Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 1

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” викладено результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладено повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Том 7, № 1. – 244 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст (том 7, № 1)


1
8
15
23
30
37
43
48
54
61
65
71
77
83
89
99
107
114
120
127
134
141
148
153
160
167
173
178
184
191
197
204
210
217
223
233
243

Content (Vol. 7, No 1)


1
8
15
23
30
37
43
48
54
61
65
71
77
83
89
99
107
114
120
127
134
141
148
153
160
167
173
178
184
191
197
204
210
217
223
233
243

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Поняття та ознаки юридичного конфлікту: соціологічно-правовий аналіз
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Колич, Ольга; Сесюк, Юрій; Kolych, Olha; Sesiuk, Yuri; Колич, Ольга; Сесюк, Юрий; Національний університет “Львівська політехніка”; АО “Чаша правосуддя”; Lviv Polytechnic National University; Lawyer association “Bowl of Justice”
  Проаналізовано підходи до розуміння юридичного конфлікту в історичній ретроспективі та у сучасних наукових дослідженнях. Розглянуто правовий конфлікт як явище, об’єктивно притаманне для кожного суспільства. Визначено особливості соціального та правового конфлікту. Розкрито відмінності між категоріями “суперечність” та “конфлікт”. З’ясовано ознаки соціального конфлікту та юридичного конфлікту. Охарактеризовано стадії правового конфлікту: передконфліктну стадію; стадію виникнення правових відносин; стадію розвитку конфлікту; стадію розв’язання конфлікту, післяконфліктну стадію.
 • Item
  До питання, чи справді державні суверенітети втрачають свою ментальність?
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Кельман, Михайло; Коваль, Ігор; Кельман, Ростислав; Kelman, Muhaylo; Koval, Igor; Kelman, Rostislav; Кельман, Михаил; Коваль, Игорь; Кельман, Ростислав; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті подано теоретико-правову характеристику суверенітету сучасних держав із урахуванням його видів та особливостей його розвитку під впливом деяких процесів, що відображаються на його змісті. А також визначено чинники втрати суверенітету державами.
 • Item
  Роль еліт у побудові сучасної держави та основні теоретичні засади щодо удосконалення процесу їх діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Кельман, Михайло; Кристиняк, Мирослава; Kelman, Myhaylo; Kristinyak, Myroslava; Кельман, Михаил; Кристиняк, Мирослава; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено наукові підходи до трактування поняття “еліти”, визначено ключові особливості діяльності сучасних еліт, досліджено їх головну роль в контексті сучасних процесів розвитку держави та зазначено важливість їх впливу на формування сучасної держави. З огляду на це запропоновано основні теоретичні засади щодо процесу удосконалення їх діяльності з метою покращення процесу побудови сучасної держави в контексті сучасних процесів розвитку країни.
 • Item
  Методологічні засади юридичної науки
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Кельман, Михайло; Kelman, Myhaylo; Кельман, Михаил; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто у науковому і концептуальному розумінні методологічні засади в юридичній науці. Критика стану методологічних досліджень у нашій науці, виходячи з мети, формування в Україні громадянського суспільства, побудови демократичної правової держави, ринкової економіки є цілком виправданою. Лише за характером проблем, що виникають у юридичній науці у зв’язку із зазначеними цілями, а також за масштабом дослідницьких завдань, насамперед методологія постає однією з найменш розроблених галузей нашої науки і загальної теорії права. Причина цього, на перший погляд, майже банальна і пов’язується, головним чином, з двома обставинами: об’єктивно зумовленою деактуалізацією марксистських гносеологічних установок у сучасній українській юридичній науці та відсутністю при цьому сформованих філософськометодологічних підходів, альтернативних марксизмові.
 • Item
  Шляхи удосконалення організаційних форм адвокатського самоврядування в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Забзалюк, Дмитро; Zabzaliuk, Dmytro; Забзалюк, Дмитрий; Львівський державний університет внутрішніх справ; Lviv State University of Internal Affairs
  Здійснено теоретичний аналіз шляхів удосконалення організаційних форм адвокатського самоврядування в Україні. Досліджено, що адвокатське самоврядування є чітким показником розвитку інституту адвокатури, міцної й незалежної адвокатської корпорації. Доведено, що на сучасному етапі судово-правової реформи, коли відбулося ставлення адвокатури як самоврядного інституту правової системи, завданням адвокатської спільноти є вдосконалення системи органів адвокатського самовряднування, виважений розподіл повноважень між органами адвокатського самоврядування та їх здійснення ефективно й відповідно до законодавства.
 • Item
  Право та правова свідомість: взаємодія, взаємозалежність та взаємовплив
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Забзалюк, Дмитро; Zabzaliuk, Dmytro; Забзалюк, Дмитро; Львівський державний університет внутрішніх справ; Lviv State University of Internal Affairs
  Здійснено філософсько-правовий аналіз взаємодії, взаємозалежності та взаємовпливу права та правової свідомості. Досліджено, що правосвідомість є супутником права, а тому ми можемо виокремити притаманні їм спільні риси, а саме: вони належать до єдиної правової системи; виконують нормативно закріплені функції; характеризуються певною структурою; обумовлюються спільними соціально-економічними, політичними, ідеологічними, культурними та іншими факторами. З’ясовано, що право і правосвідомість мають автономний характер, тому вони чітко розрізняються за своїми сутнісно-змістовими ознаками, завдяки яким вони виокремлюються із всієї множини правових явищ.
 • Item
  Шляхи вдосконалення моделі конституційного правосуддя в Україні: історико-правова та міжнародна практика
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Ковальчук, Олена; Сорочкіна, Олена; Kovalchuk, Olena; Sorochkina, Olena; Ковальчук, Елена; Сорочкина, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  З’ясовано особливості виникнення та розвитку основних моделей конституційного правосуддя. Становлення певної моделі конституційного контролю в кожній країні пов’язано із історичними, соціальними, економічними, національними, законодавчими передумовами виникнення конкретної моделі. Описано ключові особливості європейської, американської моделі конституційного правосуддя та моделі ампаро. Наголошено, що на теренах нашої держави питання про створення органу конституційного правосуддя було неможливим до здобуття Україною незалежності. Зауважено, що для України притаманною моделлю конституційного правосуддя є європейська модель.
 • Item
  Проблема сутності народного суверенітету та його визначення в конституційному праві
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Ковальчук, Віталій; Богів, Ярина; Kovalchuk, Vitaliy; Bohiv, Yaryna; Ковальчук, Виталий; Богив, Ярина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  З’ясовано сутність народного суверенітету як правового феномену та запропоновано його авторське визначення для науки конституційного права. Доведено, що “народний суверенітет” є складним правовим поняттям, яке складається з двох взаємопов’язаних та взаємодоповнювальних елементів – “суверенітет” та “народ”, які формують цілісну правову категорію, яка одночасно є основоположним принципом сучасного конституціоналізму. Зміст народного суверенітету полягає у тому, що це сформована в процесі суспільного життя природна властивість народу володіти верховною, незалежною, установчою владою, яка виражає загальну волю кожного індивіда і реалізується у правах громадян, за їх безпосередньої участі, в межах наявної конституційної держави.
 • Item
  Використання методу гіпнозу для подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Ромців, Олена; Romtsiv, Olena; Ромцив, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Присвячено дослідженню особливостей та вимог до процесу та алгоритмів гіпнорепродукції під час подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності.
 • Item
  Суть поняття декларування щодо прав людини у кримінальному провадженні
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Несімко, Олег; Гузела, Михайло; Nesimko, Oleg; Huzela, Muhajlo; Несимко, Олег; Гузела, Михаил; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У цивілізованих демократичних державах невід’ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура. Так, адвокатура, в повному розумінні слова, визначає собою правозаступництво чи правову допомогу, яка надають правознавці особам, які мають потребу. Адвокатура − надзвичайно важливий інструмент демократії, бо за своєю суттю вона є організацією професійних адвокатів та виконує таку суспільну функцію, як захист основних прав особи. Захист прав людини є головним призначенням адвокатури.
 • Item
  Питання призначення покарання із врахуванням особи винного
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Марисюк, Костянтин; Слотвінська, Наталія; Давидюк, Валентин; Marysyuk, Kostyantyn; Slotvinska, Natalia; Davidyuk, Valentin; Марысюк, Константин; Слотвинская, Наталия; Давыдюк, Валентин; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Відмежовано поняття “особа винного”, “особа злочинця” та “суб’єкт злочину”. Відтак проаналізовано групи ознак, що характеризують зазначені поняття. Встановлено, що беручи до уваги характеристики особи винного, під час призначення покарання, необхідно дотримуватись таких правил: у кожному кримінальному провадженні потрібно враховувати ознаки, що характеризують особу винного із різних сторін (фізичні, психічні, соціальні та правові), зокрема ознаки, що характеризують винного до, під час, та після вчинення злочину; й позитивні, й негативні ознаки; окрім того, суд повинен належно описати, які саме ознаки, що характеризують винного, він бере до уваги, а також, який вони мають вплив на призначуване покарання.
 • Item
  Принципи міжнародного кримінального права
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Лук’янова, Галина; Серкевич, Ірина; Lukianova, Halyna; Serkevych, Iryna; Лукьянова, Галина; Серкевич, Ирина; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний університет внутрішніх справ; Lviv Polytechnic National University; Lviv State University of Internal Affairs
  Досліджено основні принципи міжнародного кримінального права та наведено їх класифікацію. Зазначено, що міжнародне кримінальне право є комплексною галуззю, тому окрім загальних принципів, характерних для внутрішньодержавного кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права, воно охоплює принципи міжнародного кримінального процесу і виконання кримінальних покарань. Це пояснюється загальною спрямованістю міжнародного кримінального права і внутрішньодержавного права на охорону правопорядку, співробітництво держав у галузі боротьби зі злочинністю є частиною їхньої спільної роботи задля вирішення соціальних проблем, то і в міжнародному кримінальному праві діють основні принципи загального міжнародного права. До таких принципів міжнародного права, які мають кримінально-правове значення, належать: принцип загальної поваги прав і свобод людини; принцип рівноправності; принципи мирного співіснування і суверенної рівності держав і пов’язаний з ними принцип незастосування сили або загрози силою в міжнародних відносинах; принцип непорушності державних кордонів і територіальної цілісності держав; принцип співробітництва держав тощо. Ці принципи застосовуються, зокрема, й у сфері співробітництва держав щодо боротьби зі злочинністю. Деякі з них діють точно так само, як і в інших галузях загального міжнародного права, а інші мають більш широке і специфічне застосування. Водночас існує і цілий комплекс спеціальних принципів, властивих тільки міжнародному кримінальному праву. Класифікація принципів міжнародного кримінального права ґрунтується на системному підході, оскільки принципи являють собою найзагальніші норми, що діють у сфері правового регулювання й поширюються на всіх суб’єктів. Зроблено висновок про те, що попри недосконалість окремих положень міжнародного кримінального права, воно є певною системою принципів і норм, які реалізуються і на міжнародному, і на національному рівнях.
 • Item
  Іноземний досвід регламентації кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Канцір, Володимир; Олійник, Христина; Kantsir, Volodymyr; Oliynyk, Christina; Канцир, Владимир; Олейник, Кристина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано питання кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни за кримінальним законодавством іноземних держав. На підставі аналізу приписів кримінального законодавства окремих європейських і пострадянських держав констатують спільні й відмінні риси нормативного урегулювання цього питання. Висловлено авторську точку зору щодо доцільності імплементації деяких положень зарубіжного законодавства у вітчизняне. Проаналізовано кримінальне законодавство держав, які є членами Європейського Союзу. Виокремлено положення, які є вартими для запозичення українському законотворцю, а також ті, які є невдалими.
 • Item
  Модуси формування правової культури молоді в університетському середовищі
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Гарасимів, Тарас; Harasymiv, Taras; Гарасымив, Тарас; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Відзначено, що університетська освіта формує сучасну креативну особистість, майбутнього фахівця глобалізованих економічних відносин, члена новітньої еліти українського суспільства та активного громадянина правої держави. Відтак сучасна університетська освіта в Україні покликана стати засобом, потенціалом й ресурсом розвитку та становлення держави й інформаційної, і правової. Позаяк, недостатня правова обізнаність українського громадянства досить часто була, і є, істотною причиною порушень їхніх основних прав і свобод у буденних соціальних практиках, або ж серйозною перешкодою у їх реалізації. Таке становище значно актуалізує проблему правових цінностей в університетській освіті і в науковому дискурсі, і у практичній площині. В університетській освіті, найперше, необхідно прагнути досягати загальної мети правового виховання – формування правової культури осіб, які навчаються, за допомогою поступового накопичення правових знань, формування правових переконань, установок і навичок правомірної та соціально активної правової поведінки, що прийнятна в суспільстві.
 • Item
  Процесуальний примус в процесі застосування запобіжних заходів, пов’язаних з частковим обмеженням свободи особи
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Гузела, Михайло; Huzela, Mykhailo; Гузела, Михаил; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Присвячено проблемі мутності процесуального примусу в процесі застосування запобіжних заходів, пов’язаних із частковим обмеженням свободи особи під час здійснення кримінального переслідування. Зокрема, проаналізовано порівняно новий запобіжний захід, який закріплений у чинному Кримінальному процесуальному кодексі України – домашнього арешту, який є певним законодавчим зaповненням прогалини, що виникла мiж запобіжними зaходaми, не пов’язaними з обмеженням cвободи особи тa тримaнням пiд вaртою. Автор наголошує, що зaпровaдження домашнього арешту як запобіжного заходу в системі заходів забезпечення кримінального провадження є прогреcивним для кримінального процесуального законодавства України. Звaжaючи нa пiдвищену увагу до проблеми дотримaння зaконноcтi при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання пiд вaртою, зaпровaдження нових прогресивних зaпобiжних зaходiв, пов’язаних із частковим обмеженням свободи особи, які передбaчені чинним КПК Укрaїни, зокрема, домашнього арешту, cприятиме розв’язaнню нaгaльної проблеми дотримaння прaв людини в процесі здійснення кримінального провадження.
 • Item
  Механізм протидії злочинності: науково-методологічний аналіз дефініції
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Гумін, Олексій; Строїч, Василь; Humin, Oleksiy; Stroyich, Vasyl; Гумин, Алексей; Строич, Василий; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На основі системного підходу здійснено науково-методологічний аналіз дефініції механізму протидії злочинності як багаторівневої ієрархічної системи. Зазначено, що кожен рівень побудови визначається власним певним набором елементів, що можна простежити, якщо розглядати протидію злочинності у тих аспектах, в яких відображено побічні суспільні процеси й відповідні форми кримінологічного впливу з характерними їм модусами (методами, засобами, способами). Виснувано, що під механізмом протидії злочинності потрібно розуміти таке системне утворення (сукупність) принципів, норм, інститутів (і державно-правових, і суспільно-правових), модусів (організаційних, правових, економічних, соціально-психологічних), відносин і зав’язків, за сприяння котрих забезпечується кримінологічний вплив на певні об’єкти для осягнення визначених цілей.
 • Item
  Про недоліки організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами ЗВО корисливо-насильницьких злочинів проти власності : кримінологічний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Болібрух, Наталія; Якимова, Світлана; Bolibrukh, Natalia; Yakymova, Svitlana; Болибрух, Наталия; Якимова, Светлана; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Здійснено кримінологічний аналіз організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами закладів вищої освіти корисливо-насильницьких злочинів проти власності. Акцентовано увагу на особливостях профілактично-виховної роботи зі студентами закладів вищої освіти, що мають враховуватися під час розроблення кримінологічних заходів запобігання вчиненню цією категорією молоді корисливо-насильницьких злочинів проти власності. Виявлено прогалини та недоліки організаційно-правового характеру, які не сприяють ефективному запобіганню вчиненню студентами закладів вищої освіти корисливонасильницьких злочинів проти власності. Запропоновано зміни й доповнення до чинних нормативно-правових актів України, що мають на меті підвищити професійну майстерність суб’єктів запобігання вчиненню студентами закладів вищої освіти корисливо-насильницьких злочинів проти власності, поліпшити їх інформативну й організаційну взаємодії, а також активізацію правовиховної та превентивної діяльності зі студентами у закладах освіти, незалежно від форм власності й освітніх рівнів тощо.
 • Item
  Правове регулювання участі адвоката у цивільному процесі України
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Римарчук, Рима; Сорока, Світлана; Rymarchuk, Ryma; Soroka, Svitlana; Римарчук, Рима; Сорока, Светлана; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено законодавство, яке регулює участь адвоката у цивільному процесі України. Проаналізовано діяльність адвокатів як правового інституту, який стоїть на захисті прав громадян і відображає стан і рівень демократії в країні. Від того, наскільки він стабільний, має чітку організацію, керується законами та є захищеним, значною мірою залежить упевненість кожного члена суспільства у своєму добробуті, в успішності підприємницької діяльності.
 • Item
  Повноваження нотаріуса в умовах сьогодення
  (Видавництво Львівської політехніки, 24-02-20) Німак, Марія; Nimak, Maria; Нимак, Мария; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено питання щодо прав та обов’язків нотаріуса відповідно до чинного законодавства, визначено можливості вчинення ним тих чи інших дій та доцільність передання йому державою окремих повноважень. Визначено міру дозволеної поведінки нотаріуса та встановлено систему заборон у його діяльності.