Mobile information system for monitoring the spread of viruses in smart cities

Abstract

Була розроблена концепція створення багаторівневої мобільної персоніфікованої системи боротьби з вірусними захворюваннями, зокрема Covid-19. Використовуючи інтеграцію Інтернету речей, хмарних обчислень та технологій великих даних, система передбачає поєднання двох архітектур: клієнт-сервер та публікацію-передплату. Перевагою системи є постійна допомога при вірусних захворюваннях, а саме на стадіях спілкування, інформації та лікування. Концепція розумного міста в контексті боротьби з вірусними захворюваннями фокусується на застосуванні методів аналізу великих даних та вдосконаленні процедур прогнозування та протоколів екстреного лікування. Використовуючи різні технології, хмарний сервер зберігає дані про позиціонування, отримані з різних пристроїв, а програма отримує доступ до API для відображення та аналізу даних про позиціонування в режимі реального часу. Завдяки поєднанню технологій, внутрішнє та зовнішнє позиціонування можна використовувати з певною мірою точності, корисно для різних медичних та надзвичайних ситуацій та аналізу і подальшого опрацювання іншими інформаційними системами розумного міста. Результатом цього дослідження є розробка концептуальної моделі багаторівневої мобільної персоніфікованої системи моніторингу стану здоров'я, що використовується для інтелектуального аналізу даних, прогнозування, лікування та профілактики вірусних захворювань, таких як Covid-19, у сучасному “розумному місті”.
The concept of creating a multi-level mobile personalized system for fighting viral diseases, in particular Covid-19, was developed. Using the integration of the Internet of Things, Cloud Computing and Big Data technologies, the system involves a combination of two architectures: client-server and publication-subscription. The advantage of the system is the permanent help with viral diseases, namely on communication, information, and medical stages. The smart city concept in the context of viral disease control focuses on the application of Big Data analysis methods and the improvement of forecasting procedures and emergency treatment protocols. Using different technologies, cloud server stores the positioning data obtained from different devices, and the application accesses API to display and analyze the positioning data in real time. Due to the technologies combination, internal and external positioning can be used with a certain accuracy degree, being useful for various medical and emergency situations and analysis and the following processing by other smart city information systems. The result of the given investigation is the development of the conceptual model of multi-level mobile personalized health status monitoring system used for intellectual data analysis, prediction, treatment and prevention of viral diseases such as Covid-19 in modern “smart city”.

Description

Keywords

розумне місто, IoT, вірус, smart city, IoT, virus

Citation

Mobile information system for monitoring the spread of viruses in smart cities / Oleksii Duda, Liliana Dzhydzhora, Oleksandr Matsiuk, Andrii Stanko, Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk, Oksana Kunanets // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — № 8. — С. 65–70.