Вивчення впливу електромагнітного випромінювання на приріст хлорофілсинтезуючих мікроводоростей

Abstract

Досліджено вплив електромагнітного випромінювання на швидкість поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями. Отримано експеримен- тальні залежності поглинання СО2 мікроводоростями залежно від впливу опромінення мікрохвильового електромагнітного (МЕМ) поля. Побудовано математичну модель приросту популяції мікроводоростей типу Chlorella залежно від часу та енергії опромінення МЕМ-полем. На основі математичної моделі та отриманих експеримен- тальних результатів побудовано графік залежності поглинання СО2 мікроводоростями типу Chlorella за умови впливу МЕМ-опромінення. Встановлено оптимальне значення мікрохвильового електромагнітного випромінювання для проектування технологічних схем промислового очищення газових викидів від вуглекислого газу біологічним методом.
The influence of electromagnetic radiation on the СО2 uptake rate by chlorophyllproducing microalgae was investigated. Experimental dependences of green gases absorption by microalgae in relation to endurance time were obtained. The mathematical model of growth of Chlorella type microalgae population depending on endurance time of electromagnetic radiation was developed. On the basis of the mathematical model solution and the experimental data obtained, a chart of the dependence of CO2 absorption by microalgae of the Chlorella type, provided that of electromagnetic radiation are present, was plotted. The calculated value of the endurance time of electromagnetic radiation for chlorophyll-producing microalgae growth was determined.

Description

Keywords

фотосинтез, мікроводорості типу Chlorella, електромагнітне випромінювання, математична модель, кінетика, Photosynthesis, electromagnetic radiation, Chlorella, chlorophyllsynthesizing microalgae, biomass growth, mathematical model, kinetics

Citation

Дячок В. В. Вивчення впливу електромагнітного випромінювання на приріст хлорофілсинтезуючих мікроводоростей / В. В. Дячок, С. Т. Мандрик, С. І. Гуглич // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Том 1. — № 2. — С. 124–131.