Глибинна будова північно-західної частини Карпатської НГП за результатами інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет “Львівська політехніка”

Abstract

Доповідь присвячена актуальній проблемі вивчення глибинної будови Карпатського регіону. Дослідження базувалися на створенні просторової інтегральної сейсмо-гравітаційної моделі. Отримані результати дозволили виділити низку опущених та при піднятих блоків фундаменту, які корелюють із основними тектонічними одиницями регіону та уточнюють їх геологічну будову. З метою подальшого вивчення території пропонується проведення регіональних сейсмічних робіт з їх наступною інтегральною інтерпретацією. Доклад посвящен актуальной проблеме изучения глубинного строения Карпатского региона. Исследования базировались на создании пространственной интегральной сейсмо-гравитационной модели. Полученные результаты позволили выделить ряд опущенных и приподнятых блоков фундамента, которые коррелируют с основными тектоническими единицами региона и уточняют их геологическое строение. Для дальнейшего изучения территории предлагаем проведение региональных сейсмических работ с их последующей интегральной интерпретацией.The report is devoted to an actual problem of studying the deep structure of the Carpathian region. Our research is based on creating a spatial integral seismic-gravity model. Gained results gave the opportunity to single out a number of lowered and raised blocks of the basement which correlate with the main tectonic units of the region and specify its geological structure. Further studying of the territory requires conduction of regional seismic investigation and its integral interpretation.

Description

Keywords

північно-західна частина Карпатської НГП, 3D модель, обернені задачі геофізики, фізичні поля, тектонічна будова, северо-западная часть Карпатской НГП, геофизические поля, тектоническое строение, Предкарпатский прогиб, north-western part of the Carpathian oil-and-gas bearing region, geophysical fields, tectonic structure, Precarpathian foredeep

Citation

Глибинна будова північно-західної частини Карпатської НГП за результатами інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних / О. М. Онищук, Т. О. Федченко, О. П. Петровський, І. М. Казюка // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 221–223. – Бібліографія: с. 223.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By