Формування культури читання в аспекті збереження матеріальних носіїв інформації

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Читання розглядається як комплекс навиків роботи з книгою, етична поведінка у бібліотечному просторі, дослідницьке розпізнавання архітектоніки тексту, ідентифікація культури створення книги. Порівнюється з пасивним сприйняттям комп’ютерної інформації, що веде до падіння читацької культури. Обговорюються особливості використання інформації з різних носіїв та існуючі обмеження досліджень матеріальних об’єктів за допомогою інтернет-ресурсів. The culture of reading is analyzed as complex of working with the book skills, ethical behavior in the library space, research recognition of the architectonics of the text, identification the books creating culture. Compared with passive perception of computer information, that decreases the reading culture. We discuss the ability to read information from various carriers and imperfections of studying material objects with the Internet resource. Kulturę czytelnictwa rozpatruje się jako zespół nawyków pracy z książką, zachowanie etyczne w przestrzeni bibliotecznej, jako pole badania w kierunku rozpoznawania architektoniki tekstu, identyfikację kultury powstawania książki, porównanie do pasywnego odbioru informacji komputerowej, który prowadzi do upadku kultury czytelniczej. Omawia się cechy charakterystyczne wykorzystania informacji z różnych nośników oraz istniejące ograniczenia w badaniach obiektów materialnych przy pomocy zasobów Internetu.

Description

Keywords

культура читання, матеріальний носій, інформаційна культура, книжкові пам’ятки, фізичний стан документа, culture of reading, material carrier, information culture, book memorials, physical state of the document, kultura czytelnictwa, nośnik materialny, kultura informacyjna, zabytkowe książki, stan fizyczny dokumentu

Citation

Льода Л. Формування культури читання в аспекті збереження матеріальних носіїв інформації / Любов Льода, Леся Дзендзелюк // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 354–366. – Бібліографія.