Geodynamics of formation of the transition zone between the Dnieper-Donets basin and the Donbas foldbelt. Tectonic regimes and kinematic mechanisms of inversion

dc.citation.epage35
dc.citation.issue1(30)
dc.citation.journalTitleГеодинаміка
dc.citation.spage25
dc.contributor.affiliationУкраїнський науково-дослідний інститут природних газів
dc.contributor.affiliationХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна
dc.contributor.affiliationUkrainian Research Institute of Natural Gases
dc.contributor.affiliationKarazin Kharkiv National University
dc.contributor.authorБартащук, Олексій
dc.contributor.authorСуярко, Василь
dc.contributor.authorBartaschuk, Oleksii
dc.contributor.authorSuyarko, Vasyl
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-07-03T07:16:17Z
dc.date.available2023-07-03T07:16:17Z
dc.date.created2021-02-23
dc.date.issued2021-02-23
dc.description.abstractВ статті вивчалися геодинамічні умови та природні механізми тектонічної інверсії Дніпровсько-Донецької западини та Західно-Донецького грабена. Методика. Використовувалася оригінальна методика реконструкції полів тектонічних напруг і деформацій та тектонофізичного аналізу геоструктур. Аналітичну базу досліджень склали новітні матеріали геокартування, чисельного моделювання деформацій південної околиці Східноєвропейської платформи та зіставлення модельних і відновлених полів напруг. Результати. В геодинамічній обстановці інтерференції внутрішньоплитного субмеридіонального колізійного стискання з регіональним горизонтально-зсувним полем напруг інверсійні деформації рифтогенної геоструктури відбувалися у підкидо-насувному та зсувному режимах. Це зумовило значні горизонтальні рухи геомас осадових порід, деформаційну складчастість з утворенням трьох інверсійних поверхів – пізньогерцинського (заальсько-пфальського), ранньоальпійського (ларамійського) та пізньоальпійського (аттичного). В них сформовано структурні ансамблі лускатих тектонічних покривів поперечного витискання геомас від осьової до бортових зон, складчастих покривів поздовжнього насування з боку Донецької складчастої споруди та протяжних лінійних анти- і синформ, простягання осей яких орієнтовано ортогонально до напрямку насування геомас. Спільно вони складають тіло сегменту тектонічного вклинювання геомас, що виділено у складі покривно-складчастої системи тектонічного насування регіонального масштабу. Особливістю тектонічного каркасу сегменту є криволінійність площин магістральних насувів, що його обмежують, та дрібніших насувів оперення, які контролюють складчасті покриви насування. Зміна простягання насувів з північно-західного напрямку на території Західно-Донецького грабена на західний на крайньому південному сході западини обумовлена вторгненням сегменту тектонічного вклинювання. Суттєві горизонтальні переміщення осадових геомас в межах геоблоків зумовили вигинання осей прирозломних анти- та синформ з тенденцією прилаштування осей складок до простягання насувів. Через витискання геомас від зони максимального стискання в осьовій частині грабена у зони геодинамічної тіні в межах Орільської улоговини та бортів грабену, в умовах обмеженого геологічного простору перехідної зони сформувалася Західно-Донецька покривно-складчаста тектонічна область. Наукова новизна. Створено оригінальну структурнокінематичну модель тектонічної інверсії Західно-Донецького грабену. Механізм інверсії, завдяки якому рифтогенна структура зруйнована складчастими деформаціями платформного орогенезу, зумовлений тиском мегаблоку-“тектонічного штампу” Донецької складчастої споруди. Під його впливом у грабені сформувався сегмент тектонічного вклинювання, який діагностовано ороклином поперечного висування підсувного типу. Тіло ороклину утворюють ешелоновані, кулісно зчленовані ансамблі антиклінальних підкидо-складок, синкліналей та лускатих покривів насування. У форланді ороклину висування утворилися геодинамічні смуги нагнітання, де сформувалися складчасті зони витискання геомас, які складаються з кулісно зчленованих підкидо-антикліналей. У вершині ороклину, на закінченнях динамічно спряжених магістральних насувів, сформоване передове тектонічне віяло стискання. В тилу тектонічного ороклину, в хінтерланді покривно-складчастої системи на корінні складчастих покривів насування утворені тектонічні сутури. Практична значущість. Розробка структурно-кінематичної моделі тектонічної інверсії ЗахідноДонецького грабену дасть змогу удосконалити геодинамічну модель тектонічної інверсії ДніпровськоДонецького палеорифту, на підставі чого коригуватимуться регіональні схеми тектонічного та нафтогазогеологічного районування.
dc.description.abstractThe article studies the tectonic conditions and natural mechanisms of tectonic inversion of the Dnieper-Donets Basin and the Western Donets Graben. Method. The research uses the original method of reconstruction of fields of tectonic stresses and deformations. It also makes tectonophysical analysis of geostructures was used. The analytical base of the research consisted of the latest materials of geo-mapping, numerical modeling of deformations of the southern edge of the Eastern European platform and comparison of model and reconstructed stress fields. Results. In the geodynamic environment of the interference of the intraplate submeridional collision compression with the regional strike-slip stress field, the inversion deformations of the rift-like geostructure took place in the uplift-thrust and strike-slip modes. This led to significant horizontal movements of geomass of sedimentary rocks, deformation folding with the formation of three inversion floors – Late Hercynian (Saal-Pfalz), Early Alpine (Laramian) and Late Alpine (Attic). They formed structural ensembles of scaly tectonic covers of transverse displacement of geomass a from axial to onboard zones, folded covers of longitudinal approach from the Donbas Foldbelt and long linear anti- and synforms, the axes of which are oriented orthogonally to the direction of geomass advancement. Together they form the body of the Segment of Tectonic Wedging of geomass, which is distinguished as part of the Cover-Folded System of Tectonic Thrusting of regional scale. A feature of the tectonic framework of the Segment is the curvature of the planes of the main thrusts, which limit it, and smaller plumage thrusts, which control the folded covers of the thrust. It is associated with a change in the extension of the thrusts from the north-west in the territory of the Western Donets Graben to the western direction in the extreme south-east of the Basin. Significant horizontal displacements of sedimentary geomas within geoblocks have led to the bending of the axes of near-fracture antiand synforms with a tendency to adjust the axes of the folds to the extension of the thrusts. Due to the displacement of geomas from the zones of maximum compression in the axial part of the Graben to the zones of geodynamic shadow – in the direction of the Oryl depression and Graben boards, the West Donets Cover-Folded Tectonic Region was formed within the transition zone. Scientific novelty. The study completed an original kinematic model of tectonic inversion of the Western Donets Graben was completed. The mechanism of inversion, due to which the riftogenic structure is completely destroyed by folded deformations of platform orogeneses, is caused by the pressure of the “tectonic stamp” of the Donbas Foldbelt. Under its influence, a segment of tectonic wedge was formed in the Graben, which was diagnosed with oroclin of transverse extension of the sliding type. The body of the Oroclin is formed by echeloned, rock-articulated ensembles of anticlinal uplift -folds, synclines and scaly plates–covers of pushing. A geodynamic injection band was formed in the foreland of the Tectonic Orocline extension, where folded zones of geomas displacement were formed, which consist of coulisse articulated uplift anticlines. At the top of the Orocline, at the ends of dynamically conjugate main thrusts, an advanced tectonic compression fan is formed. In the rear of the Oroclin – hinterland are tectonic sutures – the roots of the folding covers of the approach. Practical significance. Development of a structural-kinematic model of tectonic inversion of the Western Donets Graben will allow to improve the geodynamic model of tectonic inversion of the Dnieper–Donets paleorift, on the basis of which regional schemes of tectonic and oil-gas-geological zoning will be adjusted.
dc.format.extent25-35
dc.format.pages11
dc.identifier.citationBartaschuk O. Geodynamics of formation of the transition zone between the Dnieper-Donets basin and the Donbas foldbelt. Tectonic regimes and kinematic mechanisms of inversion / Oleksii Bartaschuk, Vasyl Suyarko // Geodynamics. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — No 1(30). — P. 25–35.
dc.identifier.citationenBartaschuk O. Geodynamics of formation of the transition zone between the Dnieper-Donets basin and the Donbas foldbelt. Tectonic regimes and kinematic mechanisms of inversion / Oleksii Bartaschuk, Vasyl Suyarko // Geodynamics. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — No 1(30). — P. 25–35.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/jgd2021.01.025
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59344
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГеодинаміка, 1(30), 2021
dc.relation.ispartofGeodynamics, 1(30), 2021
dc.relation.referencesBartashchuk, O. V. (2021). Geodynamic conditions of
dc.relation.referencesoil and gas potential of the Dnieper-Donets paleorift. Institute of Geological Sciences. National
dc.relation.referencesAcademy of Sciences of Ukrainian. Kyiv. 36 s. (in
dc.relation.referencesUkrainian).
dc.relation.referencesBartashchuk O. V., Suyarko V. G. (2020) Geodynamics
dc.relation.referencesof formation of the transition zone between the
dc.relation.referencesDnieper-Donets depression and the Donetsk
dc.relation.referencesfoldbelt. Tectonic style of inversion deformations.
dc.relation.referencesGeodynamics, 2 (29), 51–65. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesBartashchuk, O. V. (2019). Evolution of the stressstrain state of the crust of the Dnieper-Donets
dc.relation.referencespaleorift in the Phanerozoic. Reports of NASU, 3, 62–71 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesBartashchuk O. V., & Suyarko V. G. (2019). Horizontal
dc.relation.referencesdisplacements of geomassages in continental
dc.relation.referencesrifting geostructures (on the example of the
dc.relation.referencesDnieper-Donets paleorift). Part 2. Structural
dc.relation.referencesparagenesis of shear deformation of the sedimentary
dc.relation.referencescover. Bull. of V. N. Karazin Kharkiv National
dc.relation.referencesUniversity. Series “Geology. Geography. Ecology”,50, 27– 41. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesGeological history of the territory of Ukraine.
dc.relation.referencesPaleozoic. Otv. Ed. P. Tsegelnyuk. Kiev: Naukova
dc.relation.referencesDumka, 1993, 199. (in Russian).
dc.relation.referencesGonchar, V. V. (2019). Tectonic inversion of the
dc.relation.referencesDnieper-Donets depression and Donbass (models
dc.relation.referencesand reconstructions). Geophys. Journal, 41(5), 4786. (in Russian).
dc.relation.referencesGoryainov, S. V., & Sklyarenko, Yu. I. (2017).
dc.relation.referencesForecast of lithological traps of the south-east of
dc.relation.referencesthe DDZ within the licensed areas of “Shebelinkagazvydobuvannia”. Part 1. Creation of a
dc.relation.referencesstructural-geological basis: report on research
dc.relation.references(final): No. 100 SHGV 2017-2017 (No. 34.521 / 2017–2017). Ukr. Science. dosl. Inst. of Natural
dc.relation.referencesGases. Kharkiv, 203 p. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesDudnik, V. A., & Korchemagin, V. A., (2004).
dc.relation.referencesCimmerian stress field within the OlkhovatskoVolyntsev anticline of Donbas, its connection with
dc.relation.referencesdiscontinuous structures and magmatism. Geophys.
dc.relation.referencesJournal, 26(4), 75–84. (in Russian).
dc.relation.referencesIstomin, A. N. (1996). Geodynamic model of formation
dc.relation.referencesof the Donetsk folded construction on the basis of
dc.relation.referencesideas of tectonics of lithosphere plates in
dc.relation.referencesconnection with an estimation of prospects of oil
dc.relation.referencesand gas carrying capacity. Proceding of Scientific
dc.relation.referencesand Practical Conference. Oil and Gas of Ukraine – 96, 1, 176–180. (in Russian).
dc.relation.referencesKazmin, V. G., Tikhonova, N. F. (2005). Early
dc.relation.referencesMesozoic marginal seas in Black Sea – Caucasus
dc.relation.referencesregion: Paleotectonic reconstructions. Geotectonics, 39 (5), 349–363. (in Russian).
dc.relation.referencesKhain, V. (1976). Regional geotectonics. ExtraAlpine Europe and Western Asia. Moscow, Nedra, 185–205. (in Russian).
dc.relation.referencesKopp, M. L (1991). The problem of space for
dc.relation.referencesdeformations arising in the shear stress field (on
dc.relation.referencesthe example of the Mediterranean-Himalayan
dc.relation.referencesorogenic belt). Strike-slip tectonic disturbances
dc.relation.referencesand their role in the formation of minerals.
dc.relation.referencesMoscow, “Nauka” Publ., 75–85. (in Russian).
dc.relation.referencesKopp, M. L., Korchemagin, V. A. (2010). Cenozoic
dc.relation.referencesstress and deformation fields of Donbas and their
dc.relation.referencesprobable sources. Geodynamics, 1 (9), 17–48. (in Russian).
dc.relation.referencesKopp, M., Kolesnichenko, A., Mostryukov, A.,
dc.relation.referencesVasilev, N. (2017). Reconstruction of Cenozoic
dc.relation.referencesstress and deformations in the eastern East European platform with its regional and practical application. Geodynamics, (23), 46–67. (in Russian).
dc.relation.referencesKorchemagin, V. A., Ryaboshtan, Yu. S. (1987).
dc.relation.referencesTectonics and stress fields of Donbas. Fields of
dc.relation.referencesstresses and strains in the earth's crust. Moscow,
dc.relation.referencesNauka, 167–170. (in Russian).
dc.relation.referencesKorchemagin, V. A., Emets, V. S. (1987). Peculiarities of the development of the tectonic structure and stress field of Donbas and the Eastern
dc.relation.referencesAzov region. Geotectonics, 3, 49–55. (in Russian).
dc.relation.referencesLeonov, M. G. (2012). Within-plate zones of concentrated deformation: Tectonic structure and evolution. Geotectonics, 46 (6), 389–411. (in Russian).
dc.relation.referencesLukinov, V. V., Pimonenko, L. I (2008). Tectonics of
dc.relation.referencesmethane coal deposits of Donbass. Kyiv, Naukova
dc.relation.referencesdumka. (in Russian).
dc.relation.referencesMaidanovich, I. A., Radziwill, A. Ya. (1984). Features
dc.relation.referencesof tectonics of coal basins of Ukraine. Kyiv,
dc.relation.referencesNauk. Dumka, 120 p. (in Russian).
dc.relation.referencesMeijers, M. J., Hamers, M. F., van Hinsbergen, D. J.,
dc.relation.referencesvan der Meer, D. G., Kitchka, A., Langereis, C. G.,
dc.relation.references& Stephenson, R. A. (2010). New late
dc.relation.referencesPaleozoic paleopoles from the Donbas Foldbelt
dc.relation.references(Ukraine): Implications for the Pangea A vs. B
dc.relation.referencescontroversy. Earth and Planetary Science Letters, 297 (1–2), 18–33.
dc.relation.referencesMikhalev, A. K., Borodulin, М. I. (1976). On the deep
dc.relation.referencesstructure of the Donets basin in the light of
dc.relation.referencesmodern geophysical data. Geotectonics, 4, 39-54.
dc.relation.references(in Russian).
dc.relation.referencesMilanovsky, E. E., Nikishin, А. М. (1991). Models of
dc.relation.referencesdeformation character during compression of
dc.relation.referencescontinental rifting deflections. Riftogens and
dc.relation.referencesminerals. Moscow, Nauka, 3–15. (in Russian).
dc.relation.referencesMoody D.D., Hill ML. (1960). Shear tectonics.
dc.relation.referencesQuestions of modern foreign tectonics. Moscow,
dc.relation.referencesMir, p. 265–333. (in Russian).
dc.relation.referencesNatal’in, B. A. & Sengor, A. M. C. (2005). Late
dc.relation.referencesPaleozoic to Triassic evolution of the Turan and
dc.relation.referencesScythian platforms: the prehistory Paleo-Thethian
dc.relation.referencesclosure. Tectonophisics, 404 (3–4), 175–202.
dc.relation.referenceshttps://doi.org/10.1016/j.tecto.2005.04.011.
dc.relation.referencesStampfli, G. M., & Borel, G. D. (2002) A plate
dc.relation.referencestectonic model for the Paleozoic and Mezozoic
dc.relation.referencesconstrained by dynamic plate boundares and
dc.relation.referencesrestored synthetic ocean izochrons. Earth and
dc.relation.referencesPlanetary ScienceLetters, 196(1-2), 17–33.
dc.relation.referenceshttps://doi.org/10.1016/S0012-821X(01)00588-X.
dc.relation.referencesStovba, S. (2008). Geodynamic evolution of the
dc.relation.referencesDnieper-Donets basin and Donbass. Research
dc.relation.referencesInstitute of Oil and Gas Prom. (DP “Naukanaftogaz”), Kiev, 495. (in Russian).
dc.relation.referencesStovba, S., Stephenson R. (2000). Comparative analysis
dc.relation.referencesof the structure and history of the formation of the
dc.relation.referencessoutheastern part of the Dnieper-Donets depression
dc.relation.referencesand the Donets fold structure. Geophysical journal, 22 (4), 37–61. (in Russian).
dc.relation.referencesSylvester, A. G. (1988). Strike-slip faults. Geological
dc.relation.referencesSociety of America Bulletin, 100 (11), 1666-1703.
dc.relation.referencesTurcotte, D. L. (1974). Membrane tectonics. Geophysical Journal International, 36 (1), 33–42.
dc.relation.referencesZonenshain, L., Kuzmin, M., Natapov, L. (1990).
dc.relation.referencesTectonics of lithospheric plates in the territory of
dc.relation.referencesthe USSR. Book 1, Book 2. Moscow: Nedra, 328 p., 334 p. (in Russian).
dc.relation.referencesenBartashchuk, O. V. (2021). Geodynamic conditions of
dc.relation.referencesenoil and gas potential of the Dnieper-Donets paleorift. Institute of Geological Sciences. National
dc.relation.referencesenAcademy of Sciences of Ukrainian. Kyiv. 36 s. (in
dc.relation.referencesenUkrainian).
dc.relation.referencesenBartashchuk O. V., Suyarko V. G. (2020) Geodynamics
dc.relation.referencesenof formation of the transition zone between the
dc.relation.referencesenDnieper-Donets depression and the Donetsk
dc.relation.referencesenfoldbelt. Tectonic style of inversion deformations.
dc.relation.referencesenGeodynamics, 2 (29), 51–65. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenBartashchuk, O. V. (2019). Evolution of the stressstrain state of the crust of the Dnieper-Donets
dc.relation.referencesenpaleorift in the Phanerozoic. Reports of NASU, 3, 62–71 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenBartashchuk O. V., & Suyarko V. G. (2019). Horizontal
dc.relation.referencesendisplacements of geomassages in continental
dc.relation.referencesenrifting geostructures (on the example of the
dc.relation.referencesenDnieper-Donets paleorift). Part 2. Structural
dc.relation.referencesenparagenesis of shear deformation of the sedimentary
dc.relation.referencesencover. Bull. of V. N. Karazin Kharkiv National
dc.relation.referencesenUniversity. Series "Geology. Geography. Ecology",50, 27– 41. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenGeological history of the territory of Ukraine.
dc.relation.referencesenPaleozoic. Otv. Ed. P. Tsegelnyuk. Kiev: Naukova
dc.relation.referencesenDumka, 1993, 199. (in Russian).
dc.relation.referencesenGonchar, V. V. (2019). Tectonic inversion of the
dc.relation.referencesenDnieper-Donets depression and Donbass (models
dc.relation.referencesenand reconstructions). Geophys. Journal, 41(5), 4786. (in Russian).
dc.relation.referencesenGoryainov, S. V., & Sklyarenko, Yu. I. (2017).
dc.relation.referencesenForecast of lithological traps of the south-east of
dc.relation.referencesenthe DDZ within the licensed areas of "Shebelinkagazvydobuvannia". Part 1. Creation of a
dc.relation.referencesenstructural-geological basis: report on research
dc.relation.referencesen(final): No. 100 SHGV 2017-2017 (No. 34.521, 2017–2017). Ukr. Science. dosl. Inst. of Natural
dc.relation.referencesenGases. Kharkiv, 203 p. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenDudnik, V. A., & Korchemagin, V. A., (2004).
dc.relation.referencesenCimmerian stress field within the OlkhovatskoVolyntsev anticline of Donbas, its connection with
dc.relation.referencesendiscontinuous structures and magmatism. Geophys.
dc.relation.referencesenJournal, 26(4), 75–84. (in Russian).
dc.relation.referencesenIstomin, A. N. (1996). Geodynamic model of formation
dc.relation.referencesenof the Donetsk folded construction on the basis of
dc.relation.referencesenideas of tectonics of lithosphere plates in
dc.relation.referencesenconnection with an estimation of prospects of oil
dc.relation.referencesenand gas carrying capacity. Proceding of Scientific
dc.relation.referencesenand Practical Conference. Oil and Gas of Ukraine – 96, 1, 176–180. (in Russian).
dc.relation.referencesenKazmin, V. G., Tikhonova, N. F. (2005). Early
dc.relation.referencesenMesozoic marginal seas in Black Sea – Caucasus
dc.relation.referencesenregion: Paleotectonic reconstructions. Geotectonics, 39 (5), 349–363. (in Russian).
dc.relation.referencesenKhain, V. (1976). Regional geotectonics. ExtraAlpine Europe and Western Asia. Moscow, Nedra, 185–205. (in Russian).
dc.relation.referencesenKopp, M. L (1991). The problem of space for
dc.relation.referencesendeformations arising in the shear stress field (on
dc.relation.referencesenthe example of the Mediterranean-Himalayan
dc.relation.referencesenorogenic belt). Strike-slip tectonic disturbances
dc.relation.referencesenand their role in the formation of minerals.
dc.relation.referencesenMoscow, "Nauka" Publ., 75–85. (in Russian).
dc.relation.referencesenKopp, M. L., Korchemagin, V. A. (2010). Cenozoic
dc.relation.referencesenstress and deformation fields of Donbas and their
dc.relation.referencesenprobable sources. Geodynamics, 1 (9), 17–48. (in Russian).
dc.relation.referencesenKopp, M., Kolesnichenko, A., Mostryukov, A.,
dc.relation.referencesenVasilev, N. (2017). Reconstruction of Cenozoic
dc.relation.referencesenstress and deformations in the eastern East European platform with its regional and practical application. Geodynamics, (23), 46–67. (in Russian).
dc.relation.referencesenKorchemagin, V. A., Ryaboshtan, Yu. S. (1987).
dc.relation.referencesenTectonics and stress fields of Donbas. Fields of
dc.relation.referencesenstresses and strains in the earth's crust. Moscow,
dc.relation.referencesenNauka, 167–170. (in Russian).
dc.relation.referencesenKorchemagin, V. A., Emets, V. S. (1987). Peculiarities of the development of the tectonic structure and stress field of Donbas and the Eastern
dc.relation.referencesenAzov region. Geotectonics, 3, 49–55. (in Russian).
dc.relation.referencesenLeonov, M. G. (2012). Within-plate zones of concentrated deformation: Tectonic structure and evolution. Geotectonics, 46 (6), 389–411. (in Russian).
dc.relation.referencesenLukinov, V. V., Pimonenko, L. I (2008). Tectonics of
dc.relation.referencesenmethane coal deposits of Donbass. Kyiv, Naukova
dc.relation.referencesendumka. (in Russian).
dc.relation.referencesenMaidanovich, I. A., Radziwill, A. Ya. (1984). Features
dc.relation.referencesenof tectonics of coal basins of Ukraine. Kyiv,
dc.relation.referencesenNauk. Dumka, 120 p. (in Russian).
dc.relation.referencesenMeijers, M. J., Hamers, M. F., van Hinsbergen, D. J.,
dc.relation.referencesenvan der Meer, D. G., Kitchka, A., Langereis, C. G.,
dc.relation.referencesen& Stephenson, R. A. (2010). New late
dc.relation.referencesenPaleozoic paleopoles from the Donbas Foldbelt
dc.relation.referencesen(Ukraine): Implications for the Pangea A vs. B
dc.relation.referencesencontroversy. Earth and Planetary Science Letters, 297 (1–2), 18–33.
dc.relation.referencesenMikhalev, A. K., Borodulin, M. I. (1976). On the deep
dc.relation.referencesenstructure of the Donets basin in the light of
dc.relation.referencesenmodern geophysical data. Geotectonics, 4, 39-54.
dc.relation.referencesen(in Russian).
dc.relation.referencesenMilanovsky, E. E., Nikishin, A. M. (1991). Models of
dc.relation.referencesendeformation character during compression of
dc.relation.referencesencontinental rifting deflections. Riftogens and
dc.relation.referencesenminerals. Moscow, Nauka, 3–15. (in Russian).
dc.relation.referencesenMoody D.D., Hill ML. (1960). Shear tectonics.
dc.relation.referencesenQuestions of modern foreign tectonics. Moscow,
dc.relation.referencesenMir, p. 265–333. (in Russian).
dc.relation.referencesenNatal’in, B. A. & Sengor, A. M. C. (2005). Late
dc.relation.referencesenPaleozoic to Triassic evolution of the Turan and
dc.relation.referencesenScythian platforms: the prehistory Paleo-Thethian
dc.relation.referencesenclosure. Tectonophisics, 404 (3–4), 175–202.
dc.relation.referencesenhttps://doi.org/10.1016/j.tecto.2005.04.011.
dc.relation.referencesenStampfli, G. M., & Borel, G. D. (2002) A plate
dc.relation.referencesentectonic model for the Paleozoic and Mezozoic
dc.relation.referencesenconstrained by dynamic plate boundares and
dc.relation.referencesenrestored synthetic ocean izochrons. Earth and
dc.relation.referencesenPlanetary ScienceLetters, 196(1-2), 17–33.
dc.relation.referencesenhttps://doi.org/10.1016/S0012-821X(01)00588-X.
dc.relation.referencesenStovba, S. (2008). Geodynamic evolution of the
dc.relation.referencesenDnieper-Donets basin and Donbass. Research
dc.relation.referencesenInstitute of Oil and Gas Prom. (DP "Naukanaftogaz"), Kiev, 495. (in Russian).
dc.relation.referencesenStovba, S., Stephenson R. (2000). Comparative analysis
dc.relation.referencesenof the structure and history of the formation of the
dc.relation.referencesensoutheastern part of the Dnieper-Donets depression
dc.relation.referencesenand the Donets fold structure. Geophysical journal, 22 (4), 37–61. (in Russian).
dc.relation.referencesenSylvester, A. G. (1988). Strike-slip faults. Geological
dc.relation.referencesenSociety of America Bulletin, 100 (11), 1666-1703.
dc.relation.referencesenTurcotte, D. L. (1974). Membrane tectonics. Geophysical Journal International, 36 (1), 33–42.
dc.relation.referencesenZonenshain, L., Kuzmin, M., Natapov, L. (1990).
dc.relation.referencesenTectonics of lithospheric plates in the territory of
dc.relation.referencesenthe USSR. Book 1, Book 2. Moscow: Nedra, 328 p., 334 p. (in Russian).
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.tecto.2005.04.011
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/S0012-821X(01)00588-X
dc.rights.holder© Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2021
dc.rights.holder© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2021
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2021
dc.rights.holder© Bartashchuk Oleksii, Suyarko Vasyl
dc.subjectДніпровсько-Донецький палеорифт
dc.subjectДніпровсько–Донецька западина
dc.subjectЗахідно-Донецький грабен
dc.subjectтектонічна інверсія
dc.subjectкінематичний механізм
dc.subjectмегаблок-тектонічний штамп
dc.subjectороклин поперечного висування
dc.subjectпередове тектонічне віяло стискання
dc.subjectгеодинамічні зони витискання та нагнітання геомас
dc.subjectDnieper-Donets paleorift
dc.subjectDnieper-Donets Basin
dc.subjectWesern-Donets Graben
dc.subjecttectonic inversion
dc.subjectkinematic mechanism
dc.subjectmegablock- tectonic stamp
dc.subjectorocline of transverse extension
dc.subjectadvanced tectonic compression fan
dc.subjectgeodynamic compression zones
dc.subject.udc551.24.548
dc.subject.udc242.7
dc.subject.udc248 (477)
dc.titleGeodynamics of formation of the transition zone between the Dnieper-Donets basin and the Donbas foldbelt. Tectonic regimes and kinematic mechanisms of inversion
dc.title.alternativeГеодинаміка формування перехідної зони між Дніпровсько-Донецькою западиною і Донецькою складчастою спорудою. Тектонічні режими і кінематичні механізми інверсії
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2021n1_30__Bartaschuk_O-Geodynamics_of_formation_25-35.pdf
Size:
944.22 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2021n1_30__Bartaschuk_O-Geodynamics_of_formation_25-35__COVER.png
Size:
554.75 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.82 KB
Format:
Plain Text
Description: