Феномен особистості у філософії неотомізму

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Обґрунтовується актуальність дослідження феномену особистості в філософії неотомізму; феномен особистості визначається через категорії духовності, індивідуальності, автономії, самопізнання й самооцінки, самодіяльності, самовдосконалення, любові. Доведено, на основі філософських трактатів неотомізму, автономію особистості щодо створеного світу, щодо природи й суспільства, а не надприродного буття – Бога. Сутність цієї автономії полягає, власне кажучи, в тому, що “особистість звернена до Бога”, що “вона повинна віддатися йому цілком”. Обосновывается актуальность исследования феномена личности в философии неотомизма; феномен личности определяется через категории духовности, индивидуальности, автономии, самопознания и самооценки, самодеятельности, самосовершенствования, любви. Доказано на основе философских трактатов неотомизма автономию личности относительно созданного мира, природы и общества, а не сверхъестественного бытия – Бога. Сущность этой автономии состоит, собственно говоря, в том, что “личность обращена к Богу”, что “она должна отдаться ему целиком”. The article substantiates the relevance of the study of the phenomenon of personality in the philosophy of neo Thomism; individual phenomenon determined by the category of spirituality, identity, autonomy, and self-esteem, initiative, self-improvement, love. It is provedon the basis of philosophical treatises on individual autonomy neo-Thomism created the world, and the nature of society, not a supernatural being – God. The essence of autonomy is, in fact, that “personality turned to God” that “she must surrender to him completely”.

Description

Keywords

особистість, субстанція, природа, абсолют, буття, свідомість, неотомізм, автономія, личность, субстанция, природа, абсолют, бытие, сознание, неотомизм, автономия, personality, substance, nature, absolute, life, consciousness, neo-Thomism, autonomy

Citation

Гарасимів Т. Феномен особистості у філософії неотомізму / Т. Гарасимів, Л. Ватаманюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 163–167. – Бібліографія: 10 назв.