Психологічні особливості життєстійкості студентів та їх ставлення до активної участі в політичному житті суспільства в умовах воєнного конфлікту

Abstract
Представлено теоретико-емпіричний аналіз аспектів проблеми психологічних особливостей життєстійкості студен-тів та їх ставлення до активної участі в політичному житті суспільства в умо-вах воєнного конфлікту. Визначено по-няття життєстійкості особистості. Емпірично встановлено особливості життєстійкості та ставлення студентів до активної уча-сті в політичному житті суспільства в умовах воєнного конфлікту.
The theoretical-empirical analysis of aspects of the problem of psychological peculiarities of students' hardiness and their attitude to active participation in the political life of a society in the conditions of a military conflict is presented. The concept of hardiness of the personality is defined. The peculiarities of hardiness and the attitude of students to active participation in the political life of a society in the context of a military conflict are empirically determined.
Представлен теоретико-эмпирический анализ аспектов проблемы психологических особенностей жизнестойкости студентов и их отношения к активному участию в поли-тической жизни общества в условиях военного конфликта. Определено понятие жизнестойкости личности. Эмпири-чески установлены особенности жизнестойкости и отно-шения студентов к активному участию в политической жизни общества в условиях военного конфликта.
Description
Keywords
особистість, життєстійкість, воєнний кон-флікт, політична активність, юнацький вік, personality, hardiness, military conflict, political activity, youth age, личность, жизнестойкость, военный конф-ликт, политическая активность, юношеский возраст
Citation
Кравчук С. Психологічні особливості життєстійкості студентів та їх ставлення до активної участі в політичному житті суспільства в умовах воєнного конфлікту / Світлана Кравчук // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 12. — С. 27–38.