Право на оскарження угоди про визнання винуватості особою, яка не є її учасником

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Звернуто увагу на суперечності норм КПК України, одна із яких надає право на оскарження вироку на підставі угоди лише обвинуваченому та прокурору, а в іншій – йдеться про право на перегляд вироку, що стосується прав, свобод чи інтересів судом вищого рівня будь-якою особою, незалежно від її участі у судовому розгляді. Доведено, що співучасники злочину, кримінальне провадження щодо яких виділено окремо, є суб’єкти права на оскарження вироку на підставі угоди навіть тоді, коли вони не брали участі в її укладенні. Обращено внимание на противоречия норм УПК Украины, одна из которых предоставляет право на обжалование приговора на основании соглашения только обвиняемому и прокурору, а в другой – речь идет о праве на пересмотр приговора, касающегося прав, свобод либо интересов судом высшего уровня любым лицом, независимо от его участия в судебном разбирательстве. Доказано, что соучастники преступления, уголовное производство в отношении которых выделено отдельно, являются субъектами права на обжалование приговора на основании соглашения, даже если они не участвовали в ее заключении. Attention is concentrated on contradiction of norms of Criminal Procedural Code of Ukraine, one of that gives a right of appeal of sentence on the basis of agreement only to the defendant and public prosecutor, and in other - it is marked a right on the revision of sentence, constrained rights, freedoms or interests of cramps of higher level by any person, regardless of her participating in a judicial trial. It is well-proven that companions in a crime, criminal proceeding in relation to that is distinguished separately there are legal subjects on the appeal of sentence on the basis of agreement even then, when they did not participate in its conclusion.

Description

Keywords

суб’єкт права на апеляційне та касаційне оскарження, угоди у кримінальному провадженні, виділення справи, субъект права на апелляционное и кассационное обжалование, соглашения в уголовном производстве, выделение дела, subject of appeal, agreements in criminal proceeding, separation (severance) of cases

Citation

Навроцька В. Право на оскарження угоди про визнання винуватості особою, яка не є її учасником / В. Навроцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 515–521. – Бібліографія: 10 назв.