Управління системою охорони здоров’я України на сучасному етапі її реформування

Abstract

Проведено аналіз експерименту зі створення моделі управління інтегрованим медичним комплексом адміністративної території. Висвітлено основні принципи, закладені в розвиток моделі керованої медико-соціальної допомоги на засадах сімейної медицини з оплатою за обсягом роботи. Досліджено механізм перерозподілу функцій між амбулаторіями сімейної медицини (АСМ), медико-соціальними закладами, госпітальною і спеціалізованою амбулаторною допомогою. Показано, що для успішного, гнучкого управління обсягами медичної та соціальної допомоги та їх фінансового забезпечення необхідно створити довідники госпітальних, діагностичних і амбулаторних медичних й соціальних послуг. Встановлено важливість формування потужної інформаційної системи, яка на основі медичної бази даних АСМ і центральної бази даних соціальних служб й центральних районних лікарень сформує корпоративну медичну мережу і, так, внесе до бази даних все населення. На основі виконаних досліджень виявлено, що використання сучасних управ- лінських і комп’ютерних технологій дає змогу істотно покращити діяльність щодо ресурсного забезпечення і кожного лікувально-профілактичного закладу, і систем охорони здоров’я загалом. Особливої уваги заслуговує логістичний підхід в організації і управлінні системою охорони здоров’я, за яким можна оптимізувати графік ресурсного забезпечення різних структурних підрозділів медичного закладу, знизити рівень запасів виробів медичного призначення з обмеженим терміном зберігання, прискорити оборотність вкладеного капіталу. А, отже, знизити собівартість медичних послуг і покращити задоволення потреб пацієнтів у медичному і соціальному обслуговуванні. Водночас така система потребує відповідної організації автоматизованої системи моніторингу медичних виробів, яка сприятиме реалізації принципу стандартизації у процесі ресурсозбереження. Це підвищить медичну й економічну ефективність усієї системи охорони здоров’я.
There was conducted analysis of experiment of creation the model of management of the integrated medical complex in administrative unite. The main principles on which were founded the model of guided medical and social care were revealed on the basis of family medicine with payment due to the volume of performed work. The mechanism of redistribution of functions between the family medicine ambulatories (FМA), medical and social centres, hospitals and specialized ambulatory care was investigated. In the article it is shown that for the successful flexible management of big volume of medical and social care and their financial providing it needs to elaborate different directories and catalogues. It is important to create modern powerful informative system that can form corporate medical network based on medical databases of FМA and central databases of these social services and central database of central regional hospitals. Thats how it will include all information about medical date of inhabitans. Using of modern management and computer technologies allows substantial improve of the resource providing in every hospital and all health care system. Special attention deserves logistic approach of organization and management of health care system because it allows to optimize the schedual of the resource providing of different structural subdivisions of hospitals, to decrease the level of supplies of the medical products with a restricted expiration date, to speed up turnover of the invested capital. So it will give as opportunity to reduce the cost of medical services and increase fulfilling of needs of patients in medical and social care. This system requires an appropriate organization of CAS of monitoring of medical products. It will promote medical and economical efficiency of health care system.

Description

Keywords

державне управління, система охорони здоров’я, медичні й соціальні послуги, реформування медичної системи, логістичний підхід, public administration, health care system, medical and social services, reformations of the medical system, logistic approach

Citation

Мамчин М. М. Управління системою охорони здоров’я України на сучасному етапі її реформування / М. М. Мамчин, М. М. Колядич, І. І. Фуртак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 4. — С. 104–111.