Правова природа корпоративних прав

Abstract
Розглянуто проблематику правової природи корпоративних відносин. Досліджено декілька підходів щодо сфери існування корпоративного права та корпоративних правовідносин, а саме: теорію “комплексного правовідношення”; теорію “підприємницького правовідношення” та теорію, згідно з якою корпоративні правовідносини є різновидом цивільних. Доведено, доцільність проведення класифікації за суб’єктами, звертаючи увагу, що усі відносини – це відносини щодо участі в товаристві.
The article deals with the problems of the legal nature of corporate relations. Several approaches to the scope of corporate law and corporate legal relations are investigated, namely: there is the theory of “complex legal relationships”; the theory of “business relationship” and the theory according to which, corporate legal relationships are a kind of civilian. Proved the expediency of classification by subjects, while paying attention to the fact that all relations are relations regarding participation in the community.
В статье рассмотрена проблематика правовой природы корпоративных отношений. Исследовано несколько подходов к сферы существования корпоративного права и корпоративных правоотношений, а именно: есть теория “комплексного правоотношения”; теория “предпринимательского правоотношения” и теория согласно которой, корпоративные правоотношения являются разновидностью гражданских. Доказано, целесообразность проведения классификации по субъектам, обращая внимание при этом, что все отношения - это отношения по участию в обществе.
Description
Keywords
правова природа, корпорація, корпоративні права, корпоративні правовідносини, корпоративне право, суб’єктивне корпоративне право, legal nature, corporation, corporate rights, corporate legal relations, corporate law, subjective corporate law, правовая природа, корпорация, корпоративные права, корпоративные правоотношения корпоративное право, субъективное корпоративное право
Citation
Сосула О. Правова природа корпоративних прав / Олександр Сосула // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 100–105. — (Цивільне право і процес).