Аналіз коливань вібруючого днища при витіканні дрібнодисперсних сипких матеріалів з бункерів

dc.citation.epage68
dc.citation.journalTitleАвтоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
dc.citation.spage59
dc.citation.volume54
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorШоловій, Ю. П.
dc.contributor.authorМагерус, Н. І.
dc.contributor.authorSholoviy, Yu. P.
dc.contributor.authorMaherus, N. I.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-03-22T08:47:38Z
dc.date.available2023-03-22T08:47:38Z
dc.date.created2020-12-20
dc.date.issued2020-12-20
dc.description.abstractМета. Дослідження впливу геометричних параметрів розвантажувальної лунки бункера та властивостей дрібнодисперсного сипкого матеріалу на режими роботи вібруючого днища з метою забезпечення рівномірного витікання продукту. Методика. Для дослідження процесу витікання дрібнодисперсного сипкого продукту із розвантажувальної лунки бункера розроблено модель Лоренца, що дозволяє прогнозувати рух матеріалу під дією вібрації. За результатами моделювання визначено режими коливань вібруючого днища бункера та їх залежність від властивостей сипких продуктів та геометричних параметрів розвантажувальної лунки. Результати. Розроблено математичну модель витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з конічної лунки бункера під дією вібрації. Встановлено вплив параметрів лунки бункера та властивостей сипкого продукту на режими коливань днища. Наукова новизна. Розроблена математична модель витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з бункера під дією вібрації. Встановлено залежність режимів вібрації днища від геометрії розвантажувальної лунки бункера та властивостей продукту. Практична значущість. Отримані результати засвідчують позитивний вплив вібрації на дрібнодисперсний сипкий матеріал, дозволяють правильно вибрати режими роботи вібруючого днища залежно від параметрів розвантажувальної лунки бункера та властивостей продукту дозування, які гарантуватимуть рівномірне та неперервне витікання матеріалу з бункера.
dc.description.abstractAim. Investigation of the influence of geometrical parameters of the discharge hole of the bunker and properties of finely dispered bulky material on the vibration actions of the bottom in order to ensure continuous flow of the product. Method. A Lorentz model was developed in order to study the process of outflow of finely dispered bulky product from the bunker discharge hole. The model allows predicting the movement of the material under the vibration actions. As a result of the simulation, the vibration actions of the bottom of the bunker are defined and their dependence on the properties of finely dispered bulky material and geometric parameters of the discharge hole are determined. Results. A mathematical model of the flow of finely dispered bulky material from the bunker conical hole under the vibration actions has been developed. It is established that the vibration actions and the parameters of the bunker hole depend on the properties of the finely dispered bulky material. Scientific novelty. A mathematical model of the flow of finely dispered bulky material from the bunker under the vibration actions has been developed. It is established that the vibration actions of the bottom depend on the geometry of the discharge hole and the properties of the bulky material. Practical value. The obtained results testify to the positive effect of vibration on finely dispered bulky material, they allow choosing the correct vibration actions of the bottom, which depend on the parameters of the discharge hole and the properties of the material, which can ensure continuous flow of finely dispered bulky material from the bunker.
dc.format.extent59-68
dc.format.pages10
dc.identifier.citationШоловій Ю. П. Аналіз коливань вібруючого днища при витіканні дрібнодисперсних сипких матеріалів з бункерів / Ю. П. Шоловій, Н. І. Магерус // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 54. — С. 59–68.
dc.identifier.citationenSholoviy Yu. P., Maherus N. I. (2020) Analiz kolyvan vibruiuchoho dnyshcha pry vytikanni dribnodyspersnykh sypkykh materialiv z bunkeriv [Analysis of oscillations of the vibrating bottom during outflow of finely dispered bulky materials from bunkers]. Industrial Process Automation In engineering and Instrumentation : Ukrainian interdepartmental scientific and technical collection (Lviv), vol. 54, pp. 59-68 [in Ukrainian].
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23939/istcipa2020.54.059
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57743
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofАвтоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (54), 2020
dc.relation.ispartofIndustrial Process Automation In engineering and Instrumentation : Ukrainian interdepartmental scientific and technical collection (54), 2020
dc.relation.references1. Kache G. Verbesserung des Schwerkraftflusses kohäsiver Pulver durch Schwingungseintrag : Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktoringenieur : Promotionskolloquium / G. Kache. Magdeburg: OttovonGuericke-Universität Magdeburg, 2009. 223 s.
dc.relation.references2. Kache G. Ausfliessen eines kohäsiven, hochdispersen Pulvers / G. Kache, J. Tomas // Süttgut. 2010. No. 6. S. 246–252.
dc.relation.references3. Урьев Н. Б. Исследование реологических свойств высокодисперсных порошков в процессе вибраций / Н. Б. Урьев, Н. В. Михайлов, П. А. Ребиндер // Доклады АН СССР. 1969. Т. 184. № 2. С. 387–390.
dc.relation.references4. Федоренко И. Я. Критерии подобия гидродинамических моделей виброкипящего слоя сыпучего материала / И. Я. Федоренко, Д. Н. Пирожков // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2005. № 1. С. 105–108.
dc.relation.references5. Тищенко Л. Н. Расчёт потока псевдосжиженной зерновой смеси на виброрешете / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский // Механіка та машинобудування. 2009. № 1. С. 33–43.
dc.relation.references6. Тищенко Л. Н. Колебания зерновых потоков на виброрешётах / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский. Харків: Міськдрук, 2012. 267 с.
dc.relation.references7. Шоловій Ю. П. Модель поведінки дрібнодисперсного сипкого матеріалу під дією вібрації у конічній лунці дозатора / Ю. П. Шоловій, Н. І. Магерус // III Міжнародна науково-технічна конференція ТК-2014 “Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів”: збірник наукових праць. Луцьк, 28–30 травня 2014. Видавництво Луцького національного технічного університету, 2014. С. 79–81.
dc.relation.references8. Рогинский Г. А. Дозирование сыпучих материалов / Г. А. Рогинский; под ред. Б. И. Мордковича. М. : Химия, 1978. 176 с.
dc.relation.references9. Федоренко И. Я. Механико-технологическое обоснование и разработка вибрационных кормоприготовительных машин: автореф. дисс. д-ра техн. наук: 05.20.01 / И. Я. Федоренко ; Челябинський орден Труд. Красн. знамени гос. агроинженер. и Алтайс. гос. аграр. ун-т. Челябинск, 1992. 32 с.
dc.relation.references10. Шоловій Ю. П. Моделювання поведінки дрібнодисперсного сипкого матеріалу під дією вібрації у конічній лунці дозатора за допомогою системи Лоренца / Ю. П. Шоловій, Н. М. Тимошенко, Н. І. Магерус // Технологічні комплекси. 2014. № 1. С. 109–117.
dc.relation.references11. Сорокин С. А. Влияние амплитудно-частотных характеристик вибрационного дозатора на равномерность истечения смеси / С. А. Сорокин // Сельское, лесное и водное хозяйство. 2012. № 5.
dc.relation.references12. Магерус Н. І. Обґрунтування параметрів та режимів роботи вібраційного об’ємного дозатора для дрібнодисперсних сипких матеріалів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн наук: спец. 05.02.02 “Машинознавство” / Н. І. Магерус. Львів: Ощипок М. М., 2016. 20 с.
dc.relation.referencesen1. Kache G., “Verbesserung des Schwerkraftflusses kohäsiver Pulver durch Schwingungseintrag” [“Improving the gravitational flow of cohesion powders by introducing vibrations”], Ph.D dissertation, Ottovon-Guericke-Universität Magdeburg, Magdeburg, Germany, 2009. [in German].
dc.relation.referencesen2. Kache G., Tomas J., “Ausfliessen eines kohäsiven, hochdispersen Pulvers” [“Outflow of a cohesive, highly dispersed powder”], Süttgut, vol. 6, 2010. pp. 246–252. [in German].
dc.relation.referencesen3. Urev N. B., N Mihaylov. V., Rebinder P. A., “Issledovanie reologicheskih svoystv vyisokodispersnyih poroshkov v protsesse vibratsiy” [“Investigation of the rheological properties of highly dispersed powders during vibrations”], Dokladyi AN SSSR, T. 184, vol. 2, 1969, pp. 387–390. [in Russia].
dc.relation.referencesen4. Fedorenko I. Ya., Pirozhkov D. N., “Kriterii podobiya gidrodinamicheskih modeley vibrokipyaschego sloya syipuchego materiala” [“Similarity criteria for the hydrodynamic models of a vibroboiling layer of bulky material”],Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, vol. 1, 2005, pp. 105–108. [in Russia].
dc.relation.referencesen5. Tischenko L. N., Olshanskiy V. P., Olshanskiy S. V., “Raschot potoka psevdoozhizhennoy zernovoy smesi na vibroreshete” [“Calculation of the flow of a fluidized grain mixture on a vibrating screen”], Conf. Mehanіka ta mashinobuduvannya, vol. 1, 2009, pp. 33–43. [in Russian].
dc.relation.referencesen6. Tischenko L. N., Olshanskiy V. P., Olshanskiy S. V., “Kolebaniya zernovyih potokov na vibroreshotah” [“Oscillations of grain flows on vibrating screens”], Harkіv, Mіskdruk, 2012, [in Ukranian].
dc.relation.referencesen7. Sholovii Yu. P., Maherus N. I., “Model povedinky dribnodyspersnoho sypkoho materialu pid diieiu vibratsii u konichnii luntsi dozatora” [“Model of behavior of fine bulky material under the vibrating action in the conical bunker hole”], Conf. Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia TK-2014 “Prohresyvni napriamky rozvytku tekhnolohichnykh kompleksiv”: zbirnyk naukovykh prats. Lutsk, 2014, pp. 79–81. [in Ukranian].
dc.relation.referencesen8. Roginskiy G. A., “Dozirovanie syipuchih materialov” [“Batchering of bulky materials”], Moscow, Russia: Himiya Publ., 1978. [in Russian].
dc.relation.referencesen9. kormoprigotovitelnyih mashin I. Ya. Fedorenko, “Mehaniko-tehnologicheskoe obosnovanie i razrabotka vibratsionnyih” [“Mechanical and technological substantiation and development of vibration feed preparation machines”], Chelyabinsk, Russia, 1992. [in Russian].
dc.relation.referencesen10. Sholovii Yu. P., Tymoshenko N. M., Maherus N. I., “Modeliuvannia povedinky dribnodyspersnoho sypkoho materialu pid diieiu vibratsii u konichnii luntsi dozatora za dopomohoiu systemy Lorentsa” [“Simulation of the behavior of fine bulky material under the vibrating action in the conical bunker hole by using the Lorentz system”], Tekhnolohichni kompleksy, vol. 1, 2014, pp. 109–117. [in Ukranian].
dc.relation.referencesen11. Sorokin S. A., “Vliyanie amplitudno-chastotnyih harakteristik vibratsionnogo dozatora na ravnomernost istecheniya smesi” [“The influence of the amplitude-frequency characteristics of the vibrating batcher on the uniformity of the mixture outflow”], Selskoe, lesnoe i vodnoe hozyaystvo, vol. 5, 2012. [in Russian].
dc.relation.referencesen12. Maherus N. I., “Obgruntuvannia parametriv ta rezhymiv roboty vibratsiinoho obiemnoho dozatora dlia dribnodyspersnykh sypkykh materialiv” [“Substantiation of parameters and modes of operation of the vibrating volumetric batcher for finely dispered materials”], Ph.D dissertation, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 2016. [in Ukranian].
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2020
dc.rights.holder© Шоловій Ю. П., Магерус Н. І., 2020
dc.subjectбункер
dc.subjectрозвантажувальна лунка
dc.subjectвібруюче днище
dc.subjectдрібнодисперсний сипкий матеріал
dc.subjectмодель Лоренца
dc.subjectефективність витікання
dc.subjectрежими вібрації
dc.subjectпараметри лунки
dc.subjectbunker
dc.subjectcontinuous hole
dc.subjectvibrating bottom
dc.subjectfinely dispered bulky material
dc.subjectLorentz model
dc.subjectefficiency of the flow
dc.subjectvibration actions
dc.subjectparameters of the hole
dc.subject.udc621.929.7
dc.titleАналіз коливань вібруючого днища при витіканні дрібнодисперсних сипких матеріалів з бункерів
dc.title.alternativeAnalysis of oscillations of the vibrating bottom during outflow of finely dispered bulky materials from bunkers
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
2020v54_Sholoviy_Yu_P-Analysis_of_oscillations_59-68.pdf
Size:
1.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.79 KB
Format:
Plain Text
Description: