Інформаційна війна як сучасне глобалізаційне явище

Date

2020-02-24

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Розглянуто прояв соціально-правової природи в такому новітньому глобалізаційному явищі, як інформаційна війна. Доведено, що маніпулювання інформацією через психологічний вплив на опонента давно був засобом ведення війни. Вказано, що особливістю інформаційної війни є не тільки те, що вплив здійснюється з використанням новітніх засобів, а й те, що це непідконтрольний ресурс, який дуже слабо піддається правовій регламентації, тому активно застосовує неправдиву, перекручену інформацію як засіб маніпуляції свідомістю. Сучасне глобалізоване суспільство трансформує роль держави, державної влади, системи державної оборони у військовому конфлікті. Держава за правилами міжнародного права володіє суверенітетом, що означає: держава є остаточним арбітром, упорядкувачем суспільних відносин у межах свого географічного кордону. Сьогодні держави втрачають основні ознаки державності у вигляді географічних кордонів та розмиваютья поняття суверенітету.
The article deals with the manifestation of socio-legal nature in such a recent globalization phenomenon as the information war. It has been proven that manipulating information through psychological influence on an opponent has historically been a means of warfare. It is pointed out that the peculiarity of the information war is not only that the influence is exercised through the use of the latest means, but also that it is an uncontrolled resource that is very weakly regulated, and therefore actively uses false, distorted information as a means of manipulation of consciousness. Today’s globalized society is transforming the role of the state, state power, and state defense systems in military conflict. The state under the rules of international law has sovereignty, which means that the state is the final arbiter, the organizer of social relations within its geographical boundary. Today, states are losing the main features of statehood in the form of geographical borders and blurring the concept of sovereignty.

Description

Keywords

інформаційна війна, засоби ведення війни, інформаційні ресурси, глобалізація, суверенітет, information war, means of warfare, information resources, globalization, sovereignty

Citation

Жаровська І. Інформаційна війна як сучасне глобалізаційне явище / Ірина Жаровська, Наталія Ортинська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 56–61.