Спадщина світового освітнього простору та його вплив на взаємодію освіти й культури

dc.citation.epage14
dc.citation.issue1
dc.citation.spage7
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorБарановська, Надія
dc.contributor.authorBaranovska, Nadia
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-02-26T12:27:58Z
dc.date.available2020-02-26T12:27:58Z
dc.date.created2019-02-26
dc.date.issued2019-02-26
dc.description.abstractУ статті проаналізовано особливості розвитку світового освітнього простору як успішної трансформації традиційної освітньої системи у гуманізований простір культури освіти в нових глобалізаційних, конкурентних умовах. Теоретично обґрунтовано різносторонній вплив світового освітнього простору на створення нової освітньої та культурної реальності, в якій відбувається самореалізація особистості, розширення діалогу культур та збереження національно-культурних особливостей. Увагу закцентовано на ролі та значенні світового освітнього простору для модернізації європейської системи вищої освіти та зміни освітніх і культурних парадигм.
dc.description.abstractThe article analyzes interaction of the educational system and culture during the process of world educational space development. Versatile influence of the world educational space on the creation of a new educational and cultural reality, in which take place self-realization of the individual, enhancement of the dialogue of cultures and preservation of national and cultural peculiarities is theoretically grounded. The emphasis is on the role and significance of the world educational space for the modernization of the European system of higher education and the change of educational and cultural paradigms. It was determined that the formation of the world educational space, as space of culture and education, was the result of global integration processes in the modern world and constructive multi-purpose interstate cooperation in the field of education. Different educational systems, having national-state and cultural identity, integrate on certain, commonly recognized and accepted by all sides single principles of educational activity. It facilitates the updating of educational systems with distinct traditions in the field of education and culture, the variability of the forms of interaction between states and institutions providing a range of educational services, the implementation of the necessary innovations for optimization and organization of the educational process on a humanistic democratic basis. As a result, modern world education becomes an international, multicultural, competitive, developing the ability of a person, regardless of his place of residence, basic educational level, cultural characteristics and identity, to evaluate phenomena from the standpoint of other people, cultures, state and socio-economic models. The formation of the European Higher Educational Space takes place within the world educational space, that ensures the convergence, harmonization and change of educational and cultural paradigms in the system of higher education on the territory of the European continent. It depends on it today, with what knowledge, worldview, value orientations, civic principles and cultural potential the young generation of Europe will be formed. In general, legacy of the world's educational space testifies to its versatile influence on the interaction of education and culture as the main means for self-realization of the person, formation of its skills and professional competencies, ability to apply them in future professional activity. Culture humanizes education, creates its unified image and forms the cultural values of person, society and era. Thanks to education, young people get acquainted with rich cultural legacy of the world, creatively comprehend its achievements, forming a new educational and cultural reality, in which enhancement of the dialogue between cultures takes place, and the national peculiarities are maintained.
dc.format.extent7-14
dc.format.pages8
dc.identifier.citationБарановська Н. Спадщина світового освітнього простору та його вплив на взаємодію освіти й культури / Надія Барановська // Historical and Cultural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 5. — No 1. — P. 7–14.
dc.identifier.citationenBaranovska N. Legacy of the world educational space and its influence on the interaction of education and culture / Nadia Baranovska // Historical and Cultural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 5. — No 1. — P. 7–14.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46092
dc.language.isouk
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofHistorical and Cultural Studies, 1 (5), 2018
dc.relation.references1. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. – Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 560 с. – (Серія “Євроінтеграція: український вимір”; Вип. 16).
dc.relation.references2. Хомерікі О. А. Світовий освітній простір: соціологічний аналіз структурної архітектоніки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – Вип. 18. – 2013. – С. 78–83.
dc.relation.references3. Гуткевич С. О., Оніщенко І. Г. Світовий освітній простір: тенденції та перспективи розвитку в умовах глобалізації. монографія / С. О. Гуткевич, І.Г . Оніщенко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – 205 с.
dc.relation.references4. Ліферов А. П. Основні тенденції інтеграційних процесів в світовій освіті: автореф. дис. на здоб. вченого. ступ, д.п.н.: спец. 13.00.01 / [Моск. пед. держ. ун-т]. – М., 1997. – 50 с.
dc.relation.references5. Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття / Надія Касярум // Витоки педагогічної майстерності. – Вип. 12. – 2013. – С. 107–108.
dc.relation.references6. Освітня політика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.educationua.org/osvitniy-prostir.php.
dc.relation.references7. Тамбовська К. В. Інтелектуальна культура як складова якісної освіти // Наука і освіта. – 2014. – № 3. – С. 164–168.
dc.relation.references8. Філософія і освіта: контекст взаємодїі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.su/ 16_148947_filosofiya-i-osvita-kontekst-vzaiemodii.html.
dc.relation.references9. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / В. Л. Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
dc.relation.references10. Швед М. Вплив освіти і культури на розвиток суспільства // PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Rocznik Polsko-Ukraiński. – 2014, t. XVI, s. 463–471 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.30ю.
dc.relation.references11. Андрейко І. В. Особливості впливу освіти та культури на формування особистості у контексті сучасних реалій глобалізації // Вісник НТУУ “КПІ”: “Філософія. Психологія. Педагогіка”. Вип. 3. – 2009. – С. 14–18.
dc.relation.references12. Яструб О. Сутнісний аналіз поняття “культура міжособистісної взаємодії” // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2014. – № 8. – С. 81–85.
dc.relation.references13. Бабенко Н. Б. Вплив освітньо-культурного простору на соціалізацію молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/386-vplivkulturno-osvitnogo-prostoru-na-sotsializatsiju-molodi.html.
dc.relation.references14. Європейська культурна конвенція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5390627/page:5/.
dc.relation.references15. Європейський простір вищої освіти та Болонський процес: навч.-метод. посібник / Т. М. Димань, О. А. Боньковський, А. Г. Вовкогон. – БНАУ, 2017. – Одеса: НУ “ОМА”, 2017. – 106 с.
dc.relation.references16. Товканець Г. В. Тенденції розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття / Ганна Василівна Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія”. – Вип. 1 (1). – 2015. – С. 28–33.
dc.relation.references17. Артьомов І.В., Ващук О. М. Концептуальні та правові основи формування Європейського освітнього простору: навч. посібник / за ред. Ф. Г. Ващука, В. І. Лугового. – Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 568 с. – (Серія “Євроінтеграція: український вимір”; Вип. 17. 478 с.).
dc.relation.references18. Лісабонська конвенція (м. Лісабон, 1997 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=5
dc.relation.references19. Будапештсько-Віденська Декларація про створення Європейського простору вищої освіти 12 березня 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 819 % 3 Anews19032010&catid=1
dc.relation.referencesen1. Integration into the European educational space: achievements, problems, perspectives (2011): Monograph, Ed. by Vashchuk F. H. ZakSU, Uzhgorod, Series “Eurointegration: Ukrainian Dimension”, Vol. 16, 560 p. (ukr).
dc.relation.referencesen2. Khomeriki O. A. (2013). World Educational Space, Sociological Analysis of Structural Architectonics, Actual Problems of Sociology, Psychology, Pedagogy, Vol. 18, pp. 5-25 (ukr).
dc.relation.referencesen3. Gutkevych S. O., Onischenko I. G. (2014). The World Educational Space: Trends and Prospects of the Development in the Conditions of Globalization, Monograph, S. O. Gutkevych, I. H. Onishchenko, NTUU “KPI”, Kyiv, 205 p. (ukr).
dc.relation.referencesen4. Liferov A. P. (1997). The main tendencies of integration processes in world education, Abstract of thesis for the degree of candidate of рedagogical sciences in specialty 13.00.01, Moscow State Pedagogical University, Moscow, 50 p. (ukr).
dc.relation.referencesen5. Kasiarum N. (2013). Educational space and the formation of the concept, Nadiia Kasiarum, Origins of pedagogical skill, Vol. 12, pp. 107–113 (ukr), available at: http://www.educationua.org/osvitniy-prostir.php
dc.relation.referencesen6. Educational policy, available at: http://www.education-ua.org/osvitniy-prostir.php.
dc.relation.referencesen7. Tambovska K. V. (2014), Intelligent culture as a component of qualitative education, Science and Education, Vol. 3, pp. 164–168 (ukr).
dc.relation.referencesen8. Philosophy and education: the context of interaction, аwailable at: https://studopedia.su/16_148947_filosofiya-i-osvita-kontekst-vzaiemodii.html.
dc.relation.referencesen9. Ortinskyi V.L. (2009), Pedagogy of the Higher School, [manual.], V.L Ortynskyi, Center of the Educational Literature, Kyiv, 472 p. (ukr).
dc.relation.referencesen10. Shved M., Influence of education and culture on the development of society, SCIENTIFIC WORKS of the Jan Dluhosh’s Academy in Czestochow, Polish-Ukrainian, t. XVI, pp. 463–471, аwailable at: http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.30y (ukr).
dc.relation.referencesen11. Andreiko I. V. (2009), Features of the influence of education and culture on the formation of personality in the context of modern realities of globalization, Bulletin of NTUU “KPI”, Philosophy. Psychology. Pedagogy, Vol. 3, pp. 14–18. (ukr).
dc.relation.referencesen12. Yastrub O.(2014), Essential analysis of the concept “culture of interpersonal interaction”, Scientific Bulletin of the East-European National University named after Lesia Ukrainka, Vol. 8, pp. 81–85. (ukr).
dc.relation.referencesen13. Babenko N. B., The Impact of Educational and Cultural Space on the Socialization of Youth, аwailable at: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/386-vplivkulturno-osvitnogo-prostoru-na-sotsiializatsiju-molodi.html
dc.relation.referencesen14. European Cultural Convention, аwailable at: https://studfiles.net/preview/5390627/page/5/ (ukr).
dc.relation.referencesen15. European Higher Education Area and Bologna Process: Training Manual (2017), T. M. Dyman, O. A. Bonkovskyi, A. H. Vovkohon, BNAU, NU “OMA”, Odessa, 106 p. (ukr).
dc.relation.referencesen16. Tovkanets H. V. (2015), Trends in the development of European higher education at the beginning of the XXI century, Hanna Vasylivna Tovknanets, Scientific Bulletin of he Mukachevo State University, Series “Pedagogy and Psychology”, Vol. 1 (1), pp. 28–33 (ukr).
dc.relation.referencesen17. Artomov I. V., Vashchuk O. M. (2011), Conceptual and Legal Basis for the Formation of the European Educational Space, training manual, edited by F. H. Vashchuk, V. I. Luhovyi, ZakSU, Uzhgorod, 568 p. (Series “Eurointegration: Ukrainian Dimension”, Vol. 17, 478 p. (ukr).
dc.relation.referencesen18. Lisbon Convention (Lisbon, 1997), аwailable at: http://eduknigi.com/ped_view.php? id = 5 (ukr).
dc.relation.referencesen19. Budapest-Vienna Declaration about creation of the European Higher Educational Space (March 12, 2010), аwailableat: http://meduniv.lviv.ua/index.php?option =com_content&view=article&id=819 %3Anews19032010&catid=1 (ukr).
dc.relation.urihttp://www.educationua.org/osvitniy-prostir.php
dc.relation.urihttps://studopedia.su/
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.30ю
dc.relation.urihttp://www.info-library.com.ua/libs/stattya/386-vplivkulturno-osvitnogo-prostoru-na-sotsializatsiju-molodi.html
dc.relation.urihttps://studfiles.net/preview/5390627/page:5/
dc.relation.urihttp://eduknigi.com/ped_view.php?id=5
dc.relation.urihttp://meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=
dc.relation.urihttp://www.education-ua.org/osvitniy-prostir.php
dc.relation.urihttps://studopedia.su/16_148947_filosofiya-i-osvita-kontekst-vzaiemodii.html
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.30y
dc.relation.urihttp://www.info-library.com.ua/libs/stattya/386-vplivkulturno-osvitnogo-prostoru-na-sotsiializatsiju-molodi.html
dc.relation.urihttps://studfiles.net/preview/5390627/page/5/
dc.relation.urihttp://eduknigi.com/ped_view.php?
dc.relation.urihttp://meduniv.lviv.ua/index.php?option
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.rights.holder© Baranovska N., 2018
dc.subjectсвітовий освітній простір
dc.subjectглобалізація
dc.subjectкультура
dc.subjectосвіта
dc.subjectвзаємодія
dc.subjectспадщина
dc.subjectworld educational space
dc.subjectglobalization
dc.subjectculture
dc.subjecteducation
dc.subjectinteraction
dc.subjectlegacy
dc.subject.udc930.85
dc.subject.udc008
dc.subject.udc37
dc.titleСпадщина світового освітнього простору та його вплив на взаємодію освіти й культури
dc.title.alternativeLegacy of the world educational space and its influence on the interaction of education and culture
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018v5n1_Baranovska_N-Legacy_of_the_world_educational_7-14.pdf
Size:
627.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018v5n1_Baranovska_N-Legacy_of_the_world_educational_7-14__COVER.png
Size:
359.64 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.97 KB
Format:
Plain Text
Description: