Стратег-керманич і правник: проекції на сучасність (до 75-річчя від дня смерті Костя Левицького)

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Стаття присвячена видатній історичній особистості кінця ХІХ – початку ХХ ст. Це представник світської інтелігенції Галичини, який зумів організувати просвітницький правничий рух і галицький політикум; очільник Західно-Української Народної Республіки, автор майже півсотні наукових праць, видавець журналу “Часопись Правнича”, укладач “Німецько-українського правничого словаря”, автор “Історії політичної думки галицьких українців 1848–1914. На підставі споминів і документів” та ін. Посол Віденського парламенту, член і керівник Головної Української Ради Союзу визволення України, Загальної Української Ради, президент першого українського Секретаріату ЗУНР, голова Комісії виборчої реформи в УНР у Станіславові, член Національної Ради Адвокатської у Варшаві та ін. Статья посвящена известной исторической личности конца XIX – начала ХХ в., представителю светской интеллигенции Галичины, который сумел организовать просветительское юридическое движение и галицкий политикум; руководитель Западно-Украинской Народной Республики, автор почти полсотни научных работ, издатель журнала “Часопись Правнича”, составитель “Немецко-украинского юридического словаря”, автор “Історії політичної думки галицьких українців 1848–1914. На підставі споминів і документів”. Посол Венского парламента, член и руководитель Главного Украинского Совета освобождения Украины, Общего Украинского Совета, президент первого украинского Секретариата ЗУНР, председатель Комиссии избирательной реформы в УНР в Станиславове, член Национального Совета Адвокатского в Варшаве и др. The article is dedicated to outstanding historical figures of the late XIX – early XX century, the representative of the secular intelligentsia of Galicia, which has managed to organize educational rights movement and Galician politics; head of the West Ukrainian People's Republic, the author of nearly fifty scientific papers, publisher of the magazine “Legal magazine” originator “German-Ukrainian Legal dictionary,” the author of “History of Political Thought 1848–1914 Ukrainian Galician. Based on the records and documents “and others. Ambassador Vienna parliament member and leader of the Union of Ukrainian Supreme Liberation of Ukraine, Ukrainian General Council, the President of the first Ukrainian ZUNR Secretariat, the head of the Commission in electoral reform UNR Stanislav, member of the National Council of the Bar in Warsaw and others.

Description

Keywords

правник, видавець, посол, президент, голова, юрист, издатель, посол, президент, председатель, lawyer, publisher, ambassador, president, chairman

Citation

Токарська А. С. Стратег-керманич і правник: проекції на сучасність (до 75-річчя від дня смерті Костя Левицького) / А. С. Токарська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 431–435. – Бібліографія: 9 назв.