Юридичні науки. – 2016. – № 837

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розробляються наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 837. – 532 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 86
 • Item
  Зміст до Вісника "Юридичні науки" № 837
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Item
  Особистість економічного злочинця
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Якимова, С. В.; Боровікова, В. С.
  Досліджено психологічну та соціальну підструктури особистості економічного злочинця. З’ясовано, що найтиповіші якості особистості економічного злочинця відображені на рівні психологічної підструктури. Зосереджено увагу на моральних деформаціях особистості економічного злочинця, які проявляються у кар’єризмі, авторитарному стилі управління, корисливому споживацькому ставленні до займаної посади. На відміну від інших категорій, економічні злочинці вирізняються найвищим рівнем інтелектуального контролю поведінки, більшою адаптацією до зміни ситуацій, стриманістю, добрим орієнтуванням у соціальних нормах і вимогах, а також відсутністю моральних заборон для порушення правил, які регулюють економічну діяльність. На рівні соціальної підструктури, як правило, відображені деякі відмінності щодо різних категорій злочинців, які реалізують свою економічну активність у конкретних напрямах господарювання. Узагальнено висновок, що знання характерних особливостей особистості економічного злочинця можуть мати широку сферу практичного застосування й, зокрема, для планування дієвіших засобів протидії злочинам у сфері господарської діяльності. Исследованы психологическая и социальная подструктуры личности экономического преступника. Установлено, что наиболее типичные свойства личности экономического преступника отражены на уровне психологической подструктуры. Акцентируется на моральных деформациях личности экономического преступника, которые проявляются в карьеризме, авторитарном стиле управления, корыстном потребительском отношении к занимаемой должности. В отличие от других категорий, экономические преступники отличаются высоким уровнем интеллектуального контроля поведения, большей адаптацией к изменению ситуаций, сдержанностью, хорошо ориентированы в социальных нормах и требованиях, а также не ощущают моральных запретов, нарушая правила, регулирующие их экономическую деятельность. На уровне социальной подструктуры, как правило, отражены некоторые различия отдельных категорий преступников, которые реализуют свою экономическую активность в конкретных направлениях хозяйствования. Обобщено, что знания характерных особенностей личности экономического преступника могут иметь широкую сферу практического применения и, в частности, для планирования наиболее эффективных средств противодействия преступлениям в сфере хозяйственной деятельности. In the article the psychological and social economic substructure individual offender. It was found that the most common personality traits of economic criminal shown at the psychological substructure. Attention is focused on moral deformity individual criminal economic, manifested in careerism, authoritarian management style, and selfish consumer's attitude to his post. Unlike the other categories, economic criminals include the highest level of intelligent control behavior, greater adaptation to changing situations restraint, good orientation in social norms and guidelines, and the lack of moral prohibitions in violation of the rules that govern economic activity. At the level of social substructure is usually reflected some differences in the various categories of criminals realize their economic activity in specific areas of management. Overview concluded that knowledge of the economic characteristics of the individual offender may have broad scope and practical application, particularly for planning more effective means of combating crimes in the sphere of economic activity.
 • Item
  Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як окрема функція органів прокуратури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Шульган, І. І.
  Охарактеризовано здійснення прокурором функції процесуального керівництва досудовим розслідуванням, обґрунтовано її значущість та необхідність розмежування функцій процесуального керівництва досудовим розслідуванням та нагляду за додержанням законів у діяльності правоохоронних органів, яка не пов’язана із проведенням досудового розслідування. Охарактеризировано осуществление процессуального руководства прокурором во время досудебного расследования. Это доказывает важность и необходимость разделения функций процессуального руководства в ходе досудебного следствия и функции надзора за соблюдением законов в деятельности правоохранительных органов, которая не связана с досудебным расследованием. The article dеals with the implementation of procedural guidance performed by the prosecutor during pre-trial investigation. It proves its importance and necessity of separation of procedural guidance function during pre-trial investigation and function of supervision of the observance of laws in activity of law enforcement authorities, which is not related to the pre-trial investigation.
 • Item
  Про процесуальні гарантії захисту прав і свобод учасників кримінального судочинства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Цилюрик, І. І.
  Широко розкрито тему процесуальних гарантій забезпечення прав особи у кримінальному судочинстві. Найбільше уваги приділено визначенню терміна “процесуальні гарантії”. Розглянуто проблемні питання щодо інтересів учасників кримінального провадження. Проаналізовано погляди правників на поняття кримінально-процесуальних гарантій. Виокремлено їхні сутнісні ознаки й на їх підставі сформульовано авторське визначення поняття кримінально-процесуальних гарантій. Широко раскрыто тему процессуальных гарантий обеспечения прав личности в уголовном процессе. Наибольшее внимание уделено определению термина “процессуальные гарантии”. Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов интересов участников уголовного производства. Проанализированы точки зрения юристов на понятие уголовно-процессуальных гарантий. Выделяются их сущностные признаки и на их основании формулируется авторское определение понятия уголовно-процессуальных гарантий. The article is wide open topic procedural guarantees of individual rights in criminal proceedings. Most attention is paid to the definition of “procedural safeguards”. Article considers issues concerning the interests of the criminal proceedings. The analyzes the opinions of lawyers on the concept of criminal procedural guarantees. Distinguishes them sutnistni signs and on the basis of their author formulated the definition of criminal procedural guarantees.
 • Item
  Питання відповідальності юридичних осіб за порушення недоторканності приватного життя
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сосніна, О. В.
  Досліджено питання про кримінальну відповідальність юридичних осіб за порушення недоторканності приватного життя. Проаналізовано досвід зарубіжних країн-учасниць Європейського Союзу, законодавство яких містить відповідну норму. Зроблено висновок про доцільність доповнення переліку злочинів, за які відповідає юридична особа, і злочином, кримінальна відповідальність за який передбачена в ст. 182 КК України. Автор обґрунтовує свою пропозицію тим, що право людини на недоторканність особистого життя є одним з основоположних прав, передбачених у міжнародних нормативних актах. Исследуется вопрос об уголовной ответственности юридических лиц за нарушение неприкосновенности частной жизни. Анализируется опыт зарубежных стран-участниц Европейского Союза, законодательство которых содержит соответствующую норму. Делается вывод о целесообразности дополнения перечня преступлений, за которые несет ответственность юридическое лицо, и преступлением, уголовная ответственность за которое предусмотрена в ст. 182 УК Украины. Автор обосновывает свое предложение тем, что право человека на неприкосновенность личной жизни является одним из основоположных прав, предусмотренных в международных нормативных актах. We study the question of criminal liability of legal persons for violation of privacy. The experience of foreign European Union Member States whose legislation contains the relevant rule. The conclusion about the feasibility of supplementing the list of crimes for which responsible legal person and a crime, criminal responsibility for which is stipulated in article 182 of the criminal code of Ukraine. The author justifies his proposal by the fact that the human right to privacy is one of the fundamental rights provided for in international instruments.
 • Item
  Підстави та процесуальний порядок застосування тимчасового доступу до речей і документів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сорока, С. О.; Марко, С. І.
  Розглянуто проблемні питання кримінального процесу під час застосування тимчасового доступу до речей і документів. Обґрунтовано, що КПК України визнає законним порядок отримання доступу до речей і документів як на підставі судового рішення, так і добровільний. Розглянуто порядок звернення до слідчого судді, суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, його розгляд, виконання, а також наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Рассмотрены проблемные вопросы уголовного процесса при применении временного доступа к вещам и документам. Обосновано, что УПК Украины признает законным порядок доступа к вещам и документам как на основании судебного решения, так и добровольный. Проанализирован порядок обращения к следователю судье, суду с ходатайством о временном доступе к вещам и документам, его рассмотрение, исполнение, а также последствия невыполнения решения следователя судьи, суда о временном доступе к вещам и документам. The article covers issues concerning the question of criminal procedure during the application of temporary access to items and documents. It is reasoned that the Code of criminal procedure of Ukraine recognizes temporary access to items and documents as lawful voluntary act and on the basis of court decision. Besides, there are analyzed the form of admission to the investigative judge, court with the petition for the temporary access to items and documents, its decision, enforcement and outcomes of non-execution.
 • Item
  Проблеми боротьби із загрозою біотероризму в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сибірна, Р. І.; Сибірний, А. В.
  Охарактеризовано спектр збудників інфекційних хвороб, які придатні для використання з біотерористичною метою. Обґрунтовано можливості використання сучасних мікробіологічних методів ідентифікації для забезпечення біобезпеки держави. Розглянуто особливості взаємодії органів та підрозділів МВС, СБУ, МОЗ для ефективного реагування на біотерористичні загрози в Україні. Охарактеризован спектр возбудителей инфекционных заболеваний, пригодных для использования с биотеррористической целью. Обосновано возможности использования современных микробиологических методов идентификации для обеспечения биологической безопасности государства. Рассмотрено особенности взаимодействия органов и подразделений МВД, СБУ, МОЗ для эффективного реагирования на биотеррористические угрозы в Украине. The characteristic spectrum of infectious diseases, which are suitable for use with bioterrorism purpose is given. Possibility of modern microbiological identification methods using for biosafety of the state is grounded. The features of interaction units and the Ministry of Internal Affairs, Security Service, the Ministry of Health to respond effectively to the threat bioterrorism in Ukraine.
 • Item
  Проблеми реформування кримінального провадження на підставі угод
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ряшко, О. В.; Гулей, О. В.
  Розглянуто проблеми реформування кримінального провадження на підставі угод, що дає змогу істотно спростити процедуру розгляду кримінальних справ, зменшивши розрив у часі з моменту вчинення злочину до прийняття остаточного рішення, але, з іншого боку, спостерігається зниження стандартів доказування у кримінальних справах та порушення принципу презумпції невинуватості. Інститут угод у кримінальному судочинстві є втіленням концепції відновлюваного правосуддя та покликаний сприяти врегулюванню соціального конфлікту та досягненню консенсусу між сторонами. Рассмотрены проблемы реформирования уголовного производства на основании договоров, что позволяет существенно упростить процедуру рассматривания уголовных дел, уменьшая разрыв во времени с момента совершения преступления до принятия окончательного решения, однако, с другой стороны, наблюдается снижение стандартов доказывания в уголовных делах и нарушение принципа презумпции невиновности. Институт договоров в уголовном судопроизводстве является воплощением концепции восстановленого правосудия и призван способствовать урегулированию социального конфликта и достижению консенсусу между сторонами. The article deals with the issues of criminal proceedings on the basis of agreements and its reforming, that helps to substantially simplify the entire criminal procedure, case decision, by shortening the lag time between the moment of crime and the time when the decision is upheld. However, from the other side we can observe the recession of level in a process of evidence proof in criminal cases and the violation of the presumption of innocence. The institute of agreements in criminal proceedings is an embodiment of the true and fair justice concept and is called upon to encourage social argues settlement and consensus achievement.
 • Item
  Кримінально-правові та кримінально-процесуальні заходи подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ромців, О. І.
  Досліджено особливості кримінально-правових та кримінально-процесуальних заходів подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності та формулювання відповідних пропозицій для вдосконалення чинного законодавства України. Исследовано особенности уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер преодоления противодействия при расследовании преступлений в сфере служебной деятельности и формулировке соответствующих предложений по совершенствованию действующего законодательства Украины. The article is dedicated to research the features of criminal and criminal procedural measures in overcoming counteraction in case of crime investigation in the sphere of official activity and formulation of the proposals for improving the current legislation of Ukraine.
 • Item
  Участь прокурора в доказуванні при повідомленні про підозру під час досудового розслідування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Палюх, А. І.
  На підставі аналізу чинного законодавства, спеціальної літератури, прокурорської практики розглянуто проблемні моменти участі прокурора в доказуванні у разі повідомлення про підозру під час досудового розслідування. Визначено достатність доказів для повідомлення про підозру як таку сукупність доказів, яка приводить прокурора (слідчого) до однозначного висновку про вчинення кримінального правопорушення певною особою за відсутності обставин, що виключають кримінальну відповідальність, а також можуть спричинити звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. На основании анализа действующего законодательства, специальной литературы, прокурорской практики рассмотрены проблемные моменты участия прокурора в доказывании при сообщении о подозрении в ходе досудебного расследования. Определено достаточность доказательств для сообщения о подозрении как такую совокупность доказательств, которая приводит прокурора (следователя) к однозначному выводу о совершении уголовного преступления определенным лицом при отсутствии обстоятельств, которые исключают уголовную ответственность, а также могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности или наказания. The article based on the analysis of the current legislation, special literature, prosecutorial practices considered problematic moments of the prosecutor's participation in proving when reporting suspected in the course of pre-trial investigation. The author determined the sufficiency of evidence for reports of suspected how such a body of evidence that leads the public prosecutor (investigator) to the unequivocal conclusion that a criminal offense by a particular person in the absence of circumstances that exclude criminal liability and may result in exemption from prosecution or punishment.
 • Item
  Питання протидії торгівлі людьми та боротьби з незаконною еміграцією у Дохійській декларації 2015 р.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Марисюк, К. Б.
  Розглянуто питання правової протидії торгівлі людьми та боротьби з незаконною еміграцією у Дохійській декларації, зокрема про внесення питань запобігання злочинності й кримінального правосуддя у ширший порядок денний Організації Об’єднаних Націй з метою вирішення соціальних та економічних проблем і сприяння забезпеченню верховенства права на національному та міжнародному рівнях, а також участі громадськості, ухваленій на Тринадцятому конгресі ООН з попередження злочинності та кримінального правосуддя (м. Доха (Катар), 12–19 квітня 2015 р.). Звернено увагу на найважливіші положення, які містяться у згаданій Декларації. Статья посвящена изучению вопросов правового противодействия торговле людьми и борьбы с незаконной эмиграцией в Дохийской декларации, о включении вопросов преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности, принятой на тринадцатом конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (г. Доха (Катар), 12–19 апреля 2015 г.). Обращено внимание на наиболее значимые положения, которые содержатся в этой Декларации. The brought positions over Doha declaration of 2015 was not limited, fastening in p. 8: “…We endeavour to enhance further international cooperation to stop the systematic exploitation of large numbers of individuals who are forced and coerced into a life of abuse and degradation. We therefore strive: …(i) To take appropriate measures to prevent and counter trafficking in persons and the smuggling of migrants, while protecting the victims and those who have been the object of such crimes, through all necessary legal and administrative steps, in accordance with the respective protocols, as appropriate, and strengthening inter-agency cooperation and coordination at the national level, as well as closer bilateral, regional and multilateral cooperation; (j) To consider, when investigating and prosecuting offences related to trafficking in persons and the smuggling of migrants, the concurrent undertaking of financial investigations, with a view to tracing, freezing and confiscating proceeds acquired through those crimes, and the establishment of such crimes as predicate offences for money-laundering, as well as to enhance coordination and information-sharing among relevant agencies…”.
 • Item
  Типологізація у методології оперативно-розшукової діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кушпіт, В. П.
  Досліджено співвідношення загальних та спеціальних методів оперативно-розшукової діяльності. З’ясовано, що психологічний підхід не знайшов адекватного відображення у сучасній методології оперативно-розшукової діяльності. Акцентується на необхідності ширшого використання можливостей психологічного підходу для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Запропоновано способи практичної реалізації результатів типологізації для здійснення конкретних оперативно-розшукових заходів, обліку інформації, провадження у справах оперативного характеру, запобігання злочинам та припинення їх вчинення тощо. Разом з тим, найпродуктивнішим видається використання цього методологічного підходу в цілях індивідуальної оперативно-розшукової профілактики з метою прогнозування злочинної поведінки особи, вибору найдоцільніших форм, методів індивідуальної профілактики та планування системи заходів виховного впливу. Исследовано соотношение общих и специальных методов оперативно-розыскной деятельности. Определено, что психологический подход не нашел адекватного отражения в современной методологии оперативно-розыскной деятельности. Акцентируется на необходимости развития возможностей использования психологического подхода для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Предложены пути практической реализации результатов типологизации для осуществления конкретных оперативно-розыскных мероприятий, постановки информации на учет, производства по делам оперативного характера, предотвращения и пресечения преступлений и пр. Выявлено, что целесообразно и наиболее продуктивно использовать этот методологический подход в целях индивидуальной оперативно-розыскной профилактики, для прогнозирования преступного поведения лица, избрания наиболее целесообразных форм, методов индивидуальной профилактики, планирования системы мер воспитательного воздействия. In the article the ratio of general and special methods of operational activities. It was found that the psychological approach did not find adequate reflection in modern methodology of operational activities. The attention to the need for wider use of psychological approach to meet the challenges of operational activities. Ways practical follow typology for specific search operations, setting information registration proceedings in cases of operational nature, prevention and suppression of crimes and so on. However, seen most productive use of the methodological approach for the purposes of operational individual prevention to predict criminal behavior of the person choosing the most appropriate forms and methods of prevention and individual plan of measures of educational influence.
 • Item
  Проблеми порядку виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Коміссарчук, Ю. А.; Ратнова, А. В.
  Розглянуто поняття, суть та основні проблемні питання, що виникають під час використання домашнього арешту як запобіжного заходу у кримінальному судочинстві, проаналізовано основні позитивні та негативні аспекти такого запобіжного заходу та надано рекомендації для його вдосконалення. Рассмотрено понятие, сущность и основные проблемные вопросы, возникающие при исполнении домашнего ареста как меры пресечения в уголовном судопроизводстве, проанализированы основные положительные и отрицательные стороны такой меры пресечения и даны рекомендации для его совершенствования. The article deals with the concept, the essence and the basic problematic issues in the fulfillment of home arrest as a preventive measure in the criminal proceedings. The basic positive and negative aspects of the suggested preventive measure are analyzed and the recommendations for its improvement are provided.
 • Item
  Деформація міжнародних відносин опосередком транснаціонального тероризму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Канцір, В. С.
  Досліджено феномен транснаціонального тероризму, головною метою якого є дестабілізація державних режимів, зміна державної влади та провокування інших політичних, національних чи релігійних конфліктів. Проаналізовано форми його прояву у міжнародних відносинах. Розмежовано поняття тероризму і національно-визвольного руху. Рассмотрено феномен транснационального терроризма, главной целью которого выступает дестабилизация государственных режимов, смена государственной власти и провокация иных политических, национальных или религиозных конфликтов. Проанализировано формы его выражения в международных отношениях. Разделены понятия терроризма и национально-освободительного движения. This article is devoted to uncovering the phenomena of transnational terrorism, the main aim that is destabilization state regime, forming some troubling at population from its defenсeless by violence, changing a state power and provocation other political, national or religions conflicts. In this article was been analyzed forms expression on terrorism and national-liberation action.
 • Item
  Дослідження проблеми виникнення організованих злочинних груп: історико-правовий аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гула, Л. Ф.
  Розглянуто питання виникнення та діяльності організованих злочинних груп. Визначено основні тенденції формування злочинних груп та їхньої протиправної діяльності. Досліджено окремі історичні джерела та нормативно-правові акти, які визначили поняття організованих злочинних груп. Окреслено основні тенденції розвитку організованих форм злочинності. Рассмотрен вопрос возникновения и деятельности организованных преступных групп. Определены основные тенденции формирования преступных групп и их противоправной деятельности. Исследованы отдельные исторические источники и нормативно-правовые акты, которые определили понятие организованных преступных групп. Очерчены основные тенденции развития организованных форм преступности. The question of origin and activity of the organized criminal groups is considered in the article. Certain basic tendencies of forming of criminal groups and their criminal activity. Separate historical sources and normatively-legal acts are investigational that defined the concept of the organized criminal groups. Basic progress of the organized forms of criminality trends are outlined.
 • Item
  Принципи забезпечення виконання судових рішень установами виконання покарань в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гнот, Х. Я.
  Висвітлено основні поняття цієї теми, проаналізовано принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань, забезпечення виконання судових рішень установами виконання покарань в Україні. Раскрыто основные понятия этой темы, проанализированы принципы уголовно-исполнительного законодательства, исполнения и отбывания наказаний, обеспечения выполнения судебных решений учреждениями исполнения наказаний в Украине. The article covers the main definitions related to this subject, it is analyzed the principles of criminal and penal legislation, service of sentence, ensuring satisfying judgment by penal institutions in Ukraine.
 • Item
  Допустимість збирання експертом об’єктів експертизи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бараняк, В. П.
  На основі аналізу законодавства, теорії та практики судової експертизи досліджено зміст поняття “об'єкт експертизи”, розглянуто питання щодо допустимості збирання експертом об'єктів експертизи. Висловлено пропозиції щодо допустимості збирання експертом об'єктів експертизи під час проведення дослідження, їх подальшого теоретичного розроблення, закріплення на рівні закону через внесення змін і доповнень до законодавчих актів і впровадження у практичну діяльність з метою забезпечення повноти і якості збирання доказової інформації. На основе анализа законодательства, теории и практики судебной экспертизы исследовано содержание понятия “объект экспертизы”, рассмотрен вопрос относительно допустимости собирания экспертом объектов экспертизы. Изложены предложения относительно допустимости собирания экспертом объектов экспертизы в ходе проведения исследования, их дальнейшей теоретической разработки, закрепления на уровне закона путем внесения изменений и дополнений к законодательным актам и внедрения в практическую деятельность с целью обеспечения полноты и качества сбора доказательственной информации. On the basis of analysis of legislation, theories and practices of judicial examination are investigational maintenance of concept “оbject of examination”, a question is considered in relation to admission of collecting by the expert of objects of examination. The expounded suggestions are in relation to admission of collection of objects of examination an expert during realization of research, them further theoretical development, fixing at the level of law by making alteration and adding to the legislative acts and introduction in practical activity with the aim of providing of plenitude and quality of collection of evidential information.
 • Item
  Стратег-керманич і правник: проекції на сучасність (до 75-річчя від дня смерті Костя Левицького)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Токарська, А. С.
  Стаття присвячена видатній історичній особистості кінця ХІХ – початку ХХ ст. Це представник світської інтелігенції Галичини, який зумів організувати просвітницький правничий рух і галицький політикум; очільник Західно-Української Народної Республіки, автор майже півсотні наукових праць, видавець журналу “Часопись Правнича”, укладач “Німецько-українського правничого словаря”, автор “Історії політичної думки галицьких українців 1848–1914. На підставі споминів і документів” та ін. Посол Віденського парламенту, член і керівник Головної Української Ради Союзу визволення України, Загальної Української Ради, президент першого українського Секретаріату ЗУНР, голова Комісії виборчої реформи в УНР у Станіславові, член Національної Ради Адвокатської у Варшаві та ін. Статья посвящена известной исторической личности конца XIX – начала ХХ в., представителю светской интеллигенции Галичины, который сумел организовать просветительское юридическое движение и галицкий политикум; руководитель Западно-Украинской Народной Республики, автор почти полсотни научных работ, издатель журнала “Часопись Правнича”, составитель “Немецко-украинского юридического словаря”, автор “Історії політичної думки галицьких українців 1848–1914. На підставі споминів і документів”. Посол Венского парламента, член и руководитель Главного Украинского Совета освобождения Украины, Общего Украинского Совета, президент первого украинского Секретариата ЗУНР, председатель Комиссии избирательной реформы в УНР в Станиславове, член Национального Совета Адвокатского в Варшаве и др. The article is dedicated to outstanding historical figures of the late XIX – early XX century, the representative of the secular intelligentsia of Galicia, which has managed to organize educational rights movement and Galician politics; head of the West Ukrainian People's Republic, the author of nearly fifty scientific papers, publisher of the magazine “Legal magazine” originator “German-Ukrainian Legal dictionary,” the author of “History of Political Thought 1848–1914 Ukrainian Galician. Based on the records and documents “and others. Ambassador Vienna parliament member and leader of the Union of Ukrainian Supreme Liberation of Ukraine, Ukrainian General Council, the President of the first Ukrainian ZUNR Secretariat, the head of the Commission in electoral reform UNR Stanislav, member of the National Council of the Bar in Warsaw and others.
 • Item
  Розвиток українського національного (органічного) конституціоналізму: доба ЗУНР – ЗО УНР
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Терлюк, І. Я.
  Досліджуються український національний конституціоналізм – конституційне законодавство та конституційно-правові пошуки в Україні доби Західноукраїнської Народної республіки / ЗО УНР. Наголошено, що конституційне законодавство ЗУНР визначало загальну спрямованість її законодавчої діяльності, а науковий доробок вітчизняного ученого Станіслава Дністрянського мав важливе значення для утвердження українського конституціоналізму. Исследуются украинский национальный конституционализм – конституционное законодательство и конституционно-правовые поиски в Украине периода Западно-Украинской Народной республики / ЗО УНР. Подчеркивается, что конституционное законодательство ЗУНР определяло общую направленность ее законодательной деятельности, а научный потенциал отечественного ученого Станислава Днистрянского имел важное значение для утверждения украинского конституционализма. The Ukrainian national constitutionalism – constitutional law and constitutional and legal searches in Ukraine of West Ukrainian People's Republic period / Western Areas UPR is studied. It is noted that the constitutional legislation ZUNR determines the overall direction of its legislative activities and scientific achievements of the Ukrainian scientist – Stanislav Dnistrianskyi were essential for the establishment of Ukrainian constitutionalism.
 • Item
  Теоретико-методологічний аналіз національно-патріотичного виховання студентської молоді
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ряшко, В. І.
  Проаналізовано актуальну проблему національно-патріотичного виховання студентської молоді. Серед гострих проблем, що постали перед вищими навчальними закладами України, вона особливо важлива, оскільки пов’язана з підготовкою спеціалістів, які у ХХІ ст. візьмуть на себе всю відповідальність за будівництво держави, її соціально-політичний, економічний розвиток, забезпечення стабільного правопорядку, обороноздатності. Формування національно-патріотичного виховання майбутніх спеціалістів повинно ґрунтуватися на сучасних новітніх досягненнях науки, важливу роль відіграє філософсько теоретико-методологічний аналіз усього виховного процесу у ВНЗ. Анализируется актуальная проблема национально-патриотического воспитания студенческой молодежи, которая сегодня остро стоит перед высшими учебными заведениями Украины. Особенно она важна в связи с проблемой подготовки специалистов, которые в XXI в. возьмут на себя всю ответственность за строительство государства, его социально-политическое, экономическое развитие, обеспечение стабильного правопорядка и обороноспособности. Формирование национально-патриотического воспитания будущих специалистов должно базироваться на современных новейших достижениях науки, в которой важную роль играет философский теоретико-методологические анализ всего воспитательного процесса в вузе. The article is devoted to the analysis of nationally patriotic education of students. Particularly this issue is concerned to be burning among other problems that are brought before universities and it is related to the problem of specialists training that in 21 century will take upon themselves the formation of a state, its socially-political and economic development, public order and armed forces. The nationally patriotic education of the future specialists should be based upon contemporary innovative scientific achievements where a major role plays philosophical theoretical and methodological analysis of the whole education process at universities.