Принцип законності в діяльності органів публічного управління: методологічні засади

Abstract

З’ясовано зміст і сутність принципу законності у діяльності органів публічного уп- равління, який за умови утвердження конституційної демократії за роки після проголо- шення незалежності України крок за кроком набуває свого реального змісту, однак су- часні реалії вимагають усвідомлення теоретико-методологічних основ його забезпечення.
The article is devoted to clarifying the content and nature of the principle of legality in the work of public administration, which in terms of establishing constitutional democracy in the years after independence, Ukraine step by step acquires its real content, but current realities require understanding of theoretical and methodological foundations of its software.
Выяснено содержание и сущность принципа законности у деятельности органов публичного управления, который в условиях утверждения конституционной демократии за годы после провозглашения независимости Украины шаг за шагом приобретает свое реальное содержание, однако современные реалии требуют осознания теоретико-методологических основ его обеспечения.

Description

Keywords

законність, верховенство права, органи публічного управління, теоретико-методологічні засади, демократія, legality, rule of law, public administration bodies, theoretical and methodological principles, of democracy, законность, верховенство права, органы публичного управления, теоретико-методологические основы, демократия

Citation

Марушій О. Принцип законності в діяльності органів публічного управління: методологічні засади / Олексій Марушій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 279–283.