Забезпечення безпеки у сфері туризму: адміністративно-правовий вимір

Abstract

Стаття присвячена дослідженню адміністративно-правового забезпечення безпеки у сфері туризму, що наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. набув важливого значення для особи, суспільства і держави, оскільки туристичні поїздки, передусім, пов’язані з реалізацією права людини на відпочинок і дозвілля, свободу пересування, права на доступ до культурних цінностей, а також інших загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина. Натомість, туризм виконує важливі культурні, екологічні, економічні, соціальні, міжнародні та низку інших функцій.
The article is devoted to the study of administrative and legal security in the field of tourism, which at the end of the ХХ century, the beginning of the ХІХ century has become important for the individual, society and the state, since tourist trips are primarily related to the implementation of human rights to recreation and leisure, freedom of movement, the right to access cultural property, as well as other universally recognized human and civil rights and freedoms. Instead, tourism performs important cultural, environmental, economic, social, international and other functions.
Статья посвящена исследованию административно-правового обеспечения безопасности в сфере туризма,что в конце ХХ в. начале XXI в. приобрел важное значение для человека, общества и государства, поскольку туристические поездки, прежде всего, связанные с реализацией права человека на отдых и досуг, свободу передвижения, права на доступ к культурным ценностям, а также других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.Вместе с тем, туризм выполняет важные культурные, экологические, экономические, социальные, международные и ряд других функций.

Description

Keywords

турист, туризм, забезпечення безпеки туризму, адміністративноправове регулювання, права людини і громадянина у туристичній сфері, tourist, tourism, security of tourism, administrative-legal regulation, human rights and citizen in the tourist sphere, турист, туризм, обеспечения безопасности туризма, административно-правовое регулирование, права человека и гражданина в туристической сфер

Citation

Чорненький В. Забезпечення безпеки у сфері туризму: адміністративно-правовий вимір / Василь Чорненький // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 902 (19). — С. 93–98.