Theoretical foundations of the organization of communicative spaces of children’s educational and rehabilitation centers

No Thumbnail Available

Date

2021-10-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Проведено глибинний аналіз теоретичних засад, що передують процесу організації комунікативних просторів у межах дитячого освітньо-реабілітаційного центру соціальної адаптації – закладу, метою діяльності якого є створення оптимальних умов для посиленої соціалізації дітей з особливими психологічними потребами (зокрема дітей, що страждають аутизмом, синдромом Дауна та посттравматичним стресовим розладом) і їх подальшої інтеграції в суспільство. У дослідженні проведено дефініцію ознак дитячого комунікативного простору та визначено значущість просторової композиції в процесі соціалізації дітей. Розглянуто ключові аспекти проблеми – медичний та архітектурний, виведено ймовірні фактори впливу на процес розширення мережі закладів відповідного спрямування на території України. Комунікативний простір розглядають як спосіб нестандартного процесу реабілітації, соціалізації та психологічного розвантаження, оскільки здорова і якісна комунікація дитини (з однолітками, батьками, лікарем, педагогом, природою тощо) становить основу для адаптації дитини до навколишнього світу. Проведене в межах статті дослідження підтверджує важливість аналізу архітектурного аспекту в контексті медицини, психології та соціології, що допоможе поглянути на потреби особливих дітей крізь призму архітектури і просторових рішень. Створення просторового середовища для дітей із урахуванням медичної специфіки їхніх захворювань, психологічних та соціальних особливостей розвитку допоможе забезпечити ефективний процес соціалізації та сприяти подальшій інтеграції особливих дітей у суспільний ритм.
The article provides an in-depth analysis of the theoretical foundations that precede the process of organizing communicative spaces within the children’s educational and rehabilitation centre for social adaptation – an institution whose goal is to create optimal conditions for enhanced socialization of children with special psychological needs and their further integration into society. The definition of signs of children’s communicative space is considered and the significance of spatial composition in the process of socialization of children is determined. The article considers key aspects of the problem – medical and architectural and determines possible factors influencing the process of expanding the network of institutions of the corresponding direction on the territory of Ukraine.

Description

Keywords

комунікативний простір, соціальна адаптація, дитячий, комунікація, дитина, медицина, соціалізація, communicative space, social adaptation, communication, child, medicine, socialization

Citation

Iurchyshyn O. Theoretical foundations of the organization of communicative spaces of children’s educational and rehabilitation centers / Oksana Iurchyshyn, Oksana Morklyanyk, Anastasiia Finaheieva // Architectural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 7. — No 2. — P. 183–188.