Синтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикання

dc.citation.epage76
dc.citation.issue2
dc.citation.journalTitleВимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник
dc.citation.spage73
dc.citation.volume79
dc.contributor.affiliationнаціональний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба
dc.contributor.affiliationДержавний університет інфраструктури та технологій
dc.contributor.affiliationНаціональна академія Національної гвардії України
dc.contributor.authorГерасимов, С. В.
dc.contributor.authorДакі, О. А.
dc.contributor.authorЯковлев, М. Ю.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2019-05-15T14:13:41Z
dc.date.available2019-05-15T14:13:41Z
dc.date.created2018-02-26
dc.date.issued2018-02-26
dc.description.abstractПоказано особливість застосування полігармонійних вимірювальних сигналів для контролю технічного стану динамічних об’єктів. Реалізація традиційного підходу до оцінювання характеристик амплітудно-частотного спектра динамічних об’єктів, що ґрунтується на застосуванні генераторів сигналів синусоїдної форми, потребує дуже трудомістких вимірювань, оскільки необхідно послідовно задавати на генераторі контрольні частоти об’єкта, технічний стан якого контролюють. Показано, що уникнути цього недоліку можна за рахунок використання полігармонійних вимірювальних сигналів. Обґрунтовано, що найбільші функціональні можливості з управління спектральним складом надають полігармонійні сигнали зі складним законом модуляції тривалості імпульсів, коли необхідний спектр сигналу отримують за рахунок зміни моментів перемикання його рівнів. Мета статті полягає в отриманні аналітичного співвідношення, що зв’язує спектр амплітуд гармонійних складових полігармонійного вимірювального сигналу із набором його моментів перемикання. Запропоновано методологію синтезу параметрів полігармонійних вимірювальних сигналів. Отримано квадратурні формули для визначення амплітудного спектра полігармонійного сигналу із довільним законом модуляції тривалості його імпульсів. З метою узагальнення одержаних рівностей запропоновано універсальну формулу для розрахунку нижньої межі індексу підсумовування для парної або непарної кількості точок перемикання. Поставлено та розв’язано задачу знаходження аналітичного апарату, що пов’язує характеристики амплітудно-частотного спектра полігармонійного сигналу з довільним законом модуляції тривалості імпульсів із набором значень точок перемикання. Наведено кінцевий вираз для розрахунку амплітуди полігармонійного вимірювального сигналу, а також форми полігармонійного сигналу з парною та непарною кількістю точок перемикання
dc.description.abstractApplication of polar harmonic measuring signals for control of the technical state of dynamic objects is shown. Implementation of the traditional approach to the evaluation of the characteristics of the amplitude-frequency spectrum of dynamic objects, based on the application of signal generators of sinusoidal form, requires a considerable complexity of measurements, since it is necessary to sequentially set the control frequency of the object, technical state of which is monitored. Eliminating of this shortcoming can be performed by application of polar harmonic measuring signals. It is proved that the polar-harmonic signals with complex law of modulation of pulse duration possess the greatest functional capabilities for controlling the spectral composition, when the obtaining the necessary spectrum of the signal is achieved by changing the moments of switching its levels. The purpose of the paper is to obtain an analytical relation that binds the spectrum of the amplitudes of the harmonic components of a polar harmonic measuring signal with a set of its switching moments. The methodology of synthesis of polar harmonic measuring signals parameters is proposed. Quadrature formulas are obtained for determining the amplitude spectrum of a polar harmonic signal with arbitrary law of modulating its pulses duration. In order to generalize the resulting equations, we propose an universal formula for calculating the lower limit of the summation index for even or odd number of switch points. The article presents and solves the problem of finding an analytical apparatus that binds the characteristics of the amplitude-frequency spectrum of a polar harmonic signal inherent in an arbitrary law of pulse duration modulation, with a set of values of switching points. The final equation for computing the amplitude of a polar harmonic measuring signal is obtained. The forms of polar harmonic signal with a even and odd number of switching points are given.
dc.format.extent73-76
dc.format.pages4
dc.identifier.citationГерасимов С. В. Синтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикання / С. В. Герасимов, О. А. Дакі, М. Ю. Яковлев // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 79. — № 2. — С. 73–76.
dc.identifier.citationenHerasimov S. V. Synthesis of poliharmonich measuring signal with an arbitrary number of flip points / S. V. Herasymov, O. A. Daki, M. Yu. Yakovlev // Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — Vol 79. — No 2. — P. 73–76.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/44944
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник, 2 (79), 2018
dc.relation.references1. Павленко Ю. Ф., Славинский С. И. (1999). Вопросы метрологического обеспечения анализаторов спектра // Український метрологічний журнал. № 3. С. 35–42.
dc.relation.references2. Herasimov S., Shapran Yu. аnd Stakhova M. (2018). Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities, Information Processing Systems, Issue (152), рр. 148–154, DOI: 10.30748/soi.2018.152.21.
dc.relation.references3. Чинков В. Н., Крихтін Ю. О. (2002). Аналіз сучасного стану та перспективні напрямки синтезу оптимальних полігармонічних сигналів з нормованим спектром для контролю технічного стану зразків озброєння та військової техніки. Системи обробки інформації. Вип. 5(21). С. 214–217.
dc.relation.references4. Bractslavska А., Herasimov S., Zubrytskyi H., Tymochko A. аnd Timochko A. (2017). Theoretical basic concepts for formation of the criteria for measurement signals synthesis optimality for control of complex radio engineering systems technical status, Information Processing Systems. Issue 5 (151). Р. 151–157.
dc.relation.references5. Herasimov S. V., Timochko O. I. and Khmelevskiy S. I.(2017). Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of the technical status of complex systems and complexes, Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. Issue 4 (53). Р. 148–152.
dc.relation.references6. Кудрявцев Е. М. Mathcad 2000 Pro (2001). Москва: ДМК Пресс. 576 с.
dc.relation.references7. Гоноровский И. С., Демин М. П. (1994). Радио- технические цепи и сигналы. – М.: Радио и связь. – 481 с.
dc.relation.references8. Баскаков С. И. (2000). Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа. 462 с.
dc.relation.references9. Задирака В. К. (1983). Теория вычисления преобразования Фурье. К.: Наукова думка. 216 с.
dc.relation.references10. Gander W., Gautschi W. (2000). Adaptive Quadrature – Revisited, BIT. Vol. 40. Р. 84–101.
dc.relation.references11. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. (1981). Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: Наука. 720 с.
dc.relation.referencesen1. Pavlenko Yu. F., Slavinsky S. I. (1999). Questions of metrological support of spectrum analyzers, Ukrainian metrological journal. Issue 3. Р. 35–42.
dc.relation.referencesen2. Herasimov S., Shapran Yu. аnd Stakhova M. (2018). Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities. Information Processing Systems. Issue (152). Р. 148–154, DOI: 10.30748/soi.2018.152.21.
dc.relation.referencesen3. Chinkov V. N., Krichtin Yu. O. (2002). An analysis of the current state and perspective directions of synthesis of optimal polar harmonic signals with a normalized spectrum for the control of the technical condition of samples of weapons and military equipment, Information Processing Systems. Issue 5(21). Р. 214–217.
dc.relation.referencesen4. Bractslavska А., Herasimov S., Zubrytskyi H., Tymochko A. аnd Timochko A. (2017). Theoretical basic concepts for formation of the criteria for measurement signals synthesis optimality for control of complex radio engineering systems technical status, Information Processing Systems. Issue 5 (151). Р. 151–157.
dc.relation.referencesen5. Herasimov S. V., Timochko O. I. and Khmelevskiy S. I.(2017), Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of the technical status of complex systems and complexes. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. Issue 4 (53). P. 148–152.
dc.relation.referencesen6. Kudryavtsev E. M. Mathcad 2000 Pro (2001). Moscow: DMC Press. 576 р.
dc.relation.referencesen7. Honorovsky I. S., Demin M. P. (1994). Radiotechnical circuits and signals. Moscow: Radio and communications. 481 р.
dc.relation.referencesen8. Baskakov S. I. (2000). Radio technical circuits and signals. Moscow: Higher school. 462 р.
dc.relation.referencesen9. Zadiraka V. K. (1983). Theory of calculating the Fourier transform. Kiev Scientific thought. 216 р.
dc.relation.referencesen10. Gander W., Gautschi W. (2000). Adaptive Quadrature – Revisited, BIT. Vol. 40. Р. 84–101.
dc.relation.referencesen11. Bronshtein I. N., Semendyaev K. A. (1981). Handbook of Mathematics for Engineers and Students of Technical Schools. Moscow: Science. 720 р.
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
dc.subjectполігармонійний вимірювальний сигнал
dc.subjectспектральний склад
dc.subjectточки перемикання
dc.subjectpolar harmonic measuring signal
dc.subjectspectral composition
dc.subjectswitching points
dc.titleСинтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикання
dc.title.alternativeSynthesis of poliharmonich measuring signal with an arbitrary number of flip points
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018v79n2_Herasimov_S_V-Synthesis_of_poliharmonich_73-76.pdf
Size:
457.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018v79n2_Herasimov_S_V-Synthesis_of_poliharmonich_73-76__COVER.png
Size:
562.99 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3 KB
Format:
Plain Text
Description: