Правове регулювання альтернативної енергетики в Україні

Date
2021-06-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У статті наголошено, що настання епохи використання альтернативної енергетики – це не найближче майбутнє, а необхідність. Якщо раніше шкода, яка завдавалась щохвилини природі, була мінімальною у зв’язку з порівняно незначним використанням традиційних енергоносіїв, то сьогодні ситуація критична. За різними підрахунками вчених передових країн нашої планети, запаси традиційних джерел альтернативної енергетики вичерпаються вже через 25–70 років. Саме тому розвиток альтернативної енергетики – це основне завдання кожної передової країни. На ХХ ст. припало пікове навантаження нерозумного та недоцільного використання природних запасів нафти, вугілля, торфу, що, як наслідок, породило найглобальнішу проблему, з якою стикалось людство – тотальне забруднення планети. Вичерпання природних та звичних родовищ, знищення цілих екосистем океану та суші, винищення тваринного та рослинного світу: все це робиться тільки заради одного – збереження привілеїв використання електроенергії. Визначено, що “альтернативна енергетика” – це один із секторів енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії, а її отримання відбувається за допомогою використання та впровадження альтернативних (відновлюваних) джерел та новітніх розробок у цій сфері.
The article draws attention to the fact that the onset of the era of alternative energy use is not the near future, but a necessity. If in the past the damage done to nature every minute was minimal due to the relatively low use of traditional energy sources, today the situation is critical. According to various estimates of scientists of the advanced countries of our planet, the reserves of traditional sources of alternative energy will be depleted in 25–70 years. That is why the development of alternative energy is the main task of every advanced country. In the twentieth century. there was a peak load of unreasonable and inappropriate use of natural reserves of oil, coal, peat, which as a result gave rise to the most global problem faced by mankind – the total pollution of the planet. Depletion of natural and habitual deposits, destruction of entire ecosystems of the ocean and land, destruction of fauna and flora: all this is done for the sole purpose of preserving the privileges of using electricity. It is determined that “alternative energy” is one of the energy sectors that provides electricity, heat and mechanical energy, and its production is through the use and implementation of alternative (renewable) sources and the latest developments in this area.
Description
Keywords
: альтернативна енергетика, альтернативні (відновлювальні) джерела енергії, alternative energy, alternative (renewable) energy sources
Citation
Мелех Л. Правове регулювання альтернативної енергетики в Україні / Любомира Мелех, Олена Нагірняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 2 (30). — С. 159–166.