Проблеми інноваційної діяльності промисловості України

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано проблеми інноваційної діяльності в Україні. Обґрунтована вагомість сучасної інноваційної діяльності для економічного розвитку. Визначено особливості інноваційного розвитку України на сучасному етапі. Закцентовано увагу на необхідності інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності економіки. Запропоновано заходи щодо створення реальних програм і забезпечення успіху їх реалізації в промисловості. Запропоновано створити ефективну централізовану державну систему координації інноваційного розвитку економіки, яка передбачатиме створення Міністерства з питань науки та інновацій; встановлення тісніших і відповідальніших партнерських відносин між владою, усіма учасниками національної інноваційної системи і суспільством; створення системи постійного моніторингу динаміки інноваційного розвитку України; розгортання урядової програми реалізації Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів. The article reveals the problems of the innovation activity in Ukraine. The significance of contemporary innovation for economic development is substantiated. The peculiarities of innovative development of Ukraine today are defined. The need of investment support of economic innovation activity is emphasized. Measures for creation of real programs and providing with their successful realisation in industry are proposed. It is proposed to create an effective centralized state system of coordination innovative economic development that will include the creation of the Ministry of Science and Innovation, establishing closer and responsible partnerships between government, all members of the national innovation system and society, a system of constant monitoring of the dynamics of innovation development of Ukraine, and to launch and develop. Open Government Programme of Innovative Development Strategy of Ukraine for 2010-2020 in the conditions of the globalization challenges.

Description

Keywords

інновації, інвестиції, інноваційна діяльність, інноваційна політика, інноваційний розвиток, innovation, investment, innovation activity, innovation policy, innovation development

Citation

Мірошник Р. О. Проблеми інноваційної діяльності промисловості України / Р. О. Мірошник, Ю. І. Коцовський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 191–196. – Бібліографія: 10 назв.