Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

Дисертаційна робота присвячена модифікації полісахаридів за реакцією Стегліха та створенню їхніх нових похідних з розгалуженою та просторово-структурованою будовою макроланцюга. Основна увага приділена опису особливостей взаємодії N-похідних глутамінової кислоти з декстраном та декстрином. Встановлено, що одержані продукти з розгалуженою та просторово-структурованою будовою макроланцюга здатні формувати водні самостабілізовані дисперсії та дисперсії мікрогідрогелів, дисперсність яких залежить від природи полісахариду та ступеню структурування. Показано, що утворені дисперсії володіють поверхнево-активними властивостями, є нетоксичними, здатні до зв’язування білків, солюбілізації олеофільних речовин та утворювати комплекси з іонами металів. Сукупність властивостей дозволяє використання одержаних продуктів в медичних та біомедичних цілях. Диссертация посвящена модификации полисахаридов за реакцией Стеглиха и созданию их новых производных с разветвленным и пространственно-структурированным строением макроцепи. В работе отражены особенности протекания данной реакции с ди- и полисахаридами. В основном внимание уделено описанию особенностей взаимодействия N-производных глутаминовой кислоты с декстраном и декстрином. Установлено, что полученные продукты с разветвленным и пространственно-структурированым строением макроцепи способны формировать водные самостабилизованные дисперсии и дисперсии микрогидрогелей, дисперсность которых зависит от природы полисахарида и степени структурирования. Показано, что полученные дисперсии обладают поверхностно-активными свойствами, являются нетоксичными и способны к связыванию белка плазмы крови. Описанная совокупность свойств позволяет использование полученных продуктов в медицинских и биомедицинских целях. Thesis is devoted to the modification of the polysaccharides by the Steglich reaction and to the creation of their new derivatives with branched and spatially-structured molecular chain. Іnvestigated the Steglich reaction with hydroxyl groups related to the saccharides. Based on the model synthesis is shown that secondary hydroxyl groups in glucopyranose fragment has the same reactivity of primary and secondary hydroxyl groups. Studied the efficiency of the reaction and shown that the main factor that defines it is the ratio of the reagents. The paper highlights the peculiarities of this reaction with di- and polysaccharides. The main attention is given to description of the interaction of N-derivatives of glutamic acid with dextran and dextrin. Established that received products with branched and spatially-structured molecular chain are able to form self-stabilized aqueous dispersions and dispersions of micro-hydrogels, dimension of which depends on the nature of saccharide and degree of structuring. Described the synthesis of N-polyoxyethylene derivatives of glutamic acid and their ability to participate in the reaction of polycondensation and structuring using Steglich reaction. Biochemical studies on living cells and physiological studies on animals (laboratory rats) shows that the resulting product can be successfully used as a polymer-based applications of micronutrients. It is shown that the formed dispersions have surface-active properties, are non-toxic and are able to bind proteins. The set of properties allows the use of obtained products in medical and biomedical application.

Description

Keywords

модифікація полісахаридів, реакція Стегліха, поверхнева активність, дисперсія, декстрин, декстрин, глутамінова кислота, модификация полисахаридов, реакция Стеглиха, поверхностная активность, дисперсия, декстрин, декстрин, глутаминовая кислота, modified saccharides, Steglich reaction, surface activity, dispersion, dextran, dextrin, glutamic acid

Citation

Нагорняк М. І. Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук : 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук / Михайло Ігорович Нагорняк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка”. – Львів, 2017. – 174 с. – Бібліографія: с. 162–173 (176 назв).