influence of the state and society, creating conditions for better assimilation of social and legal experience, norms and rules of coexistence of people develops positive qualities. As opposed way we try to explore adaptive features of authoritarianism with its authoritarian submission and aggression. First of all, the idea came to describe social learning based on authoritarian psychological processes with a high level of collaboration among people in the group. But as expected, authoritarianism had negative impact to diversity of views. The authoritarian regime may be described by the social discrimination as the basic characteristic. Therefore it is typically perceived as the social problem. We examined the interaction of authoritarianism with next consepts: legal identity, legal consciousness and behavior. Our prediction of the positive connection between authoritarianism and social isolation has been confirmed. The conclusions indicate that we should keep doing research in this direction. The scientific community should discuss the problem of authoritarian submission of the individual in the modern society. Regression analysis revealed that authoritarian aggression is always related with social dominance. The way of becaming a real personality is always difficult and hard for each person. That is why the state will have to resist destructive tendencies, using variety of techniques which will allow a person to choose the type of behavior wich acceptable in society.

Description

Keywords

правова соціалізація, правова поведінка, авторитаризм, сублімоване рабство, legal socialization, legal behavior, authoritarianism, sublimated slavery

Citation

Парута О. Критичний погляд на правову соціалізацію: сублімоване рабство або проблема авторитарного підкорення особи в недемократичних державах / Олена Парута // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 87–91.