Надання сервісних послуг населенню органами Міністерства внутрішніх справ України

Date
2020-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Статтю присвячено сервісним послугам, які надаються органами Міністерства внутрішніх справ населенню України. Акцентується увага на значущості функціонування владних інститутів, які діють щодо реалізації Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку України – 2020» від 12.01.2015 року, що передбачає основні різновиди послуг населенню та їхні гарантії з дотриманням прав людини незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Серед чинних нормативно-правових актів України по-різному за змістом визначається поняття державних послуг, які є основною складовою науки адміністративного права. Отже, можна вести мову про надання державних послуг публічними органами управління за допомогою їх посадових осіб, для яких надання послуг є основою їхньої професійної діяльності. Європейська інтеграція є пріоритетним вектором зовнішньої політики України, що передбачає прогрес щодо реформування діяльності державних службовців відповідно до сучасної європейської філософії державного управління, якою визначається процес надання сервісних послуг як основна складова реалізації влади в демократичному суспільстві.
The article is devoted to the services provided by the Ministry of Internal Affairs to the population of Ukraine. Emphasis is placed on the importance of functioning of power institutions operating in the implementation of the Decree of the President of Ukraine «On the Strategy of Sustainable Development of Ukraine – 2020» of 12.01.2015, which provides the basic types of services to the population and their guarantees with respect for human rights regardless of race, color, political, religious and other beliefs, gender, ethnic and social background, property status, place of residence, linguistic or other characteristics. The current normative legal acts of Ukraine differently define the concept of state services, which are the main component of the science of administrative law. Therefore, it is possible to talk about the provision of public services by public authorities with the help of their officials, for whom the provision of services is the basis of their professional activity. European integration is a priority vector of Ukraine’s foreign policy, which envisages progress in reforming the activities of civil servants in accordance with the modern European philosophy of public administration, which defines the process of service provision as a key component of the exercise of power in a democratic society.
Description
Keywords
державні послуги, сервіс, сервісні послуги, органи Міністерства внутрішніх справ України, state services, service, public services, bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
Citation
Вей О. Надання сервісних послуг населенню органами Міністерства внутрішніх справ України / Олег Вей // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 185–189.