Національна та інформаційна безпека (актуалізація в сучасних умовах)

dc.citation.epage61
dc.citation.issue3 (27)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage56
dc.citation.volume7
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorЖаровська, Ірина
dc.contributor.authorZharovskaya, Irina
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-05-06T07:45:39Z
dc.date.available2021-05-06T07:45:39Z
dc.date.created2020-03-01
dc.date.issued2020-03-01
dc.description.abstractУвага зосереджена на питаннях інформаційної безпеки. Кіберзагрози в глобалізаційному суспільстві є завжди, проте в час певних світових чи державницьких проблем та труднощів їх вплив відчувається особливо гостро. Констатовано, що нині світ зустрівся з новою проблемою – новою хворобою, від якої не має лікування та попередження у вигляді вакцинації. Комплекс заходів, які вживають на державному рівні, зумовлює послаблення державного та недержавного секторів економіки та стосується всіх сфер життєдіяльності як окремої людини, так і держави та міжнародних інституцій. В той же час питання інформаційної безпеки привертається з новою силою, оскільки активізувалися кібератаки різного рівня. За нашим аналізом вони мають вибірковий характер, та спрямовані саме на ті інституції, які особливо задіяні в протидії пандемії. Від початку пандемії COVID-19 ВООЗ зафіксувала різке збільшення кількості кібератак, спрямованих на її співробітників, та афер по електронній пошті, що стосуються громадськості в цілому. У висновках зазначено, що проблема інформаційної безпеки стосується комплексу національних інтересів. Кібератаки активізувалися у час боротьби зі світовою пандемією, що зумовлена поширенням COVID-19 та стосуються як міжнародних інституцій, діяльність яких направлена на спеціалізовану боротьбу з цією кризою, так і на національні державні органи публічної влади. Ці кібератаки проводять не тільки через економічний інтерес, але й з метою поширення панічних настроїв та страху серед населення, підбурювання та інші масові девальвації. Національна державна стратегія та Стратегія кібербезпеки має мати комплексний характер та стосуватися як превентивних заходів, так і заходів відповідальності за протиправні діяння.
dc.description.abstractThe focus is on information security issues. There are always cyber threats in a globalized society, but in times of certain world or state problems and difficulties, their impact is particularly acute. It is stated that the world now is facing a new problem – a new disease whose treatment does not have treatment and prevention in the form of vaccination. The set of measures taken at the state level causes the weakening of the state and non-state sectors of the economy and applies to all spheres of life of both individuals and the state and international institutions. At the same time, the issue of information security is coming back with renewed vigor as cyberattacks of various levels have intensified. According to our analysis, they are selective in nature and are aimed at those institutions that are particularly involved in the pandemic response. Since the launch of the COVID-19 pandemic, WHO has seen a sharp increase in the number of cyberattacks targeted at its employees and e-mail scams affecting the public at large. The conclusions stated that the problem of information security concerns a complex of national interests. Cyberattacks have intensified during the fight against the global pandemic caused by the spread of COVID-19 and affect both international institutions that are dedicated to the specialized fight against this crisis and national public authorities. They have not only economic interest, but also causing panic among the population, incitement, fear and other mass devaluations. National State Strategy and Cybersecurity Strategy must be comprehensive in nature and to address both preventative and criminal liability measures.
dc.format.extent56-61
dc.format.pages6
dc.identifier.citationЖаровська І. Національна та інформаційна безпека (актуалізація в сучасних умовах) / Ірина Жаровська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 56–61.
dc.identifier.citationenZharovskaya I. National and information security (current update) / Irina Zharovskaya // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 3 (27). — P. 56–61.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/law2020.27.056
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56410
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 3 (27) (7), 2020
dc.relation.references1. Ткачук Т. Ю. Правове забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: дис. на здобуття кандидата юрид. наук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород. С. 397.
dc.relation.references2. McKenzie T. M. (2014) Is Cyber Deterrence Possible? Colonel, USAF CPP–4 Air University Press Air Force Research Institute Maxwell Air Force Base, Alabama. 20 с.
dc.relation.references3. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: закон України від 05.10.2017. № 2163-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 45, ст. 403.
dc.relation.references4. Panayotis A. Ya., Lowther A. B. (2014) Conflict and Cooperation in Cyberspace: The Challenge to National Security. Boca Raton: Taylor and Francis Group.
dc.relation.references5. Проблеми чинної вітчизняної нормативно-правової бази у сфері боротьби із кіберзлочинністю: основні напрями реформування. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/454/.
dc.relation.references6. WHO reports fivefold increase in cyber attacks, urges vigilance (2020) URL: https://www.who.int/news-room/detail/23-04-2020-who-reports-fivefoldincrease-in-cyber-attacks-urges-vigilance.
dc.relation.references7. У Google повідомили, що тема пандемії активно використовується для кібератак по всьому світу (2020) URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1865331-u-google-povidomili-schotema-pandemiyi-aktivno-vikoristovuyetsya-dlya-kiberatak-po-vsomu-svitu.
dc.relation.references8. У Держспецзв’язку зафіксували на початку квітня понад 1 тис. DDoS-атак та кіберінцидентів (2020) URL: =https://www.unn.com.ua/uk/news/1863743-u-derzhspetszvyazku-zafiksuvali-ponad-1-tis-ddos-atak-ta-kiberintsidentiv.
dc.relation.references9. White House. National Security Strategy. Washington, DC: White House, May 2010. URL: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf.
dc.relation.references10. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27.01.16 р. “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 05.05.16 р. № 96/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016.
dc.relation.references11. Гавловський В. Д. Захист інформації шляхом посилення ефективності протидії кібератакам Інформація і право. № 3. С. 105–110.
dc.relation.references12. Libicki M. C. Cyber Deterrence and Cyberwar. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
dc.relation.referencesen1. Tkachuk T. Yu. Pravove zabezpechennya informacijnoyi bezpeky` v umovax yevrointegraciyi Ukrayiny` [Legal provision of information security in the conditions of European integration of Ukraine]. Dy`s. na zdobuttya kandy`data yury`d. nauk, DVNZ «Uzhgorods`ky`j nacional`ny`j universy`tet», Uzhgorod. P. 397.
dc.relation.referencesen2. McKenzie T. M. Is Cyber Deterrence Possible? Colonel, USAF CPP–4 Air University Press Air Force Research Institute Maxwell Air Force Base, Alabama. 20 p.
dc.relation.referencesen3. Pro osnovni zasady` zabezpechennya kiberbezpeky` Ukrayiny`(05.10.2017) [On the basic principles of ensuring cybersecurity of Ukraine] No. 2163-VIII. Vidomosti Verxovnoyi Rady` [Vidomosti Verxovnoyi Rady`]. 2017. # 45, p. 403. [inUkrainian].
dc.relation.referencesen4. Panayotis A. Ya., Lowther A. B. Conflict and Cooperation in Cyberspace: The Challenge to National Security. Boca Raton: Taylor and Francis Group.
dc.relation.referencesen5. Problemy` chy`nnoyi vitchy`znyanoyi normaty`vno-pravovoyi bazy` u sferi borot`by` iz kiberzlochy`nnistyu: osnovni napryamy` reformuvannya [Problems of the current domestic regulatory framework in the field of combating cybercrime: main directions of reform]. Anality`chna zapy`ska. Nacional`ny`j insty`tut strategichny`x doslidzhen`. Retrieved from:: http://www.niss.gov.ua/articles/454/ (accessed 25.04.2020). [inUkrainian].
dc.relation.referencesen6. WHO reports fivefold increase in cyber attacks, urges vigilance. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/detail/23-04-2020-who-reports-fivefoldincrease-in-cyber-attacks-urges-vigilance (accessed 25.04.2020).
dc.relation.referencesen7. U Google povidomy`ly`, shho tema pandemiyi akty`vno vy`kory`stovuyet`sya dlya kiberatak po vs`omu svitu [Google has been informed that a pandemic is being used extensively for cyber attacks around the world]. Retrieved from:: https://www.unn.com.ua/uk/news/1865331-ugoogle-povidomili-scho-tema-pandemiyi-aktivno-vikoristovuyetsya-dlya-kiberatak-po-vsomu-svitu (accessed 25.04. 2020).
dc.relation.referencesen8. U Derzhspeczzv'yazku zafiksuvaly` na pochatku kvitnya ponad 1 ty`s. DDoS-atak ta kiberincy`dentiv [In the beginning of April over 1 thousand DDoS attacks and cyber incidents were recorded in the State Secretariat of Communications]. 2020. Retrieved from: https://www.unn.com.ua/uk/news/1863743-u-derzhspetszvyazkuzafiksuvali-ponad-1-tis-ddos-atak-ta-kiberintsidentiv (accessed 25.04.2020).
dc.relation.referencesen9. White House. National Security Strategy. Washington, DC: White House, May 2010. Retrieved from: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf.
dc.relation.referencesen10. Pro rishennya Rady` nacional`noyi bezpeky` i oborony` Ukrayiny` “Pro Strategiyu kiberbezpeky` Ukrayiny`(05.05.16) [About Ukraine's Cybersecurity Strategy] No. 96/2016. Retrieved from:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016 (accessed 25.04.2020).
dc.relation.referencesen11. Gavlovs`ky`j V. D. Zaxy`st informaciyi shlyaxom posy`lennya efekty`vnosti proty`diyi kiberatakam [Protecting information by enhancing the effectiveness of counteracting cyber attacks] Informaciya i pravo. [Information and law.]# 3. P. 105–110. [inUkrainian].
dc.relation.referencesen12. Libicki M. C. Cyber Deterrence and Cyberwar. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
dc.relation.urihttp://www.niss.gov.ua/articles/454/
dc.relation.urihttps://www.who.int/news-room/detail/23-04-2020-who-reports-fivefoldincrease-in-cyber-attacks-urges-vigilance
dc.relation.urihttps://www.unn.com.ua/uk/news/1865331-u-google-povidomili-schotema-pandemiyi-aktivno-vikoristovuyetsya-dlya-kiberatak-po-vsomu-svitu
dc.relation.urihttps://www.unn.com.ua/uk/news/1863743-u-derzhspetszvyazku-zafiksuvali-ponad-1-tis-ddos-atak-ta-kiberintsidentiv
dc.relation.urihttp://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016
dc.relation.urihttps://www.unn.com.ua/uk/news/1865331-ugoogle-povidomili-scho-tema-pandemiyi-aktivno-vikoristovuyetsya-dlya-kiberatak-po-vsomu-svitu
dc.relation.urihttps://www.unn.com.ua/uk/news/1863743-u-derzhspetszvyazkuzafiksuvali-ponad-1-tis-ddos-atak-ta-kiberintsidentiv
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Жаровська І., 2020
dc.subjectінформаційна безпека
dc.subjectнаціональна безпека
dc.subjectкібератаки
dc.subjectCOVID-19
dc.subjectinformation security
dc.subjectnational security
dc.subjectcyber-attacks
dc.subjectCOVID-19
dc.subject.udc336.7
dc.subject.udc340.5
dc.subject.udc347.7
dc.titleНаціональна та інформаційна безпека (актуалізація в сучасних умовах)
dc.title.alternativeNational and information security (current update)
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v7n3_Zharovskaya_I-National_and_information_56-61.pdf
Size:
547.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v7n3_Zharovskaya_I-National_and_information_56-61__COVER.png
Size:
417.38 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.97 KB
Format:
Plain Text
Description: