Формування англомовної мовленнєвої компетенції в аудіюванні студентів-економістів

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто проблеми введення аудіювання як одного із видів мовленнєвої діяльності для студентів немовних ВНЗ. Підкреслено, що виконуючи вправи з аудіювання, студенти удосконалюють уміння прогнозувати зміст, виділяти головне, знаходити другорядні деталі, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки. Зауважено, що для ефективного аудіювання важливо дібрати текст, який був би складений на основі оригінальних англомовних джерел та містив би такі характеристики: пізнавальну цінність, інформативність та якість. Наведено процес аудіювання, яке рекомендується проводити в три етапи: передтекстовий, текстовий та післятекстовий. Зазначено, що на передтекстовому етапі завданням викладача є створення умов для можливого прогнозування змісту аудіотексту та зняття лексичних, граматичних та фонетичних труднощів сприйняття. З метою вирішення першого завдання (прогнозування змісту) перед кожним текстом сформульовано питання, відповіді на які мають наштовхнути студентів на визначення його ймовірної тематики, що значно полегшить сприйняття почутого. Рекомендовано для зняття лексичних труднощів аудіювання перед прослуховуванням тексту подавати слова та словосполучення, якими студенти не володіють. Кількість незнайомих слів не повинна перевищувати 3-х відсотків від загальної кількості слів, бо перевантаження короткочасної пам’яті уповільнює процес засвоєння мови і зменшує швидкість відпрацювання постійних навичок. Оскільки деякі тексти можуть мати складний або давно засвоєний граматичний матеріал, запропоновано виконувати невеликі вправи щоб зняти можливі граматичні труднощі сприйняття. As one of the types of speech activity, listening is considered to be the most difficult for the mastering it by students. This problem is particularly urgent to non-linguistic higher educational institution students. Doing exercises on listening, students improve the ability to predict the content, to distinguish important things, to find minor details, to establish relationships of cause and effect. Listening is the activity that involves the processes of perception, recognition, and understanding a foreign language. Since listening is one-time, speech perception depends on the skill to hold in the memory the results of sense and semantic analysis for a certain period of time. The main goal is to develop such skills as observation, classification, selection, elimination of hypotheses. Only a student who has them, can consciously perceive and organize information and analyze it. It is very important to choose a text for listening. The texts should be formed on the basis of the original English language sources. Particular attention should be paid to the nature of texts: their cognitive value, information content and quality. We carried out listening on three stages: pretext, text and posttext. On pretext stage the task of the teacher is to create conditions for possible prediction of the text content and the removal of lexical, grammatical, and phonetic difficulties of perception. To solve the first problem (prediction of contents), before each text questions are given, the answers to which have to suggest an idea to students to determine its probable topic that will greatly facilitate the perception of what they heard.

Description

Keywords

мовні знання, уміння аудіювання, вибір тексту, семантизація лексики, етапи аудіювання, speech knowledge, listening skills, choice of text, vocabulary presentation, listening stages

Citation

Орищин І. С. Формування англомовної мовленнєвої компетенції в аудіюванні студентів-економістів / І. С. Орищин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 127–133. – Бібліографія: 7 назв.