Conceptual approach to minimalization of environmental hazard for the Pokutsko-Bukovinian Carpathians

dc.citation.epage211
dc.citation.issue4
dc.citation.journalTitleЕкологічні проблеми
dc.citation.spage203
dc.citation.volume4
dc.contributor.affiliationBukovinian State Medical University
dc.contributor.authorMasikevych, Andriy
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-05-08T08:03:58Z
dc.date.available2020-05-08T08:03:58Z
dc.date.created2019-03-20
dc.date.issued2019-03-20
dc.description.abstractThe existing conceptual approaches to assessment of the environmental security of the Eastern Carpathians have been analyzed. The original vision of the mechanism for maintaining sustainable development in the Pokutsko-Bukovinian Carpathians mountain ecosystem is proposed. The methodological approach used to determine the ecological status and the level of environmental safety of mountain areas is based on the use of sanitary-ecological indicators as sensitive determiners of environmental changes under the influence of the anthropogenic factor. For comparison of changes in the mountain ecosystem, the territories of the nature reserve of the mountain region were used as a standard. A system of engineering and management solutions aimed at minimizing environmental hazards in the study area has been developed.
dc.format.extent203-211
dc.format.pages9
dc.identifier.citationMasikevych A. Conceptual approach to minimalization of environmental hazard for the Pokutsko-Bukovinian Carpathians / Andriy Masikevych // Environmental Problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 4. — No 4. — P. 203–211.
dc.identifier.citationenMasikevych A. Conceptual approach to minimalization of environmental hazard for the Pokutsko-Bukovinian Carpathians / Andriy Masikevych // Environmental Problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 4. — No 4. — P. 203–211.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/49599
dc.language.isoen
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofЕкологічні проблеми, 4 (4), 2019
dc.relation.ispartofEnvironmental Problems, 4 (4), 2019
dc.relation.references1.Pro Osnovni zasady (strategiyu) derzhavnoyi ekologichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2030 roku: Zakon Ukrayiny. Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2019,16, St. 70. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19. (in Ukrainian)
dc.relation.references2.Pro skhvalennya Koncepciyi rozvy`tku girs`kykh tery`torij Ukrayins`ky`kh Karpat: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 3 kvitnya 2019 r., 232-r. https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/232-2019-r. (in Ukrainian)
dc.relation.references3.Rud`ko G. I., Adamenko O. M. Ekologo-resursna bezpeka zemli. Kyiv: AKADEMPRES, 2009. (in Ukrainian)
dc.relation.references4.Arkhypova L. M. Pryrodno-tekhnogenna bezpeka gidroekosystem: monografiya. Ivano-Frankivs`k: IFNTUNG, 2011. (in Ukrainian)
dc.relation.references5.Goloyad B. Ya., Bojchuk I. I. Ekologichni osnovy` zakhy`stu girs`ko-lisovy`kh basejnovy`kh ekosy`stem vid shkidly`vy`kh ekzogenny`kh procesiv v Ukrayins`kykh Karpatakh. Ivano-Frankivs`k: Talya, 2001. (in Ukrainian)
dc.relation.references6.Golubecz` M. A.,Grynchak P. S, Puka Ye. O. Konceptual`ni zasady stalogo rozvytku girs`kogo regionu. L`viv: Poli, 2007. (in Ukrainian)
dc.relation.references7.Shmandij V. M., Shmandij O. V.: Naukovy`j zhurnal. Ekologichna bezpeka, 2008, 1. 1. (in Ukrainian)
dc.relation.references8.Movchan Ya. I.: Naukovi zapysky, 2001,19 (specz. vyp.), 411.(in Ukrainian)
dc.relation.references9.Pry`khod`ko M. M. Ekologichna bezpeka pryrodnykh i antropogenno -modyfikovanykh geosystem: monografiya. Ivano-Frankivs`k: Foliant, 2013. (in Ukrainian)
dc.relation.references10.Solodky`j V. D., Masikevy`ch Yu. G., Moiseyev V. F., Pitak I. V.: Skhidno-Yevropejs`ky`j zhurnal peredovy`kh texnologij, 2012, 2/12 (56),19. (in Ukrainian)
dc.relation.references11.Shelyag-Sosonko Yu.R., Tkachenko V. S., Andriyenko T. L., Movchan Ya. I.: Ukr. botan. zhurn., 2005, 62 (2), 142. (in Ukrainian)
dc.relation.references12.Gvozdyak, P. I.: Visnyk NAN Ukrayiny, 2003, 3, 29. (in Ukrainian)
dc.relation.references13.Mudrak, O. V. Zbalansovanyy rozvytok ekomerezhi Podillya: stan, problemy, perspektyvy. SPD Glavatska R. V., Vinnytsya 2012. (in Ukrainian)
dc.relation.references14.Paty`ka V. P., Sy`mochko L. Yu.: Mikrobiologichny`j zhurnal, 2013, 75(2), 21. (in Ukrainian)
dc.relation.references15.Ryl's'kyi, O. F., Masikevych, Yu. G.: Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, 2012, 3, 139. (in Ukrainian)
dc.relation.references16.Chizhevskij A. L. Aeroiony i zhizn. Moskva: Mysl, 1999. (in Russian)
dc.relation.references17.Gustavs K. Options to minimize non-ionizing electromagnetic radiation exposures (EMF/RF/Static Fields) in office environments. Final paper of Environmental & Occupational Health Certificate Program. University of Victoria. 2008.
dc.relation.references18.Emoke Pall, Mihaela Niculae, Timea Kiss, Carmen Dana Sandru, and Marina Spоnu.: J Med Microbiol., 2013, 62 (11), 1635. DOI: https://doi.org/10.1099/jmm. 0.055749-0.
dc.relation.references19.Oksfriani Jufri Sumampouw, Yenny Risjani.: Review. International Journal of Ecosystem, 2014, 4(6), 251.
dc.relation.references20.Masikevych A. Yu., Kolotylo M. P., Yaremchuk V. M., Masikevych Yu. G.: Visnyk NTU “KhPI”. Seriya: Novi rishennya v suchasnykh tekhnologiyakh, 2018, 45 (1321),173. DOI: doi.org/10. 20998/2413-4295.2018.45.24.
dc.relation.references21. Andriy Masikevich, Myroslav Malyovanyj, Valery Yaremchuk, Michael Kolotilo, Yury Masikevich.: Environmental Problems, 2018, 3 (4), 265. DOI: https://doi.org/10.23939/ep.
dc.relation.references22.Malovanyy М., Krusir G., Holodovska О., Masikevych A..: Food science and technology, 2018. 12 (3), 109. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fst.v12i3.
dc.relation.references23.Masikevych A. Yu., Yaremchuk V. M., Bat ` R. Ya., Masikevych Yu. G., Mal`ovanyj M. S.: Visnyk NLTU Ukrayiny, 2019, 29 (1), 93. DOI: https://doi.org/10.15421/40290114. (in Ukrainian)
dc.relation.references24.Andriy Masikevych, Mykhailo Kolotylo, Roman Bat, Yuriy Masikevych, Myroslav Malovanyy, Volodymyr Atamaniuk, Kateryna Petrushka: Environmental Problems, 2019, 4 (1), 24
dc.relation.referencesen1.Pro Osnovni zasady (strategiyu) derzhavnoyi ekologichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2030 roku: Zakon Ukrayiny. Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2019,16, St. 70. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen2.Pro skhvalennya Koncepciyi rozvy`tku girs`kykh tery`torij Ukrayins`ky`kh Karpat: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 3 kvitnya 2019 r., 232-r. https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/232-2019-r. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen3.Rud`ko G. I., Adamenko O. M. Ekologo-resursna bezpeka zemli. Kyiv: AKADEMPRES, 2009. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen4.Arkhypova L. M. Pryrodno-tekhnogenna bezpeka gidroekosystem: monografiya. Ivano-Frankivs`k: IFNTUNG, 2011. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen5.Goloyad B. Ya., Bojchuk I. I. Ekologichni osnovy` zakhy`stu girs`ko-lisovy`kh basejnovy`kh ekosy`stem vid shkidly`vy`kh ekzogenny`kh procesiv v Ukrayins`kykh Karpatakh. Ivano-Frankivs`k: Talya, 2001. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen6.Golubecz` M. A.,Grynchak P. S, Puka Ye. O. Konceptual`ni zasady stalogo rozvytku girs`kogo regionu. L`viv: Poli, 2007. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen7.Shmandij V. M., Shmandij O. V., Naukovy`j zhurnal. Ekologichna bezpeka, 2008, 1. 1. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen8.Movchan Ya. I., Naukovi zapysky, 2001,19 (specz. vyp.), 411.(in Ukrainian)
dc.relation.referencesen9.Pry`khod`ko M. M. Ekologichna bezpeka pryrodnykh i antropogenno -modyfikovanykh geosystem: monografiya. Ivano-Frankivs`k: Foliant, 2013. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen10.Solodky`j V. D., Masikevy`ch Yu. G., Moiseyev V. F., Pitak I. V., Skhidno-Yevropejs`ky`j zhurnal peredovy`kh texnologij, 2012, 2/12 (56),19. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen11.Shelyag-Sosonko Yu.R., Tkachenko V. S., Andriyenko T. L., Movchan Ya. I., Ukr. botan. zhurn., 2005, 62 (2), 142. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen12.Gvozdyak, P. I., Visnyk NAN Ukrayiny, 2003, 3, 29. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen13.Mudrak, O. V. Zbalansovanyy rozvytok ekomerezhi Podillya: stan, problemy, perspektyvy. SPD Glavatska R. V., Vinnytsya 2012. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen14.Paty`ka V. P., Sy`mochko L. Yu., Mikrobiologichny`j zhurnal, 2013, 75(2), 21. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen15.Ryl's'kyi, O. F., Masikevych, Yu. G., Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, 2012, 3, 139. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen16.Chizhevskij A. L. Aeroiony i zhizn. Moskva: Mysl, 1999. (in Russian)
dc.relation.referencesen17.Gustavs K. Options to minimize non-ionizing electromagnetic radiation exposures (EMF/RF/Static Fields) in office environments. Final paper of Environmental & Occupational Health Certificate Program. University of Victoria. 2008.
dc.relation.referencesen18.Emoke Pall, Mihaela Niculae, Timea Kiss, Carmen Dana Sandru, and Marina Sponu., J Med Microbiol., 2013, 62 (11), 1635. DOI: https://doi.org/10.1099/jmm. 0.055749-0.
dc.relation.referencesen19.Oksfriani Jufri Sumampouw, Yenny Risjani., Review. International Journal of Ecosystem, 2014, 4(6), 251.
dc.relation.referencesen20.Masikevych A. Yu., Kolotylo M. P., Yaremchuk V. M., Masikevych Yu. G., Visnyk NTU "KhPI". Seriya: Novi rishennya v suchasnykh tekhnologiyakh, 2018, 45 (1321),173. DOI: doi.org/10. 20998/2413-4295.2018.45.24.
dc.relation.referencesen21. Andriy Masikevich, Myroslav Malyovanyj, Valery Yaremchuk, Michael Kolotilo, Yury Masikevich., Environmental Problems, 2018, 3 (4), 265. DOI: https://doi.org/10.23939/ep.
dc.relation.referencesen22.Malovanyy M., Krusir G., Holodovska O., Masikevych A.., Food science and technology, 2018. 12 (3), 109. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fst.v12i3.
dc.relation.referencesen23.Masikevych A. Yu., Yaremchuk V. M., Bat ` R. Ya., Masikevych Yu. G., Mal`ovanyj M. S., Visnyk NLTU Ukrayiny, 2019, 29 (1), 93. DOI: https://doi.org/10.15421/40290114. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesen24.Andriy Masikevych, Mykhailo Kolotylo, Roman Bat, Yuriy Masikevych, Myroslav Malovanyy, Volodymyr Atamaniuk, Kateryna Petrushka: Environmental Problems, 2019, 4 (1), 24
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1099/jmm
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/ep
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.15673/fst.v12i3
dc.relation.urihttps://doi.org/10.15421/40290114
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
dc.rights.holder© Masikevych A., 2019
dc.subjectecological safety
dc.subjectmountain ecosystem
dc.subjectenvironmental indicators
dc.subjectengineering solutions
dc.subjectsustainable development
dc.titleConceptual approach to minimalization of environmental hazard for the Pokutsko-Bukovinian Carpathians
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2019v4n4_Masikevych_A-Conceptual_approach_203-211.pdf
Size:
470.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2019v4n4_Masikevych_A-Conceptual_approach_203-211__COVER.png
Size:
409.2 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.94 KB
Format:
Plain Text
Description: