Вплив добавок пластифікувально-прискорювальної дії на структуроутворення та міцність бетонів

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Показано, що одним з шляхів реалізації принципів енергоефективного будівництва є впровадження технології незнімної опалубки (Quad-Lock та “Техноблок”) з вико- ристанням монолітного бетону, що характеризується високою термічною масою і забезпечує теплову стабільність приміщень, призводить до зменшення кількості енергії на опалення й охолодження, мінімізації емісії парникових газів. Розвиток та ремонт дорожньої інфраструктури України потребують застосування швидкотвердних та довговічних композицій. Встановлено, що для якісного вкладання бетонної суміші в опалубку, забезпечення необхідних темпів будівництва та одержання щільної структури дорожнього матеріалу з високим ступенем надійності та довговічності необхідно вико- ристовувати бетони, модифіковані комплексними модифікаторами пластифікувально- прискорювальної дії. Досліджено вплив технологічних факторів та пластифікаторів на лігносульфонатній, сульфонафталінформальдегідній, полікарбоксилатній основі на реологічні та міцнісні показники дрібнозернистих бетонів. Виявлено, що введення лігносульфонатних та сульфонафталінформальдегідних пластифікаторів спричиняє зниження міцності бетонів за підвищеної рухливості сумішей та потребує використання комплексних модифікаторів. Показано, що за рахунок синергічної дії комплексних модифікаторів на основі полікарбоксилатів та прискорювачів тверднення досягається суттєвий пластифікуючий ефект та приріст ранньої міцності дрібнозернистих бетонів. The article shows that one of the ways of realization of energy efficient building principles is the introduction of the technology of permanent formwork using monolithic concrete (technologies Quad-Lock and “Tehnoblok”). The use of concretes with high thermal mass provides thermal stability of the premises, decreases the amount of energy for heating and cooling, reduces the emission of greenhouse gases. Development of Ukrainian road infrastructure and its repair are required the use of rapid-hardening and durability materials. It is established that forquality installation concrete mix into the formwork, providing of short construction period and obtaining dense structure of road material with high reliability and durability it is necessary to use concrete,which is modified by complex modifiers of plasticizing and accelerating action. The influence of plasticizers, which based on lignosulphonate, sulphonated naftalene-formaldehyde, polycarboxylate, on rheological parameters and strength of concretes is investigated. The addition of lignosulphonate, sulphonated naftaleneformaldehyde plasticizers causes a decrease of early strength of fine-grained concretes when the flowability of mixtures is higher and requires the use of complex modifiers. It is shown that significant plasticizing effect and increasing of concrete strength are achieved by using of complex modifiers based on polycarboxylates and accelerators.

Description

Keywords

пластифікатор, прискорювач, комплексний модифікатор, дрібно-зернистий бетон, рухливість, міцність, енергоефективне будівництво, дорожнє будівництво, незнімна опалубка, plasticizer, accelerator, complex modifier, fine-grained concrete, flowability, strength, energy efficient building, road building, permanent formwork

Citation

Вплив добавок пластифікувально-прискорювальної дії на структуроутворення та міцність бетонів / Т. А. Мазурак, У. Д. Марущак, Ю. В. Олевич, Х. Р. Граб’юк, Г. С. Іващишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць. – 2015. – № 823. – С. 216–221. – Бібліографія: 11 назв.