Туристично-інформаційний центр як елемент інноваційної інфраструктури туризму

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Означено поняття “туристичний інформаційний центр”, сформульовано проблеми розвитку туристично-інформаційних центрів в Україні, а саме: недостатнє фінансування з боку держави; неналежне інформування туристів про Україну; не виконуються програми розвитку туризму щодо формування інформаційного туристичного простору. Визначено основні цілі: приваблення більшої кількості туристів; розвиток внутрішнього туризму; покращення конкурентних переваг місцевості; поповнення місцевого бюджету за рахунок оподаткування суб’єктів туристичного бізнесу; раціональне використання туристичних ресурсів; залучення інвестицій у туризм. Сформульовано завдання: інформаційного забезпечення туристів; покращення якості туристичної продукції та послуг; покращення транспортного сполучення, формування мережі туристичних інформаційних центрів; планування, організування, мотивування, моніторингу і контролювання, регулювання туристичних, інформаційних та фінансових потоків; врахування рекреаційного та психологічного навантаження від туристів на місцевість; покращення інвестиційного клімату у місцевості. Перераховано види послуг, які можуть надавати туристично-інформаційні центри, запропоновано організаційну структуру туристичного інформаційного центру. The concept of “a tourist information center” is defined; the problems of developing tourist information centers in Ukraine are identified, they being insufficient state financing;lack of appropriate tourist information about Ukraine; failure of programs on tourism development concerning formation of tourist information space. Primary objectives are determined as follows: attracting more tourists; developing internal tourism; improving competitive advantages of tourist areas; filling in the local budgets through taxation of tourist businesses; rational use of tourist resources; attracting investments in tourism. The following tasks are formulated: to provide tourists with necessary information; to improve the quality of tourist products and services; to improve tourist transportation, to form a network of tourist information centers; to plan, organize, motivate, monitor and control, regulate tourist, information and financial flows; to take into account the recreational and psychological loading caused by tourists on tourist areas and population; to improve investment climate in a tourist place. The types of services that can be provided by tourist information centers are listed, the organizational structure of a tourist information center is proposed.

Description

Keywords

туристичний інформаційний центр, інноваційна інфраструктура туризму, державне управління, організаційна структура туристично-інформаційного центру, tourist information center, innovative infrastructure of tourism, state administration, organizational structure

Citation

Музиченко-Козловська О. В. Туристично-інформаційний центр як елемент інноваційної інфраструктури туризму / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 47–52. – Бібліографія: 11 назв.