Актуальні проблеми інтеграції фінансового ринку України у світовий ринок

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Описано прояви процесів глобалізації на світовому фінансовому ринку та розглянуто можливості та загрози їх впливу на фінансовий ринок України. Кожна із проблем підкріплена конкретними показниками діяльності вітчизняного фінансового ринку протягом 2008–2014 рр. Шляхом розрахунку середніх геометричних величин досліджено динаміку основних показників розвитку банківського сектору, страхового ринку та недержавного пенсійного забезпечення. Охарактеризовано сучасну практику функціонування страхових компаній на фінансовому ринку як інвесторів. Систематизовано проблеми, які гальмують інтегрування фінансового ринку України у світовий. Особлива увага приділена тенденціям розвитку фондового ринку. Визначено особливості здійснення в Україні операцій з похідними цінними паперами. Розглянуто проблеми, що виникають в результаті неконтрольованого обігу цінних паперів, зокрема, в результаті активного інвестування в них банківськими установами. Описано можливі варіанти удосконалення роботи фондового ринку України та розвитку фінансових кластерів, зокрема, механізми їх організації та переваги для реального сектору економіки через залучення додаткових обсягів інвестицій та розвиток трансферу технологій, здійснення фінансового лізингу. Визначено міста, у яких найкраще реалізовувати пілотні проекти щодо розвитку як національних, так і транскордонних фінансових кластерів. Запропоновано заходи для подолання наявних на фінансовому ринку проблем з погляду можливостей його міжнародного конкурентного зростання. The article describes the manifestations of globalization processes on the world financial markets and considers the opportunities and threats of their impact on the financial market of Ukraine. The problems of modern financial market of Ukraine, in particular, its discrete and disproportionate nature, the lack of effective legislation regarding prudential supervision and regulation systems of non-banking financial sector, the devaluation of the national currency, accelerating inflation processes, the deterioration of quality of bank’s loan portfolios caused by the negative impact of the military-political crisis, are highlighted. Each of the discussed problems is backed by concrete indicators of financial market of Ukraine during the 2008- 2014. By calculating the average geometric quantities the dynamics of the main indicators of development of the banking sector (total assets, loans, capital, liabilities of banks, the result of the activity), the insurance market (gross premiums, gross insurance premiums, paid for reinsurance, total assets of insurers, the volume of formed insurance reserves) and the nonstate pension provision (total value of assets of private pension funds, total contributions from individuals, entrepreneurs, legal entities, pension payments, the amount of investment income, expenses reimbursed at the expense of pension assets) in Ukraine during 2008-2014 are investigated. The modern practices of the insurance companies in terms of their participation in the financial market as investors are characterized. The special attention is paid to the problems of the functioning of the stock market, as an institution, which is the least developed. The problems that hinder integration of the financial market of Ukraine in the global financial market are systematized. The peculiarities of operations with derivative securities in Ukraine are depicted. The problems resulting from uncontrolled circulation of securities in particular, as a result of active investment banking institutions, are reviewed. The possible options of improvement of the Ukraine’s stock market performance and the development of financial clusters, in particular, the mechanisms of their organization and benefit from their development to the real economy through the attraction of additional volumes of investments and development of technology transfer, the implementation of financial leasing, are described. The cities which are the best to implement pilot projects for the development of both national and cross-border financial clusters are defined. Taking into account the world’s best practices benefits of industrial and financial groups for the growth of the real sector of Ukraine’s economy and financial market development are defined. The measures to overcome the existing financial market issues from the point of view of possibilities of its international competitive growth are proposed.

Description

Keywords

фінансовий ринок, фінансова глобалізація, фондова біржа, фінансовий кластер, financial market, financial globalization, stock exchange, financial cluster

Citation

Кондрат І. Ю. Актуальні проблеми інтеграції фінансового ринку України у світовий ринок / І. Ю. Кондрат, Ю. Р. Сокіл // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. – 2015. – № 835. – С. 281–289. – Бібліографія: 16 назв.