Ризики зовнішньоекономічної діяльності: особливості та методи управління ними

Abstract

На сучасному етапі розвитку економіки України в межах міжнародної співпраці важливим аспектом функціонування організації є поінформованість та освіченість як працівників відділу ризик-менеджменту, так і всього персоналу у сфері управління ризиками, якими супроводжується здійснення зовнішньоторговельних операцій. Адже своєчасне реагування у ризикових ситуаціях або ж запобігання появі ризиків у зовнішньоекономічній діяльності мінімізує можливі втрати у майбутньому. У роботі обґрунтовано актуальність дослідження цієї тематики, зокрема наведено причини появи ризиків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та фактори впливу на їх появу, типологізовано ризики під час здійснення зовнішньоекономічних операцій та методи управління ризиками.
At the current stage of development of the Ukrainian economy within the framework of international cooperation, an important aspect of functioning organization is the awareness and education of both employees of the risk management department and all staff in the field of risk management that arise in the process of foreign trade operations. After all, timely response to a risk situation or to prevent the emergence of risks in foreign economic activities reduces potential losses in the future. In this article substantiates the relevance of the study of this topic, in particular the reasons of risks in the field of foreign economic activity, the factors of influence on the appearance of risks, typologically risks in the process of foreign economic transactions and management methods of risks. The methods of risk management were analyzed, in particular, diversification, limits, insurance, hedging, self-insurance and reinsurance were considered. Special attention was paid to hedging instruments that can be actively used to minimize the risks of foreign economic activity. The risk management process was recommended, which will consist of the following stages: analyzing the risk situation and risk identification, their assessment, optimization methods application, decision making and control for its implementation.

Description

Keywords

ризики зовнішньоекономічної діяльності, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, управління ризиками, контракт, митне оформлення, аналіз ризиків, risks of foreing activity, subjects of foreign economic activity, risk management, contract, customs clearance, risk analysis

Citation

Ризики зовнішньоекономічної діяльності: особливості та методи управління ними / З. П. Двуліт, Х. С. Передало, У. І. Моторнюк, С. І. Наумчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 2. — С. 1–9.