Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів

Abstract

Розглянуто вплив інтеграційних процесів на розвиток системи вищої освіти в Україні, досліджено поняття інтеграції у вищій освіті, визначено зміст поняття інтеграційного середовища під час підготовки майбутніх фахівців. У результаті проведеного аналізу досліджено, що складне та багатокомпонентне поняття інтеграції в освіті можна розглядати у зовнішньому прояві як реформування, модернізація освіти, рух до Європейського простору, одним із завдань якого є піднесення компетенції майбутніх фахівців до світових стандартів, а також в її внутрішньому прояві, що має на увазі найрізноманітніші напрями, такі як інтеграція змісту навчальних дисциплін, інтеграція освіти і науки, вищих навчальних закладів та підприємств та ін.
The article examines the influence of integration processes on the development of the system of higher education in Ukraine, examines the concept of integration in higher education, defines the content of the concept of the integration environment in the process of training future specialists. As a result of the analysis, it was investigated that complex and multicomponent concept of integration in education can be considered in the external manifestation as a process of reforming, modernizing education, moving to the European space, one of the tasks of which is to raise competence of future specialists to world standards, as well as in its internal manifestation , which implies a variety of areas, such as the integration of content of educational disciplines, the integration of education and science, higher education institutions and enterprises, etc.
В статье рассматривается влияние интеграционных процессов на развитие системы высшего образования в Украине, исследуется понятие интеграции в высшем образовании, определяется содержание понятия интеграционного среды в процессе подготовки будущих специалистов. В результате проведенного анализа исследовано, что сложное и многокомпонентное понятие интеграции в образовании может рассматри- ваться во внешнем проявлении как процесс реформирования, модернизации образо- вания, движение к Европейскому пространству, одной из задач которого является повышение компетенции будущих специалистов к мировым стандартам, а также в ее внутреннем проявлении , что подразумевает самые направления, такие как интеграция содержания учебных дисциплин, интеграция образования и науки, высших учебных заведений и предприятий и др.

Description

Keywords

вища освіта, інтеграційні процеси, глобалізація, вища школа, Закон України “Про вищу освіту”, інновації, система знань, умінь і навичок, higher education, integration processes, globalization, High school, Law of Ukraine “On Higher Education”, innovation, system of knowledge, skills and abilities, высшее образование, интеграционные процессы, глобализация, высшая школа, Закон Украины “О высшем образовании”, инновации, система знаний, умений и навыков

Citation

Парпан У. Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів / Уляна Парпан // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 30–36. — (Теорія та філософія права).