Про використання знімальної мережі для геодезичного встановлення меж земельної ділянки

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Мета. Розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у населених пунктах України є найбільш поширеними і затребуваними видами робіт із землеустрою. Для якісного їх виконання під час проектування меж земельної ділянки у містах на сучасному рівні необхідно користуватись актуальними топографічними планами масштабу 1:500. Для виконання тахеометричного знімання і геодезичного встановлення (відновлення) меж земельної ділянки створюється знімальна основа. Проміжок часу між двома видами цих робіт незначний. Також ці роботи можуть здійснюватись одночасно, якщо відведення земельної ділянки виконується на основі фактичного розміщення будівель, споруд, парканів тощо. Тахеометричне знімання і геодезичне встановлення меж виконується згідно з відповідними інструкціями. Вочевидь, що було б раціонально створену планову знімальну мережу для тахеометричного знімання використовувати і для геодезичного встановлення меж земельної ділянки. Так, постає задача створити одну планову знімальну мережу, яка б відповідала вимогам до точності чинних інструкцій щодо виконання вказаних робіт. Методика. Для вирішення наведеної мети виконано аналіз і порівняння вимог всіх чинних інструкцій щодо точності побудови знімальних мереж тахеометричного знімання й інструкцій щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості). Також проаналізовані публікації науковців нашої та інших країн щодо цієї проблеми. Систематизовані вимоги до точності прокладання теодолітних ходів, побудови на топографічних планах жорстких контурів, будівель, споруд (наземних і підземних інженерних комунікацій, що особливо важливо у містах, де на забудованих територіях їх велика кількість). Результати. На основі аналізу нормативно-правових актів України визначено, що для тахеометричного знімання допускається спрощене вирівнювання теодолітних ходів без урахування похибок вихідних пунктів. Також допускається висячі теодолітні ходи до чотирьох сторін. Нічого не говориться про обчислення середньої квадратичної похибки точок висячого теодолітного ходу і врахування середніх квадратичних похибок точок основного теодолітного ходу. Встановлено також, що знімальну основу для тахеометричного знімання недоречно і, взагалі, не можна використовувати для геодезичного встановлення (координування) кутів поворотів меж земельної ділянки, оскільки це не дає можливості визначити координати точок кутів поворотів меж цих земельних ділянок з точністю, яка регламентована чинними нормативно-правовими актами України. Наукова новизна. За результатами виконаних досліджень сучасного стану порушеної проблеми розроблені пропозиції щодо послідовності її вирішення. Запропонований для використання “частково забутий”, класичний метод попереднього розрахунку точності елементів геодезичних мереж, дає можливість індивідуального підходу до розробки методики вимірів у кожному випадку спільного або окремого виконання робіт щодо тахеометричного знімання земельної ділянки і геодезичного встановлення її меж. Практична значущість роботи полягає у тому, що для двох видів робіт буде створюватись одна планова знімальна основа. У результаті цього координати точок кутів поворотів меж земельної ділянки і відповідно її площа будуть обчислюватись з точністю, яка відповідає чинним інструкціям, а у разі необхідності ще точніше. Цель. Разработка документации по землеустройству по отводу земельных участков в населенных пунктах Украины являются наиболее распространенным и востребованным видом работ по землеустройству. Для качественного их выполнения при проектировании границ земельного участка в городах на современном уровне необходимо пользоваться актуальными топографическими планами масштаба 1:500. Для выполнения тахеометрической съемки и геодезического установления (восстановления) границ земельного участка создается съемочная основа. При этом промежуток времени между двумя видами этих работ оказывается незначительным. Также эти работы могут осуществляться одновременно, если отвод земельного участка выполняется по фактическому размещению зданий, сооружений, заборов и т.п. Тахеометрическая съемка и геодезическое установление границ выполняется согласно с соответствующими инструкциями. Очевидно, что было бы рационально созданную плановую съемочную сеть для тахеометрической съемки использовать и для геодезического установления границ земельного участка. Таким образом, возникает задача создать одну плановую съемочную сеть, которая бы отвечала требованиям к точности действующих инструкций по выполнению указанных работ. Методика. Для решения приведенной цели выполнен анализ и сравнение требований всех действующих инструкций по точности построения съемочных сетей тахеометрической съемки и инструкций по установлению (восстановлению) границ земельных участков в натуре (на местности). Также проанализированы публикации ученых нашей и других стран по этой проблеме. Систематизированы требования к точности проложения теодолитных ходов, построений на топографических планах жестких контуров, зданий, сооружений (наземных и подземных инженерных коммуникаций, что особенно важно в тех местах, где имеется плотная застройка). Результаты. На основе анализа нормативно¬правовых актов Украины определено, что для тахеометрической съемки допускается упрощенное выравнивания теодолитных ходов без учета погрешностей исходных пунктов. Также допускается висячие теодолитные ходы до четырех сторон. При этом ничего не говорится об высчислении средней квадратичной погрешности точек висячего теодолитного хода и учета средних квадратичных погрешностей точек основного теодолитного хода. Также установлено, что съемочное обоснование для тахеометрической съемки неуместно и, вообще, нельзя использовать для геодезического установления (координации) углов поворотов границ земельного участка, поскольку не дает возможности определить координаты точек углов поворотов границ этих земельных участков с точностью, регламентированой действующими нормативно правовыми актами Украины. Научная новизна. По результатам выполненных исследований современного состояния затронутой проблемы разработаны предложения по последовательности ее решения. Предложенный для использования классический метод предварительного расчета точности элементов геодезических сетей “частично забыт” и дает возможность индивидуального подхода к разработке методики измерений в каждом случае совместного или отдельного выполнения работ по тахеометрической съемке земельного участка и геодезического установление его границ. Практическая значимость работы заключается в том, что для двух видов работ таких будет создаваться одна плановая съемочная основа. В результате этого координаты точек углов поворотов границ земельного участка и соответственно его площадь будут высчисляться с точностью, соответствующей действующим инструкциям, а в случае необходимости еще точнее. Aim. Development of land use on land allocation in settlements of Ukraine is the most common and popular types of work on land management. For quality of their performance in the design of the boundaries of land in urban areas to date need to use the actual topographical plans scale 1:500. To perform tacheometric removal and installation of the geodesic (renewal) boundaries of land created by film basis. Thus, the interval between the two types of minor works. Also, this work may be performed simultaneously if land allocation performed by the actual placing of buildings, fences and more. Tacheometric removal and geodetic delineation performed according to instructions. Obviously, that would be established rationally planned filming network for removal tacheometric used for surveying delineating land. Thus, there is a problem of a routine imaging network that would meet the requirements for accuracy of operating instructions for the implementation of these activities. Methods. To address the reduced goal the analysis and comparison of the requirements of all applicable instructions for the accuracy of building networks tacheometric film removal and installation instructions (recovery) of land boundaries in nature (on ground). Also reviewed publication of our scientists and other states on this issue. Systematized requirements for accuracy laying theodolite moves, building on topographic plans harsh contours, buildings, structures (surface and underground utilities, which is especially important in urban areas, where the built up areas of their large number). Results. Based on analysis of legal acts of Ukraine stipulates that tacheometric removal may be simplified leveling theodolite moves, excluding errors starting point. It also enables hanging theodolite moves to four. However, nothing is said about the calculation of the mean square error of hanging traverse points and taking into account the mean square errors of the main points traverse. Also found that crew tacheometric basis for removal of inappropriate and, in general, can not be used for surveying installation (coordinate) rotation angles boundaries of the land, as it makes it impossible to determine the coordinates of corners of turns boundaries of land with a precision that is regulated by the applicable regulatory acts of Ukraine. Scientific novelty. As a result of the current state of the research problems raised proposals on the sequence of its decision. Proposed to use "partly forgotten", the classic method of calculating precision geodetic network elements, enables an individual approach to the development of measurement techniques in each case common or individual works on tacheometric removal of land surveying and setting its limits. The practical significance The practical significance of the work lies in the fact that two types of jobs will be created a film scheduled basis. As a result, coordinates turns corners and boundaries of land under its area will be calculated with an accuracy that meets current guidelines and, if necessary, more precisely.

Description

Keywords

знімальна мережа, теодолітний хід, тахеометричне знімання, геодезичне встановлення меж земельної ділянки, точність визначення координат, съемочная сеть, теодолитный ход, тахеометрическая съемка, геодезическое установление границ земельного участка, точность определения координат, survey network, theodolite traverse, tacheometric removal, geodetic delineating land, accuracy of the coordinates

Citation

Рябчій В. В. Про використання знімальної мережі для геодезичного встановлення меж земельної ділянки / В. В. Рябчій // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 82. – С. 48–58. – Бібліографія: с. 55–56.