Аналіз вимог до обладнання та методик за ISO/IEC 17025:2017

Abstract

Для одержання достовірних результатів вимірювання під час проведення оцінки відповідності продукції важливо забезпечити метрологічне підтвердження застосованого вимірювального обладнання. Оцінка метрологічного підтвердження вимірювального обладнання свідчить про його відповідність поставленому вимірювальному завданню. Для правильного виконання цього завдання необхідна відповідна методика вимірювань. Під час виконання вимірювань згідно із визначеною методикою важливо чітко виконувати ті вимоги, які ставлять до вимірювального обладнання, умов проведення, послідовності операцій вимірювання, до фахівців. Виконання цих вимог дає можливість одержати достовірний результат з необхідною точністю. Впровадження ISO/IEC 17025:2017 є важливим кроком для встановлення вимог до проведення вимірювань з урахуванням вимог багатьох міжнародних документів, які містять вимоги до обладнання та методик випробувань (вимірювань). Ця редакція стандарту пропонує нормувати та оцінювати точність результату вимірювань не тільки за невизначеністю вимірювань, а й за іншими показниками точності. Проаналізовано міжнародні вимоги до обладнання, зокрема до вимірювального, методик випробувань (вимірювань) та нормування цих вимог обговорюваного стандарту. Важливим фактором впровадження стандарту в Україні є те, що все ще немає національних стандартів, які б регламентували загальні вимоги до використання засобів вимірювальної техніки та оцінювання точності результатів вимірювання. У стандарті, що розглядається, якраз викладено загальні підходи до використання обладнання та характеристик точності результатів, одержаних за відповідними методиками.
It is important to carry out metrological confirmation of the used measuring equipment in order to obtain reliable measurement results during the conformity assessment of products. Assessment of the metrological confirmation of the measuring equipment confirms its conformity with the given measuring task. For proper performance of this task it is necessary to have an appropriate measurement technique. When performing measurements in accordance with a specified method, it is important to clearly comply with the requirements contained in the measuring equipment, the conditions of conducting, the sequence of measurement operations, and the requirements for specialists. The fulfillment of these requirements makes it possible to obtain a reliable result with the necessary accuracy. The implementation of ISO/IEC 17025:2017 is an important step in setting requirements for measurements. This edition of the standard proposes to standardize and evaluate the accuracy of the measurement result not only in uncertainty of measurements, but also in other indicators of accuracy. The analysis of international requirements for equipment, including measurement, techniques of test and measurement, and standardization of requirements of the discussed standard have been carried out. An important factor in the implementation of the standard in Ukraine is the absence of the national standards which could regulate the general requirements for measuring equipment application and assess the obtained results accuracy. In the standard under consideration, the general approaches to the use of equipment and to accuracy of the received results obtained by appropriate techniques are provided.

Description

Keywords

вимірювання, вимірювальне обладнання, випробування, засоби вимірювальної техніки, методики вимірювань, характеристики точності, Measurement, Measuring equipment, Tests, Measuring Means, Techniques of test and measurement, Accuracy characteristics

Citation

Мельниченко О. А. Аналіз вимог до обладнання та методик за ISO/IEC 17025:2017 / О. А. Мельниченко, О. М. Хорошилов, О. Є. Малецька // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 80. — № 1. — С. 67–74.