Адміністративно-правові основи ризикоорієнтованої системи податкового контролю: зарубіжний досвід

Date
20-02-24
Authors
Носкова, Марина
Noskova, Maryna
Носкова, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У статті досліджено основні зарубіжні моделі функціонування ризикоорієнтованої системи податкового контролю. Здійснено пошук напрямів залучення іноземного досвіду для вдосконалення вітчизняної системи податкового контролю в умовах динамічних змін адміністративно-правового регулювання даної сфери суспільних відносин. Показано основні напрями удосконалення чинного законодавства з урахуванням зарубіжного досвіду.
The article explores the main foreign models of the functioning of a risk-oriented tax control system. A search is made for ways to attract foreign experience to improve the domestic tax control system in the context of d ynamic changes in the administrative and legal regulation of this sphere of public relations. The main directions of development of the current legislation are shown taking into account foreign experience.
В статье исследованы основные зарубежные модели функционирования рискоориентированной системы налогового контроля. Осуществлен поиск направлений привлечения иностранного опыта для совершенствования отечественной системы налогового контроля в условиях динамических изменений административно-правового регулирования данной сферы общественных отношений. Показаны основные направления совершенствования действующего законодательства с учетом зарубежного опыта.
Description
Keywords
ризикові підприємства , ризикоорієнтована система , податковий контроль , платник податку , оподаткування , адміністративно-правове регулювання , venture enterprise , risk-oriented system , tax control , taxpayer , taxation , administrative regulation , рисковые предприятия , рискоориентированная система , налоговый контроль , налогоплательщик , налогообложение , административно-правовое регулирование
Citation
Носкова М. Адміністративно-правові основи ризикоорієнтованої системи податкового контролю: зарубіжний досвід / Марина Носкова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 1. — С. 107–113.