Національна та інформаційна безпека (актуалізація в сучасних умовах)

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Увага зосереджена на питаннях інформаційної безпеки. Кіберзагрози в глобалізаційному суспільстві є завжди, проте в час певних світових чи державницьких проблем та труднощів їх вплив відчувається особливо гостро. Констатовано, що нині світ зустрівся з новою проблемою – новою хворобою, від якої не має лікування та попередження у вигляді вакцинації. Комплекс заходів, які вживають на державному рівні, зумовлює послаблення державного та недержавного секторів економіки та стосується всіх сфер життєдіяльності як окремої людини, так і держави та міжнародних інституцій. В той же час питання інформаційної безпеки привертається з новою силою, оскільки активізувалися кібератаки різного рівня. За нашим аналізом вони мають вибірковий характер, та спрямовані саме на ті інституції, які особливо задіяні в протидії пандемії. Від початку пандемії COVID-19 ВООЗ зафіксувала різке збільшення кількості кібератак, спрямованих на її співробітників, та афер по електронній пошті, що стосуються громадськості в цілому. У висновках зазначено, що проблема інформаційної безпеки стосується комплексу національних інтересів. Кібератаки активізувалися у час боротьби зі світовою пандемією, що зумовлена поширенням COVID-19 та стосуються як міжнародних інституцій, діяльність яких направлена на спеціалізовану боротьбу з цією кризою, так і на національні державні органи публічної влади. Ці кібератаки проводять не тільки через економічний інтерес, але й з метою поширення панічних настроїв та страху серед населення, підбурювання та інші масові девальвації. Національна державна стратегія та Стратегія кібербезпеки має мати комплексний характер та стосуватися як превентивних заходів, так і заходів відповідальності за протиправні діяння.
The focus is on information security issues. There are always cyber threats in a globalized society, but in times of certain world or state problems and difficulties, their impact is particularly acute. It is stated that the world now is facing a new problem – a new disease whose treatment does not have treatment and prevention in the form of vaccination. The set of measures taken at the state level causes the weakening of the state and non-state sectors of the economy and applies to all spheres of life of both individuals and the state and international institutions. At the same time, the issue of information security is coming back with renewed vigor as cyberattacks of various levels have intensified. According to our analysis, they are selective in nature and are aimed at those institutions that are particularly involved in the pandemic response. Since the launch of the COVID-19 pandemic, WHO has seen a sharp increase in the number of cyberattacks targeted at its employees and e-mail scams affecting the public at large. The conclusions stated that the problem of information security concerns a complex of national interests. Cyberattacks have intensified during the fight against the global pandemic caused by the spread of COVID-19 and affect both international institutions that are dedicated to the specialized fight against this crisis and national public authorities. They have not only economic interest, but also causing panic among the population, incitement, fear and other mass devaluations. National State Strategy and Cybersecurity Strategy must be comprehensive in nature and to address both preventative and criminal liability measures.

Description

Keywords

інформаційна безпека, національна безпека, кібератаки, COVID-19, information security, national security, cyber-attacks, COVID-19

Citation

Жаровська І. Національна та інформаційна безпека (актуалізація в сучасних умовах) / Ірина Жаровська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 56–61.