Інформаційна технологія моделювання просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктури

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Abstract
Дисертація присвячена розробленню методів оцінювання рекреаційної привабливості території та рекреаційного потенціалу території, а також створенню на їх основі інформаційної технології моделювання просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктури на регіональному рівні. Розроблено метод оцінювання показника рекреаційної привабливості території, який враховує основні фактори впливу на ефективність здійснення туристичної діяльності. Розроблено метод розрахунку потенціалу рекреаційної привабливості території на основі нечіткого виведення, що дало змогу адекватно врахувати якісні та кількісні характеристики існуючої туристичної інфраструктури. Удосконалено клітинну модель урбанізації для моделювання процесів просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктури на регіональному рівні шляхом модифікації алгоритму асинхронних клітинних автоматів, що дало можливість обґрунтувати та оптимізувати розбудову туристичних об’єктів, а також доповнювати їх відповідною соціальною та транспортною інфраструктурою. Проведено комп’ютерні експерименти з моделювання просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктури, визначення та аналізу показників рекреаційної привабливості та рекреаційного потенціалу для областей Карпатського регіону. Диссертация посвящена разработке методов оценивания рекреационной привлекательности территории и рекреационного потенциала территории, а также созданию на их основе информационной технологии моделирования пространственного развития объектов туристической инфраструктуры на региональном уровне. Обоснована необходимость решения задачи разработки информационной технологии моделирования пространственного развития объектов туристической инфраструктуры на региональном уровне. Проведен анализ методов и известных подходов к оцениванию рекреационной привлекательности территории, как основного фактора появления и развития объектов туристической инфраструктуры, что позволило разработать и реализовать программные средства моделирования рекреационной привлекательности. Разработанная информационная технология моделирования пространственного развития объектов туристической инфраструктуры региона позволяет проводить анализ эффективности ведения туристического бизнеса, использование природных и рекреационных ресурсов территории. Разработан метод оценивания показателя рекреационной привлекательности территории, учитывающий основные факторы влияния на эффективность осуществления туристической деятельности. Разработан метод представления пространственного размещения рекреационно привлекательных территорий, который работает на основе методов нечеткого вывода, что позволило оценить привлекательность территории на локальном и региональном уровнях с учетом сезонных особенностей туризма, а также лингвистической неопределенности параметров модели. Разработан метод расчета потенциала рекреационной привлекательности территории на основе нечеткого вывода, что позволило адекватно учесть качественные и количественные характеристики существующей туристической инфраструктуры. Усовершенствована клеточная модель урбанизации для моделирования процессов пространственного развития объектов туристической инфраструктуры на региональном уровне путем модификации алгоритма асинхронных клеточных автоматов, что позволило обосновать и оптимизировать развитие туристических объектов, а также дополнять их соответствующей социальной и транспортной инфраструктурой. Проведены компьютерные эксперименты по моделированию пространственного развития объектов туристической инфраструктуры, определению и анализу показателей рекреационной привлекательности и рекреационного потенциала областей Карпатского региона. The thesis is devoted to development of methods for assessing recreational attractiveness of the territory and recreational potential of the territory, as well as building on this basis an information technology for spatial modeling of objects of tourist infrastructure at the regional level. The method of assessment of territory recreational attractiveness index, which takes into account the main factors influencing the effectiveness of tourism activities. The method of calculating the potential recreational attractiveness based on fuzzy inference, which helped to adequately take into account the qualitative and quantitative characteristics of existing tourism infrastructure in information technology for modeling spatial development of tourist infrastructure facilities. Cellular urban model was improved for simulation of spatial development of tourist infrastructure facilities at the regional level by modifying the algorithm of asynchronous cellular automata, making it possible to justify and optimize the development of tourist facilities and complement the relevant social and transport infrastructure. A computer experiments for simulation of spatial development of tourist infrastructure facilities at the regional level, on identification and analysis of indicators of recreational attractiveness and recreational potential for the Carpathian region.
Description
Keywords
інформаційна технологія, нечітка логіка, рекреаційна привабливість території, рекреаційний потенціал території, клітинна модель урбанізації, туристична інфраструктура, информационная технология, нечеткая логика, рекреационная привлекательность территории, рекреационный потенциал территории, клеточная модель урбанизации, туристическая инфраструктура, information technology, fuzzy logic, recreational attractiveness of the territory, recreational potential of the territory, cellular urban model, tourist infrastructure
Citation
Артеменко О. І. Інформаційна технологія моделювання просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктури : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.13.06 – інформаційні технології / Ольга Іванівна Артеменко ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2013. - 20 с.