Управлінські рішення у клінічній лабораторній діагностиці

Abstract

Сучасна медицина, на жаль, не позбавлена помилок. Тому існує ймовірність непередбачуваних ускладнень, встановлення неправильного діагнозу, як наслідок – некоректного лікування. Розв’язуючи різні медичні завдання (збирання інформації щодо хворого, діагностика, вибір тактики рішення), лікар стикається із проблемою прийняття рішень, до того ж постійно зростають вимоги до точності діагнозу і його достовірності, інакше кажучи, до його істинності. Науковий підхід є основним інструментом у процесі пошуку істини, і, отже, під час прийняття рішень. Відповідно до сучасної моделі прийняття клінічного рішення компетентність лікаря визначається знанням механізмів захворювань і клінічним досвідом, умінням оцінювати і використовувати у практиці наукову інформацію. Клінічна лабораторна діагностика – це особлива індустрія надання медичних послуг. На результатах лабораторного обстеження пацієнта ґрунтується близько 80% інформації, необхідної клініцисту для підтвердження чи встановлення діагнозу. Стратегія розвитку клінічної лабораторної діагностики повинна підпорядковуватися загальній концепції розвитку охорони здоров’я та її діагностичній доктрині. Йдеться про послідовну структуризацію високотехнологічного виробництва, що охоплює клінічно й економічно обґрунтовані дії з відповідними організаційними рішеннями, штатним і матеріальним оснащенням, уніфікованою документацією. Управлінські рішення в медицині можуть істотно впливати і на загальний фінансовий стан медичного закладу, результати показників лікувально-профілактичного процесу, і на життя багатьох пацієнтів та працівників. Управлінська робота обов’язково пов’язана з прийняттям рішень, адже це вибір певної дії із безлічі можливих варіантів. Необхідність прийняття рішень є обов’язком у діяльності менеджера з управління організацією, починаючи від формулювання цілей і завершуючи їх досягненням.
Unfortunately, modern medicine, unfortunately, is not without errors. Therefore there exists a probability of unpredictable complications, establishment of an incorrect diagnosis, and in consequence and improper treatment. When dealing with various medical problems (collecting information about the patient, diagnosis, choice of solution tactics), the doctor faces the problem of decision - making. At the same time, the requirements for the accuracy of the diagnosis and its reliability are constantly increasing. The scientific approach is the main tool in the process of finding the truth, and, consequently, in the decision making process. According to the modern model of clinical decision making, the competence of the physician is determined by knowledge of the mechanisms of diseases and clinical experience, the ability to evaluate and use scientific information in practice. Clinical laboratory diagnostics is a special industry of providing medical services. The results of the laboratory examination of the patient are based on about 80 % of the information of the necessary clinician to confirm or establish a diagnosis. The strategy for the development of clinical laboratory diagnosis should be subordinated to the general concept of health care development and its diagnostic doctrine. It is about the consistent structuring of high - tech production, which includes clinically and economically sound actions with appropriate organizational solutions, staffing and material equipment, and unified documentation. Management decisions in medicine can have a significant impact on both the overall financial health of a medical institution, the results of the indicators of the treatment prophylaxis, and the lives of many people who work there and receive assistance. Management work is necessarily linked to decision-making, because it is the choice of a particular action from the set of possible options. The need for decision-making is the responsibility of the management of the organization management, from the formulation of goals and to their achievement.

Description

Keywords

охорона здоров’я, ризик, діагностика, підтримка і реалізація рішень, Healthcare, Risk, Diagnostics, Support and implementation of solutions

Citation

Сидорко І. І. Управлінські рішення у клінічній лабораторній діагностиці / І. І. Сидорко, Р. І. Байцар, С. В. Шавлач // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 80. — № 2. — С. 16–22.