Дослідження піноутворювачів для виробництва пінобетонів безавтоклавного тверднення

Abstract

Наповненість ринку України різноманітними піноутворювачами вітчизняного та закордонного виробництва потребує дослідження їхніх технічних властивостей та властивостей пін на їх основі. Наведено результати дослідження кратності піноутворення та стійкості піни протягом певного періоду часу. Порівняльна характеристика таких властивостей піноутворювачів дає змогу успішно їх використати у виробництві пінобетонів. Виробництво пінобетонів потребує сучасних піноутворювачів, що володіють достатнім значенням технічних властивостей отриманої піни: кратності піноутворення, стійкості піни в певному проміжку часу, сумісності піноутворювача з портландцементом, продуктами його гідратації, гідратованим вапном тощо. Недостатні властивості піни можна компенсувати введенням коригувальних додатків. Хоча за походженням сучасні піноутворювачі не є завжди екологічно чистими продуктами, однак їх незначна концентрація в пінобетонах створює прецедент їх незамінності у виробничому процесі. Напрямки об’єднання конструктивних і теплотехнічних властивостей в одному стіновому виробі та заміна полімерних теплоізоляційних матеріалів на традиційні мінеральні матеріали забезпечили пінобетонам природного тверднення конкурентоздатність на ринку будівельних матеріалів. Досліджені піноутворювачі практично не відрізняються за кратністю та стабільністю при їх використанні у 1 % розчині. Найкращі технологічні властивості притаманні піні, отриманій на основі піноутворювачів марок Юнісел та ЛОРІ. Введенням комплексної добавки можна частково підвищити кратність та стабільність вищезгаданого розчину піни. Крім того, випробувана комплексна добавка впливає на тверднення пінобетонів як прискорювач набору міцності, що дає змогу підвищити оборотність металоформ. Цей фактор має особливе практичне значення для процесу серійного виготовлення пінобетонів природного тверднення.
The full market of Ukraine by various foaming agents of domestic and foreign production requires the study of their technical properties and properties of foam on their basis. The article presents the results of research on the multiplicity of foam formation and foam stability during a certain period of time. The comparative characteristic of such properties of foaming agents allows them to be used successfully in the production of foam concrete. The production of foam concrete requires modern foam formers with sufficient value of the technical properties of the resulting foam – the multiplicity of foam formation, the foam stability in a certain period of time, the compatibility of the foam formulation with Portland cement, products of its hydration, hydrated lime, and the like. Inadequate foam properties can be offset by typing correcting applications. Although the origin of modern foaming agents is not always environmentally friendly products, but their insignificant concentration in foam concrete creates a precedent for their indispensability in the production process. Directions of combining of constructive and heat-engineering properties in one wall product and replacement of polymeric heat-insulating materials with traditional mineral materials have created for the foam concrete of natural hardening concrete the serious competitiveness on the market of building materials. Investigated foaming agents practically do not differ in their multiplicity and stability when used in a 1 % solution. The best technological properties of foam are based on foam formers of Uniseel and Lori brands. The introduction of a complex additive can partially increase the multiplicity and stability of the above-mentioned foam solution. In addition, the tested complex additive affects the hardening of foam concrete as a cluster accelerator, which increases the reciprocity of metal shapes. This factor has a special practical significance for the process of serial production of foam concretes of natural hardening.

Description

Keywords

піна, піноутворювач, пінобетон, конструктивні властивості, теплотехнічні властивості, кратність піноутворення, стабільність піни в часі, foam, foaming agent, foam concrete, structural properties, heat-engineering properties, multiplicity of foam formation, stability of foam in time

Citation

Ілів В. В. Дослідження піноутворювачів для виробництва пінобетонів безавтоклавного тверднення / В. В. Ілів, Х.-Д. В. Ілів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 912. — С. 49–56.